ปัญหาภาษีที่เกิดจาก Stock สินค้าขาด-เกิน จากรายงานสินค้าและวัตถุดิบ พร้อมแนวทางแก้ไขเมื่อสรรพากรเข้าตรวจแบบไม่ทันตั้งตัว

รหัสหลักสูตร : 21/1149

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


ปัญหาภาษีที่เกิดจาก Stock สินค้าขาด-เกิน จากรายงานสินค้าและ
วัตถุดิบ พร้อมแนวทางแก้ไขเมื่อสรรพากรเข้าตรวจแบบไม่ทันตั้งตัว

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

เข้าอบรมเดือน เมษายน 2564
เข้า 2 ท่านลด 500 บาท
เข้า 3 ท่านลด 1,000 บาท
(หลักสูตรเดียวกัน/ ใบเสร็จรับเงินฉบับเดียวกัน/ ไม่‹ร‹วมโปรโมชั่นอื่น)

• Workshop Spreadsheet การตีราคาสินค้าคงเหลือ เพื่อกรอกแบบ ภ.ง.ด.50
• ทางออกปัญหาการจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร
• ข้อควรระวัง!! และเทคนิคการนับ Stock พร้อมแนวทางการแก้ปัญหา Stock ขาด-เกิน
• ถ้าสรรพากรเข้าตรวจนับ Stock โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ต้องปฎิบัติอย่างไร 

วิทยากรโดย อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

หัวข้อสัมมนา


1. อย่างไรถือเป็นสินค้าตามประมวลรัษฎากร

2. การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร
• การลงรายงานสินค้าและวัตถุดิบตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร
• บริษัทนำสินค้าฝากไว้กับตัวแทนจำหน่ายต้องทำ Stock หรือไม่
• ได้รับสินค้ามาฟรีต้องลง Stock หรือไม่
• โปรแกรม Software ที่ใช้ในกิจการ ต้องทำ Stock ด้วยหรือไม่
• สำนักงานใหญ่ขายสินค้าแต่ของอยู่ที่สาขา สำนักงานใหญ่ต้องทำ Stock หรือไม่
• ใช้บริการฝากสินค้าไว้ที่ Warehouse โดยให้ Warehouse นำส่งสินค้าให้ลูกค้าของบริษัทตาม • order บริษัทต้องทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบหรือไม่
• ฝากสินค้าไว้กับผู้ขายเพราะเกรงว่าบริษัทจะถูกน้ำท่วมบริษัทต้องทำ Stockหรือไม่ ภายหลัง
ปรากฏว่าบริษัทผู้ขายถูกน้ำท่วมทำให้สินค้าที่ฝากไว้เสียหายทั้งหมด บริษัทต้องปฏิบัติอย่างไร
• นำสินค้าไปใช้ในกิจการต้องบันทึกเป็นทรัพย์สินหรือไม่และต้องนำส่ง VAT หรือไม่

3. นำสินค้าที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพไปขายต่ำกว่าราคาตลาดได้หรือไม่
• สินค้าที่เสื่อมคุณภาพ ล้าสมัย หมดสมัยนิยม ต้องทำ Stock แยกหรือไม่
• ถ้าจะขายต่ำกว่าราคาตลาดต้องปฏิบัติอย่างไรและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบ
• วัตถุดิบหายระหว่างผลิตต้องนำส่งภาษีขายราคาใด (ราคา FGหรือ RM)

4.กรณีมีหลายสาขา สาขาหนึ่ง STOCK เกิน อีกสาขาหนึ่ง STOCK ขาดสามารถหัก
กลบกันได้หรือไม่ สรรพากรยอมรับหรือไม่


5.สินค้าที่ถูกน้ำท่วมทำประกันภัยไว้จะตัดออกจาก Stock ได้ทันทีหรือไม่
• สินค้าที่เสียหายยกให้กับบริษัทประกันถือเป็นการขายหรือไม่และต้องนำส่งภาษีขายหรือไม่ ใ
ช้ราคาใด
• สินค้าที่จมน้ำหายไปตัดออกจาก Stock ได้เลยหรือไม่
• ถ้าได้รับค่าสินไหมทดแทนเกินกว่าความเสียหาย ส่วนเกินที่ได้รับยกเว้นหรือไม่

6.ปัญหาการนำสินค้าไปลด แลก แจก แถม ทดลองใช้ ส่งเสริมการขาย
• นำสินค้าไปลด แลก แจก แถม ต้องทำ Stock แยกต่างหากหรือไม่
• สินค้าที่ให้ลูกค้าทดลองใช้ต้องนำส่งภาษีขายหรือไม่
• แจกสินค้าตัวอย่างที่มีขนาดและปริมาณเท่ากันกับสินค้าที่ขายต้องนำส่งภาษีขายหรือไม่
• นำสินค้าไปออกบูธตามห้างสรรพสินค้าเพื่อให้ลูกค้าลองชิมต้องนำส่งภาษีขายหรือไม่

7.ประเด็นปัญหาสินค้าคงเหลือและปัญหาจากการตรวจนับ
• สินค้าขาด-เกินจาก รายงานสินค้า
• สินค้าขาดจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบต้องถือเป็นรายได้กรอกแบบภ.ง.ด.50 หรือไม่
• ระบุจำนวนสินค้าสลับชนิด, ประเภท
• ตรวจนับสินค้าสลับชนิดและประเภทของสินค้า
• การตีราคาสินค้าคงเหลือตอนสิ้นปีผลต่างที่เกิดขึ้นลงรายจ่ายของบริษัทได้หรือไม่

8.Workshop Spreadsheet การตีราคาสินค้าคงเหลือเพื่อกรอกแบบ ภ.ง.ด.50
• การตีราคาสินค้าคงเหลือตอนสิ้นปีผลต่างที่เกิดขึ้นลงรายจ่ายของบริษัทได้หรือไม่

9.เอกสารที่ใช้ในการตัด Stock
• ใช้ใบกำกับภาษีตัด Stock ได้หรือไม่
• นำสินค้าไปใช้ในกิจการต้องออกใบกำกับภาษีเพื่อตัดออกจาก Stock หรือไม่
• สินค้าถูกขโมยจะใช้เอกสารใดในการตัดออกจาก Stock

10.ข้อควรระวังในการตรวจนับ
• แนวทางแก้ไขเพื่อลดปัญหาสต๊อกขาด-เกินจากรายงาน
• ความสำคัญในการคัดเลือกพนักงานที่ทำหน้าที่ตรวจนับสินค้า
• ถ้าตรวจพบว่าสินค้าไม่ตรงกับรายงานก่อนสรรพากรเข้าตรวจต้องปฏิบัติอย่างไร

11.การทำลายสินค้าหรือทรัพย์สินของบริษัท
• เลิกใช้โปรแกรม Software และต้องการลบทิ้งต้องแจ้งสรรพากรหรือไม่
• สินค้าที่เสื่อมคุณภาพแต่ยังสามารถขายเป็นเศษซากได้ถ้าบริษัทจะทำลายโดยไม่ต้องการขาย
ทำได้ สรรพากรจะยอมรับหรือไม่

12.ถ้าสรรพากรเข้าตรวจนับ Stock โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าต้องปฏิบัติอย่างไร

13.บทกำหนดโทษกรณีสินค้าขาด-เกินจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบ
• สินค้าขาด
• สินค้าเกิน
• สินค้ามีทั้งขาดและเกิน

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

สถานที่

โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต
ถนนเชิดวุฒากาศ แขวง สีกัน เขต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ :
02 566 1020
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba