CFO 2021

รหัสหลักสูตร : 21/2108

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 36,380 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 38,520 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

SECTION 1: Modern CFO
1.Qualification, Roles, Responsibilities, Attitudes, Point of Views and Ethics
คุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ทัศนคติ มุมมองและจริยธรรมของผู้บริหารทางการเงิน
- องค์ประกอบและกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์
- การนําแผนกลยุทธ์ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงให้ประสบความสําเร็จ
- การปรับปรุงแผนและกลยุทธ์ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน
- CFO ยุคใหม่
2. Applying Information Technology for Management and Decision Making
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
- การพัฒนาระบบบัญชีและระบบเอกสารให้สอดคล้องกับปัจจุบัน
- การควบคุมสารสนเทศทางการบัญชีในยุคใหม่
- การเตรียมความพร้อมของกิจการเพื่อรองรับระบบ Fintech
3. การประยุกต์ใช้ข้อมูลในงบการเงินเพื่อนําเสนอผู้บริหาร Accounting Information Analysis Technique for Management และผู้ถือหุ้น
   การนําข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับการบริหาร Strategic Planning
- การประยุกต์ใช้ข้อมูลทางการบัญชีสําหรับการจัดการธุรกิจ
- การนําข้อมูลทางการบัญชีมาวางแผนการดําเนินงานระยะสั้นและระยะยาว
- เทคนิคในการวางแผนและควบคุมกําไร
- การนํา KPIs มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน การจัดการและดําเนินงานทางการเงินในองค์กร
4. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

SECTION 2: Financial Statement for Decision Making and Firm Valuation
1.Update มาตรฐานรายงานทางการเงิน ปี 2564 ที่มีผลกระทบต่องบการเงิน
- Update มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปี 2564
- การทําความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีที่มีผลกระทบกับงบการเงิน การวัดมูลค่ายุติธรรม (FairValue)
รายได้จากสัญญาที่ทํากับลูกค้า (TFRS 15) สัญญาเช่า (TFRS 16) และ เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9)
- กรณีศึกษาผลกระทบของมาตรฐานการบัญชีในงบการเงิน
2. ลักษณะของงบการเงินของธุรกิจและอัตราส่วนทางการเงินที่สําคัญและเครื่องมือในการวิเคราะห์ตีความ
- การวิเคราะห์สถานภาพของธุรกิจ
- การวิเคราะห์สภาพคล่องของกิจการ
- การวิเคราะห์กําไรของกิจการ
- การวิเคราะห์มูลค่าของธุรกิจ
- การวิเคราะห์เพื่อประเมินมูลค่าหุ้นสามัญ
3. การนําผลการวิเคราะห์งบการเงินไปใช้ในการบริหารงาน
- การควบคุมต้นทุนในกิจการ
- การวัดความสามารถในการทํากําไรของหน่วยงาน
- การบริหารสภาพคล่องของกิจการ
- การบริหารบัญชีลูกหนี้ เจ้าหนี้ สินค้าคงเหลือ
- ความสามารถในการจ่ายชําระหนี้ของกิจการ
- การบริหารผลกําไรจากเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น
4. การบริหารเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กิจการ How to create value to a company
- เป้าหมายองค์กรธุรกิจ
- การตัดสินใจทางการเงินขององค์กรธุรกิจ Investment Decisions and Financing Decisions
- กลยุทธ์ทางการเงินในการจัดหาและจัดสรรเงินทุน (Raise and Allocate Capital)
- การบริหารผลกําไรจากเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น
- Case Study of Business and Financial Strategy


SECTION 3: แผนธุรกิจทางเดินสู่ความสำเร็จทางการเงิน
1. ความสําคัญของการวางแผน
2. ขั้นตอนการวางแผนธุรกิจ
3. การกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายขององค์กร
4. หลักการวิเคราะห์สภาวการณ์ (SWOT)
5. การสร้างมูลค่าหัวใจความสําเร็จทางการเงิน
6. โครงข่ายและตัวผลักดันมูลค่า
7. แผนการเงิน แผนที่ทางธุรกิจเพื่อมุ่งสู่ความสําเร็จ
8. ขั้นตอนและองค์ประกอบสําคัญในการทําแผนการเงิน
9. การประเมินความเหมาะสมของแผนธุรกิจผ่านแผนการเงิน
10. โครงสร้างและรูปแบบของการเขียนแผนธุรกิจ


SECTION 4: การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและการวิเคราะห์ความเสี่ยง
1. ทําไมต้องวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน
2. ประเภทของโครงการลงทุน
3. ขอบเขตการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน
4. วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ด้านตลาด
5. วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ด้านเทคนิค
6. วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ด้านการเงิน
7. สรุปเงินลงทุนและแหล่งที่มาของเงินลงทุนในโครงการ
8. เครื่องมือที่ใช้ตัดสินใจลงทุนในโครงการ
- ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)
- มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value)
- อัตราผลตอบแทนลดค่า (Internal Rate of Return)
- ดัชนีการทํากําไร (Profitability Index)
- อัตราผลตอบแทนลดค่าปรับค่า (Modified IRR)
9. สูตรและตัวอย่างการคํานวณกระแสเงินสดโครงการ
10. วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
12:0 12:0 12:0 12:0

วิทยากร

ดร.ธนาดล รักษาพล
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.วรกร แช่มเมืองปัก
อาจารย์ธนเดช มหโภไคย

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba