เอกสารสำคัญของธุรกิจนำเข้า-ส่งออก เพื่อการบันทึกบัญชี การเสียภาษีและตรวจสอบของสรรพากร

รหัสหลักสูตร : 21/8415/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เอกสารสำคัญของธุรกิจนำเข้า-ส่งออก เพื่อการบันทึกบัญชี
การเสียภาษีและตรวจสอบของสรรพากรหัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ รอ ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ รอ ชม.

 

• เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีมีอะไรบ้าง
• ปัญหา จากการจ้าง Shipping หรือ Freight Forwarder เป็นผู้ดำเนินการแทน
• เอกสารที่สรรพากรจะตรวจสอบเมื่อใช้ราคา C.I.F หรือ F.O.B

วิทยากรโดย อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

หัวข้อสัมมนา

1. เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีของธุรกิจนำเข้า - ส่งออก
1). เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า
* การนำเข้าสินค้า กับการนำเข้าบริการ เอกสารที่ใช้ต่างกันหรือไม่
* เอกสารใดบ้างที่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการเสีย VAT
* กรณีสินค้าในใบขนไม่ตรงกับใบสั่งซื้อ จะทำอย่างไร
2). เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก
* กรณีส่งออกบริการต้องมีเอกสารใดบ้างเพื่อพิสูจน์ VAT 0
* กรณีส่งออกสินค้า เอกสารที่สรรพากรมักตรวจสอบมีอะไรบ้าง
* เอกสารที่ใช้ในการส่งออกที่เป็นทุนและค่าใช้จ่ายในการส่งออก ประกอบด้วยอะไรบ้างที่ใช้เป็นหลักฐาน
ในการเสีย VAT
2. การส่งออกสินค้าเอกสารที่สรรพากรมักตรวจสอบมีอะไรบ้าง
* ความสำคัญของใบขน
* กรณีส่งออกจริงแต่ไม่มีใบขนจะมีผลอย่างไร
3. จุดความรับผิดของผู้นำเข้า – ส่งออกทั้งสินค้าและบริการเกิดขึ้นเมื่อใด
* การนำสินค้าและบริการจุดความรับผิดทางภาษีต่างกันหรือไม่และมีผลกับการจัดทำเอกสารอย่างไร
4. กรณีนำเข้าสินค้าเมื่อผ่านพิธีการศุลกากรผู้ประกอบการต้องลงรายงานภาษีซื้อทันทีหรือไม่
5. ใบกำกับภาษีหรือใบรับเงินผู้ประกอบการใช้เป็นหลักฐานในการยื่นให้สรรพากรตรวจสอบได้หรือไม่
6. หลักฐานการติดต่อ Purchase Order (P/O) ทางกรมสรรพากรจะขอดูหรือไม่
* ถ้าไม่มีให้สรพากรจะมีผลอย่างไร
* กรณีต่างประเทศเดินทางมาสั่งของด้วยตัวเองจะใช้เอกสารใดเป็นหลักฐานในการสั่งซื้อเพื่อให้เป็นการส่งออกที่ได้ VAT 0%
7. ถ้าสินค้านั้นเป็นการนำเข้าภายใต้เงื่อนไข F.O.B หรือ C.I.F สรรพากรจะขอดูหลักฐานอะไรจากผู้ประกอบการ
8. เอกสารที่สามารถใช้เป็นหลักฐานได้เมื่อสรรพากรขอตรวจ
* กรณีเป็นผู้ส่งออกเอง
* กรณีส่งออกแทนตัวการที่อยู่ในต่างประเทศ
* กรณีสั่งซื้อสินค้าในต่างประเทศ แล้วส่งมอบให้ตัวแทนในไทย
* กรณีส่งออกผ่าน Freight Forwarder หรือ Shippingหากเอกสารผิดพลาด จะมีวิธีแก้ไขอย่างไร เพื่อการบันทึกบัญชีและเสียภาษี
จะทำอย่างไร หาก Shipping ไม่ส่งมอบเอกสารให้
* กรณีส่งออกโดยทางไปรษณีย์
9. ปัญหาและวิธีแก้ไขกรณีมีและไม่มีเอกสารจาก Shipping เพื่อการบันทึกบัญชีและเสียภาษี
* ทำเอกสารสูญหาย
* ส่งเอกสารไม่ครบ
10.ประเด็น VAT กรณีขายสินค้าหรือให้บริการในเขต EPZ และ FZ
* การส่งสินค้าหรือวัตถุดิบเข้าไปในเขต
* การส่งบริการเข้าไปในเขต
11. ศุลกากรออกใบเสร็จรับเงินไม่ถูกต้องจะทำอย่างไร ขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่
12. ข้อแนะนำในการจัดทำระบบเอกสาร/ใบขนสินค้าให้กรมสรรพากรตรวจสอบ
13. ประเด็นปัญหาด้านเอกสารที่ผู้นำเข้า-ส่งออกเป็นผู้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI
14.Case อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
* กรณีได้รับสินค้าไม่ตรงกับ Invoice ควรทำอย่างไร
* กรณีรายการสินค้าในใบขนไม่ตรงกับ Invoice จะมีปัญหากับ VAT หรือไม่และจะแก้ไขอย่างไร
* กรณีทำสัญญาซื้อขายกับประเทศหนึ่ง แต่ใน B/L ระบุ Loading Part เป็นอีกประเทศหนึ่ง จะทำอย่างไร
* กรณีกรมศุลกากรเรียกเก็บอากรขาเข้า โดยมีค่า INSURANCE แต่ทางผู้นำเข้าไม่ได้เสียจริงจะทำอย่างไร
* เตรียมรับมือ หากเกิดปัญหาภาษีขึ้นระหว่างดำเนินพิธีการศุลกากร
15.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ :
02 2764567
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba