เทคนิคการจัดทำเอกสารและแบบฟอร์มตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

รหัสหลักสูตร : 21/3531

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 6,099 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เทคนิคการจัดทำเอกสารและแบบฟอร์ม
ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 


• การเตรียมความพร้อม เกี่ยวกับเอกสารและแบบฟอร์ม ก่อนการบังคับใช้จริง 1 มิถุนายน พ.ศ.2564
• แบบฟอร์มและเอกสารทีต้องจัดทำตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
• Time Management ขั้นตอนและกรอบเวลาในการจัดทำแบบฟอร์มและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
• Workshop : ตัวอย่างสำคัญของแบบฟอร์มและเอกสารตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- แบบแสดงความยินยอม (Consent)
- ระเบียบเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- แบบฟอร์มการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล(ลูกจ้าง/ลูกค้า)
- ข้อตกลงระหว่างผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
- บันทึกรายการปฎิเสธการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล
- นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


วิทยากรโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา


1.หลักเกณฑ์สำคัญ เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีรายละเอียดอย่างไร?

2.กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีรายะละเอียดที่เกี่ยวข้องกับแบบฟอร์มและเอกสาร
และจะต้องดำเนินการอย่างไร? 
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

3.โครงสร้างและเนื้อหาสำคัญ ที่จะต้องมีใบแบบฟอร์มและเอกสาร ตามที่กฎหมายกำหนด

4.รายละเอียดสำคัญของ “แบบแสดงความยินยอม”Consent ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของ
กฎหมายฉบับนี้จะต้องมีรายละเอียดอะไรบ้าง

• การขอความยินยอมจะต้องดำเนินการเมื่อใด
• ประเด็นการ “แยกส่วน” จากข้อความอื่นอย่างชัดเจน
• ตัวอย่าง : วัตถุประสงค์ในการขอข้อมูลส่วนบุคคล
• ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
• ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
• สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ

5.ระเบียบเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
• การจัดตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
• หลักเกณฑ์การกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
• แบบฟอร์มและรายละเอียดที่จะต้องดำเนินการจัดทำ

6.ข้อตกลงระหว่างผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
• บทบาทหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
• บุคคลใดบ้าง? ในองค์กรที่จะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบเป็นผู้ควบคุมและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
• ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคนเดียวกันได้หรือไม่?

7.แบบฟอร์มการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล(ลูกจ้าง/ลูกค้า)
• รายละเอียดของแบบฟอร์มการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
• สิทธิการเพิกถอนความยินยอม “ถอนได้ง่าย”คืออย่างไร?
• สิทธิขอเข้าถึง ขอรับสำเนาข้อมูล ขอให้เปิดเผย จะต้องปฏิบัติอย่างไร?

8.บันทึกรายการปฏิเสธการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล
• ช่องทางหรือวิธีการในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลภายในจะต้องมีวิธีการเตรียมการอย่างไร?
• กรณีใดบ้าง? เจ้าของข้อมูลสามารถปฏิเสธการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
• รายละเอียดการบันทึกการปฏิเสธการใช้สิทธิ
• ผลกระทบ...ที่เกิดขึ้น กรณีเจ้าของข้อมูลปฏิเสธ การใช้สิทธิ

9.การจัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
• รายละเอียดของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
• รายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและรักษาข้อมูล

10.ถาม-ตอบประเด็นปัญหานับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่

โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ
4 ถ.สุขุมวิท ซ.2 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
02-656 7700
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba