Update กฎหมายภาษีปี 2564 และสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ทำบัญชีต้องทราบ

รหัสหลักสูตร : 23/4514/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,605 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 2,033 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา

1. Update การเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ต้องปรับปรุงเมื่อยื่นแบบเสียภาษี

   - การปรับปรุงรายการก่อนยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 จากกฎหมายใหม่

2. รายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล รายจ่ายที่หักได้เพิ่มขึ้น

   - รายจ่ายที่สามารถนำเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิโดยไม่ถูกสรรพากรบวกกลับ

   - รายจ่ายค่าเบี้ยปรับ-เงินเพิ่ม

   - ค่าซื้อหนังสือเพื่อใช้ในการประกอบกิจการ

   - ค่าจ้าง ผู้สูงอายุ คนพิการเข้ามาทำงาน

   - รายจ่ายค่าอบรมสัมมนา

   - รายจ่ายเกี่ยวกับการบริจาค บริจาคสถานศึกษา บริจาคสถานพยาบาล

3. การหักค่าเสื่อม ค่าสึกหรอทรัพย์สิน

   - สิทธิพิเศษในการหักค่าเสื่อม ค่าสึกหรอ

   - การซื้อคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ เครื่องจักร จะหักค่าเสื่อม ค่าสึกหรออย่างไร

   - ค่าปรับปรุง ต่อเติม อาคาร

4. จับประเด็นปัญหาการเสียภาษีนิติบุคคล การประเมินและตรวจสอบภาษี

   - ข้อควรระวังก่อนยื่นแบบเสียภาษี

   - จุดที่จะตรวจสอบ ระยะเวลาในการตรวจสอบ

5. แนวทางการเปลี่ยนแปลงแก้ไขการออก – รับใบกำกับภาษี

6. Update ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย บุคคลธรรมดาและ นิติบุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลง

7. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์

สถานที่

โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
94 แขวง บางบำหรุ เขต บางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ :
02-4340400
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba