เจาะปัญหา Case ด้านการบันทึกบัญชี ให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

รหัสหลักสูตร : 23/4010

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 963 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,391 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา

1. ปัญหาของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่16 เรื่อง ที่ดินอาคารและอุปกรณ์
   - การซื้ออาคารพร้อมที่ดิน จะคำนวณมูลค่าอาคารและที่ดินอย่างไร
   - เช่าตู้คอนเทนเนอร์อยู่แทนอาคารเก่าในช่วงที่กำลังก่อสร้างอาคารใหม่ ค่าเช่าตู้คอนเทนเนอร์ถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ได้หรือไม่
   - การซื้ออาคารพร้อมที่ดิน จะคำนวณมูลค่าอาคารและที่ดินอย่างไร
   - กรณีกิจการส่งออก มีการโอนค่าสินค้ามาก่อน แต่ทยอยส่งมอบสินค้าให้กิจการต้องรับรู้รายได้เมื่อใด
   - การสร้างอาคารเพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงานพร้อมอยู่อาศัยด้วยจะบันทึกบัญชีอย่างไร
   - การนำกำไรสะสมมาจ่ายเงินปันผลจะบันทึกบัญชีอย่างไร
   - กิจการมีการเช่าช่วงที่ดิน และ สิ่งปลูกสร้างเป็นเวลา 30 ปี มีการทยอยตัดเป็นค่าใช้จ่ายทุกๆปี ควรบันทึกหรือปรับปรุงบัญชีอย่างไร
   - กรณีที่ทรัพย์สินของบริษัท เช่น เครื่องมือ อุปกรณ์ เกิดชำรุดหรือเสียหาย บริษัทจะตัดบัญชีทรัพย์สินอย่างไร
   - สินทรัพย์ถาวรที่หามูลค่าเริ่มแรก หรือวันที่ได้มาไม่ได้ จะทำอย่างไร หากต้องการจะบันทึกเป็นสินทรัพย์ของกิจการ
   - การตีราคาสินทรัพย์เพิ่มขึ้น – ลดลงจะบันทึกบัญชีอย่างไร
   - การบันทึกรายการค่าเสื่อมราคา โดยการนำมาหักออกจากบัญชีสินทรัพย์โดยตรง ถือว่าเป็นการบันทึกที่ผิดหลักการบัญชีหรือไม่
   - ทำสัญญาเช่าอาคารเพื่อใช้ในการดำเนินงาน โดยกิจการในฐานะผู้เช่ามีหน้าที่จะต้องบันทึกค่าเสื่อมราคาของอาคารหรือไม่อย่างไร
   -ทำสัญญาเช่าอาคารปีต่อปี ค่าซ่อมแซม ตกแต่งอาคารเช่า จะบันทึกบัญชีอย่างไร
   - นิติบุคคลดำเนินธุรกิจทางการเกษตร ทั้งในและต่างประเทศ ต้นพันธุ์ ต้นกล้า ต้องตัดค่าเสื่อมหรือไม่
2. ปัญหาของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่2 เรื่อง สินค้าคงเหลือ
   - การจัดทำบัญชีสินค้าจะต้องจัดทำลักษณะใดจึงจะถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
   - กรณีสินค้าล้าสมัย และวัตถุดิบไม่เคลื่อนไหวนานกว่า 1 ปีจะบันทึกบัญชีอย่างไร
   - การรับจ้างผลิตตามคำสั่งลูกค้า โดยกิจการซื้อวัตถุดิบแต่ไปจ้างผลิต ไม่มีการเก็บสต๊อกสินค้า รายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นจะบันทึกบัญชีอย่างไร
   - ในกรณีสินค้าคงเหลือเกินหรือขาดจากบัญชี จะต้องปรับปรุงบัญชีอย่างไร
   - บริษัทมียอดสินค้าคงเหลือตามบัญชีแต่ในความเป็นจริงไม่มีสินค้าคงเหลือแล้ว ควรจะมีการปรับปรุงอย่างไร
   - การตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง หมายถึงอะไร และมีวิธีการรับรู้อย่างไร
   - กิจการนำสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาทางเรือ โดยมีเงื่อนไขแบบ F.O.B Shipping Point กิจการจะต้องบันทึกบัญชีอย่างไร
   - ค่าใช้จ่ายในการส่งพนักงานไปตรวจสอบสินค้าทั้งในและต่างประเทศจะบันทึกบัญชีเป็นต้นทุนของสินค้าหรือไม่
   - การบันทึกบัญชีสินค้าที่ซื้อมาเพื่อส่งเสริมการขาย
3. ปัญหาของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่23 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
   - กิจการได้กู้เงินนอกระบบมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน กิจการสามารถนำเงินกู้และดอกเบี้ยนอกระบบมาบันทึกบัญชีได้หรือไม่
   - ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมธนาคารที่กิจการกู้มาเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าจะรวมเป็นราคาทุนของสินค้าได้หรือไม่
   - การเบิกเงินเกินบัญชีธนาคาร แต่ผู้บริหารนำเงินไปใช้ส่วนตัว จะนำดอกเบี้ยมาบันทึกบัญชีได้หรือไม่
   - กู้ยืมเงินกรรมการโดยไม่เสียดอกเบี้ย จะบันทึกบัญชีอย่างไร
   - เบิกเงินเกินบัญชีธนาคารมาแต่ไม่ได้นำมาบันทึกบัญชี และนำมาใช้ส่วนตัว รายการนี้ถือเป็นค่าใช้จ่ายหรือไม่ และจะปรับปรุงบัญชีให้ถูกต้องอย่างไร
4. ปัญหาของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่36 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
   - กิจการได้บันทึกรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อน ภายหลังที่มีข้อบ่งชี้รายการขาดทุนดังกล่าวได้หมดไปหรือลดลง กิจการจะสามารถกลับบัญชีรายการขาดทุนจากการด้อยค่าได้หรือไม่ อย่างไร
   - หากกิจการพบว่ามีข้อบ่งชี้ที่จะทำให้เชื่อว่าสินทรัพย์เกิดการด้อยค่า จะต้องปฏิบัติอย่างไร
   - กิจการจะต้องประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่มีอยู่ทุกๆปีหรือไม่ มีแนวปฏิบัติอย่างไร
5. ประเด็นด้านอื่นๆตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
   - วิธีการบันทึกบัญชีการรับชำระค่าหุ้นจดทะเบียนเป็นเงินสดและลูกหนี้ค่าหุ้น มูลค่าในการเรียกเก็บมูลค่าหุ้นครั้งแรก
   - กิจการมีเงินลงทุน ทั้งหลักทรัพย์เพื่อค้าและหลักทรัพย์เผื่อขายกิจการจะต้องมีการปรับปรุงเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรม ทุกสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีหรือไม่
   - การเปิดเผยงบการเงินกรณีมีผลขาดทุน หรือมีผลกำไร มีแนวปฏิบัติอย่างไร
   - การปรับโครงสร้างหนี้กรณีลูกหนี้โอนที่ดินเพื่อชำระหนี้ตั๋วเงินทั้งจำนวนให้แก่เจ้าหนี้เจ้าหนี้ต้องบันทึกบัญชีอย่างไร
   - การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา มีวิธีปฏิบัติทางการบัญชีอย่างไร
   - การบันทึกบัญชีเพื่อรับรู้รายได้จากการฝากขาย
   - บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจากการปรับปรุงมูลค่าทรัพย์สิน จะจ่ายเงินปันผลได้หรือไม่
   - หนี้สินที่สามารถประมาณค่าหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นได้ แต่ยังไม่ทราบว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ จะบันทึกบัญชีหรือไม่ หรือควรจะเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบอย่างไร
6. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6:0 0:0 6.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

อาจารย์พงษ์ธร ดวงปัญญา

สถานที่

โรงแรมมิราม่า กรุงเทพ
777 ถนน มหาไชย แขวง วังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba