เจาะลึกปัญหาและแนวปฏิบัติบัญชีทรัพย์สิน การหักค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคา ตามมาตรฐานการบัญชี (จ.ชลบุรี)

รหัสหลักสูตร : 21/2755

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

1. การวางระบบบัญชีทรัพย์สินและการควบคุม
- การตั้งรหัสทรัพย์สิน
- การจัดทำบัตรทรัพย์สิน
- การตรวจนับทรัพย์สิน
- ทรัพย์สินที่มีราคาตํ่าแต่ปริมาณมาก
- การโอนทรัพย์สินระหว่างฝ่ายหรือระหว่างบริษัท
2. มูลค่าของทรัพย์สินและการตีราคาทรัพย์สิน
 - ราคาทุนของทรัพย์สินประกอบด้วยอะไรบ้าง
  - การคำนวณต้นทุนและการกำหนดประเภทของ      ที่ดินอาคาร และอุปกรณ์
   - การได้มาซึ่งทรัพย์สินจากการเช่าซื้อ ลิสซิ่ง ผ่อนชำระการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์
  - มูลค่าของทรัพย์สินการตีราคาทรัพย์สินเพิ่มขึ้น จากการซ่อมบำรุง ถือเป็นทรัพย์สินหรือค่าใช้จ่าย
  - ซื้อทรัพย์สินเป็นเงินตราต่างประเทศ
  - แนวปฏิบัติเมื่อเกิดการด้อยค่าของสินทรัพย์และการวัดมูลค่าของสินทรัพย์
3. หลักเกณฑ์ในการกำหนดว่าค่าใช้จ่ายใดถือเป็นทรัพย์สินที่ต้องคิดค่าเสื่อมราคาและหลักเกณฑ์ใด
ที่ถือเป็นค่าใช้จ่ายในรอบบัญชีทั้งจำนวนตามหลักบัญชี
  - ดอกเบี้ยจากการกู้ยืม เพื่อซื้อทรัพย์สิน
  - การนำทรัพย์สินเข้ามาใช้ในกิจการ
  - การจำหน่ายทรัพย์สินและการทำลายทรัพย์สิน
 - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงทรัพย์สินหรือเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน
4. การคิดค่าเสื่อมราคา ค่าสึกหรอ
   - หลักเกณฑ์การบันทึกบัญชี กรณีการคิดค่าเสื่อมราคาค่าสึกหรอ ด้วยวิธีเส้นตรงตามมาตรฐาน
การบัญชี
  - การบันทึกบัญชี ขายทรัพย์สินที่ยังหักค่าเสื่อมราคาไม่หมด
  - การวัดมูลค่าในการคิดค่าเสื่อมของสินทรัพย์ใหม่
  - การสิ้นสุดการคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
  - การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
  -การคิดค่าเสื่อมราคารวมเป็นกลุ่ม
5. หลักเกณฑ์การพิจารณารายจ่ายของกิจการจากต้นทุนทรัพย์สิน
6. หลักเกณฑ์การลงบัญชีเมื่อมีการตีราคาใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม
7. การบันทึกบัญชีการแยกส่วนประกอบของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
8. คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

สถานที่

โรงแรม ฮิลตัน พัทยา
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba