ข้อควรระวังในการยื่นงบการเงินปี 2563 และการเตรียมความพร้อมสำหรับการนำส่งงบการเงินปี 2564 (จ.ปทุมธานี)

รหัสหลักสูตร : 24/4050/18

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

-

หัวข้อสัมมนา

1.ข้อกำหนดการแสดงรายการในงบการเงินมีอะไรบ้าง ที่ต้องแสดงรายการ

- การเปลี่ยนแปลงข้อมูลของรายการที่สำคัญ ในงบการเงิน ต้องพิจารณาอะไรก่อนการยื่นงบการเงิน

- โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินฉบับสมบูรณ์ รวมถึงรายการอย่างน้อยที่ต้องปรากฏในงบการเงิน

- การจัดประเภท การวัดมูลค่า และการเปิดเผยข้อมูลรายการบัญชีในงบการเงิน

- ข้อควรพิจารณา/หลักเกณฑ์สำคัญในการจัดทำงบการเงิน

  1. การจัดทำและการนำเสนอรายการในงบการเงิน ประเด็นที่นักบัญชีควรระวัง

ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน

- รายการที่ปรากฏในงบดุลและงบกำไรขาดทุน(On Balance) จะเปิดเผยรายการอย่างไร ข้อควรระวังในการนำเสนองบการเงิน

- รายการที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงิน (Off Balance) จะเปิดเผยรายการอย่างไร และจะแสดงมูลค่าด้วยวิธีการใด

3.ข้อควรระมัดระวังในการแสดงรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์

- การจัดประเภทรายการสินทรัพย์ การรับรู้และการวัดมูลค่าของสินทรัพย์

- การรับรู้รายการสินทรัพย์เมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุน

- การเปลี่ยนแปลงอายุการให้ประโยชน์ มูลค่าคงเหลือ และวิธีการคิดค่าเสื่อมราคา

- การจำหน่ายสินทรัพย์ออกจากบัญชี

- การประเมินการด้อยค่าของรายการสินทรัพย์

- การเปิดเผยข้อมูลรายการสินทรัพย์ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

4.ข้อควรระมัดระวังในการแสดงรายการเกี่ยวกับหนี้สิน

- การจัดประเภทรายการหนี้สิน การรับรู้และการวัดมูลค่าหนี้สิน

- ตัวอย่างของรายการหนี้สินที่ต้องใช้การประมาณการ

- ข้อควรระวังในการนำเสนอรายการหนี้สินในงบการเงิน

- การเปิดเผยข้อมูลรายการหนี้สินในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

5.ข้อควรระมัดระวังเกี่ยวกับการแสดงรายการในงบกำไรขาดทุน

- ข้อมูลที่ต้องนำเสนอในงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

- รูปแบบของการนำเสนองบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

- ข้อควรระวังในการนำเสนอรายได้และค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน

6.ข้อควรระวังในขั้นตอนการนำส่งงบการเงินผ่านระบบ e-Filing

- การเลือกใช้รูปแบบงบกำไรขาดทุนให้ถูกต้องตามรูปแบบธุรกิจ

- การเลือกรูปแบบของมาตรฐาน ให้สอดคล้องกับธุรกิจ ระหว่าง TFRS for NPAEs หรือ TFRS for PAEs

- การปรับปรุงงบการเงินย้อนหลังกรณีที่งบการเงินผิดพลาด จะต้องปฏิบัติอย่างไร

7.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์คำนึง สาริสระ

สถานที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
1 หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
โทรศัพท์ :
02 909-1421-4
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba