แนวปฏิบัติการจัดทำบัญชีทรัพย์สิน การหักค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคาให้ถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

รหัสหลักสูตร : 21/2762

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

1. หัวใจสำคัญในการวางระบบการบริหารบัญชีทรัพย์สินและการวางระบบควบคุมให้มีประสิทธิภาพ

2. การรับรู้ราคาทุนของทรัพย์สินที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี / มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

2.1 เงื่อนไขในการรับรู้รายการ

2.2 องค์ประกอบของราคาทุนกรณีซื้อ

2.3 องค์ประกอบของราคาทุนกรณีสร้าง

2.4 การกำหนดประเภททรัพย์สิน

3. หลักเกณฑ์การคิดค่าเสื่อมราคาตามมาตรฐานการบัญชี / มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

4. หลักเกณฑ์การบันทึกบัญชีทรัพย์สินที่ได้มาจากการเช่าซื้อตาม TFRS for NPAEs บทที่ 14 เรื่อง สัญญาเช่า

4.1 วันเริ่มต้นสัญญา (ผู้เช่า / ผู้ให้เช่า)

4.2 การชำระตามงวด (ผู้เช่า / ผู้ให้เช่า)

5. หลักเกณฑ์การบันทึกบัญชีทรัพย์สินที่ได้มาตาม TFRS 16 เรื่อง สัญญาเช่า

5.1 วันเริ่มต้นสัญญาเช่า

5.2 การชำระตามงวด

5.3 การปรับปรุงรายการดอกเบี้ย และค่าเสื่อมราคา

5.4 การรับโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินถาวร

6. หลักเกณฑ์ที่ถูกต้องในการรับรู้รายการเกี่ยวกับชิ้นส่วนอะไหล่ อุปกรณ์ที่สำรองไว้ใช้งาน และอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบำรุง

6.1 หลักเกณฑ์ในการรับรู้รายการเป็นสินค้าคงเหลือ

6.2 หลักเกณฑ์ในการรับรู้รายการเป็นทรัพย์สินถาวร

6.3 หลักเกณฑ์ในการรับรู้รายการเป็นค่าใช้จ่าย

7. การเปลี่ยนแปลงอายุการให้ประโยชน์ และ/หรือ มูลค่าคงเหลือ ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางการบัญชีควรปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง

7.1 ขั้นตอนการประเมินทรัพย์สิน

7.2 ขั้นตอนการขออนุมัติอธิบดีกรมสรรพากร

7.3 ขั้นตอนในการบันทึกบัญชี

8. มูลค่าของทรัพย์สินการตีราคาทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

9. การด้อยค่าของสินทรัพย์ ตามมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี

10. ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับทรัพย์สินถาวรที่นักบัญชีต้องเข้าใจแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง

- ดอกเบี้ยการซื้อทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน

- การขายทรัพย์สินต้องออกใบกํากับภาษีหรือไม่และต้องบันทึกบัญชีอย่างไรกรณีที่ทรัพย์สินยังคํานวณค่าเสื่อมราคาไม่หมด   

- การโอนทรัพย์สินระหว่างฝ่ายหรือระหว่างบริษัท   

- การซื้อทรัพย์สินเป็นเงินตราต่างประเทศ

- การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ที่คล้ายกัน หรือแตกต่างกันทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร   

- ทรัพย์สินชํารุด  สูญหายหรือต้องการทําลายจะต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง   

- การเปลี่ยนแปลงมูลค่ารวมถึงการต่อเติมปรับปรุงทําให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้นต้องบันทึกอย่างไร   

- การตัดจําหน่ายทรัพย์สินโดยผ่านที่ประชุมที่ไม่สามารถพิสูจน์ตัวตนได้

- ค่าติดตั้งแอร์ค่าย้ายแอร์ถือเป็นสินทรัพย์หรือไม่และจะบันทึกบัญชีอย่างไร   

- กรณีคิดค่าสึกหรอค่าเสื่อมราคาผิดพลาดต้องปฏิบัติอย่างไร   

- วิธีการและการเริ่มคิดค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินที่สร้างขึ้นเองจะต้องคิดอย่างไร   

- จุดสําคัญที่ต้องระวังในการตรวจสอบและปรับปรุงรายการทางบัญชี

- ค่าใช้จ่ายเพื่อการได้มาซึ่งทรัพย์สินจะบันทึกบัญชีอย่างไร

11. คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
3:0 3:0 3:0 3:0

วิทยากร

ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba