Staff Idol พนักงานต้นแบบที่องค์กรต้องการ (หลักสูตรใหม่ 2564)

รหัสหลักสูตร : 21/7239

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


Staff Idol พนักงานต้นแบบที่องค์กรต้องการ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 


พนักงาน คือ คนสำคัญขององค์กร เป็นฟันเฟืองหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจ ดังนั้น องค์กร
จะประสบผลสำเร็จไม่ได้ หากพนักงานไม่มีคุณภาพ และการเพาะบ่มคุณภาพนั้น พนักงาน
ย่อมต้องการแบบอย่างเพื่อเป็นเสมือนเข็มทิศให้ก้าวเดินได้อย่างถูกต้อง เมื่อพนักงานสามารถ
ประพฤติปฎิบัติตามได้องค์กรก็จะมีพนักงานต้นแบบตามที่คาดหวัง ซึ่งจะทำให้การทำงานเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่มุ่งหวังได้นั่นเอง
• หลักการในการพัฒนาคุณลักษณะแก่พนักงานในองค์กรที่เป็นระบบใช้ได้จริง
• เรียนรู้เทคนิควิธีในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อเป็นพนักงานต้นแบบ


วิทยากรโดย อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี

หัวข้อสัมมนา

1. ความสำคัญของการมีและเป็นพนักงานต้นแบบ ประโยชน์ต่อตัวของพนักงานและองค์กร

2. Staff Idol: 3 โจทย์ใหญ่ที่พนักงานถูกคาดหวัง
• ตอบโจทย์องค์กร: การทำงานที่ควรตระหนักถึงต้นทุนและความอยู่รอดของธุรกิจ
• ตอบโจทย์งาน: การทำงานที่ควรเป็นระบบและรายงานความคืบหน้า
• ตอบโจทย์คน: การทำงานที่ควรพัฒนาตนและทำงานร่วมกับคนอื่นได้

3. Cost Concept: สิ่งที่องค์กรคาดหวังและสิ่งที่พนักงานควรมี เพื่อตอบโจทย์
การมี Sense of
• Belonging ในการเติบโตอย่างไม่สิ้นสุด
• Cost awareness: การทำงานอย่างไรให้ลดค่าใช้จ่าย
• Opportunity search: การทำงานที่แสวงหาโอกาสจากปัญหาและ/หรือข้อจำกัด
• Solving any problems to hit a business goal: การทำงานที่พร้อมแก้ทุกปัญหา
เพื่อเป้าหมายธุรกิจ
• Totally business benefits in mind: การทำงานที่มุ่งผลประโยชน์โดยรวมของธุรกิจ

4. 3P3R: เทคนิคและวิธีการเพื่อตอบโจทย์การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
• Proactive Working: การทำงานเชิงรุกและป้องกันปัญหา
• Prioritizing your jobs: การทำงานที่จัดลำดับโดยยึดหลักความสำคัญและเร่งด่วน
• Process Improvement: การทำงานที่ใส่ใจในการปรับปรุงงานอยู่เสมอ
• Reporting: การทำงานที่เน้นรายงานความคืบหน้าแก่ผู้บังคับบัญชารับรู้
• Results Oriented: การทำงานที่เน้นผลลัพธ์โดยไม่ยึดติดวิธีการเดิม
• Review: การทำงานที่ได้ทบทวนว่าอะไรคือข้อมูลย้อนกลับจากการทำงาน

5. 4S: ทักษะจำเป็นสำหรับการเรียนรู้และพัฒนาพนักงาน เพื่อตอบโจทย์เรื่อง
คนที่มีศักยภาพ

• Self Discipline: การมีวินัยในตนเอง
• Self Leadership: การมีภาวะผู้นำได้ด้วยตนเอง
• Self Development: การหมั่นเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
• Sharing Mind: การมีจิตใจที่แบ่งปัน

6. การพัฒนา Staff Idol จากรุ่นสู่รุ่น เพื่อความสำเร็จในองค์กรอย่างยั่งยืน
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 0:0 0.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba