การบริหารจัดการต้นทุนการผลิต Manufacturing Cost

รหัสหลักสูตร : 21/2194

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,136 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,885 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

1. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารต้นทุนและการวางแผนต้นทุนเพื่อพร้อมรับสถานการณ์ปัจจุบัน
2. โครงสร้างของต้นทุนการผลิตที่กิจการต้องให้ความสำคัญ
3. บทบาทของนักบัญชีต้นทุนและนักบัญชีบริหารยุคใหม่ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไป
4. การบริหารจัดการต้นทุนการผลิต Manufacturing Cost ที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับกิจการ
- การบริหารสินค้าคงเหลือ Inventory Management
- การจัดทำสูตรการผลิต BOM : Bill of Materials
- การปันส่วนต้นทุนฐานกิจกรรม ABC : Activity Base Cost
5. เทคนิคการจัดทำต้นทุนมาตรฐาน Standard Cost ที่กิจการต้องให้ความสำคัญ
- การวิเคราะห์ผลต่าง Variance ระหว่าง Standard Cost กับ  Actual Cost เพื่อการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
-  การประยุกต์ใช้ Standard Cost เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมและการบริหารจัดการผลิต
6. ระบบการผลิตแบบ Lean
- แนวคิดการประยุกต์ใช้ระบบการผลิตแบบ Lean
- การกำจัด 7 Wates ในการผลิตเพื่อลดต้นทุน
- เครื่องมือที่ใช้ในการผลิตแบบ Lean เพื่อลดต้นทุนการผลิต
7. ลักษณะของข้อมูลต้นทุนที่ดีที่จะนำมาเพื่อช่วยในการตัดสินใจ
8. การวิเคราะห์ข้อมูล Data Analytics เกี่ยวกับต้นทุนมาใช้ในการวางแผนและตัดสินใจในกรณีต่างๆ
9. การนำระบบสารสนเทศทางการบัญชีมาใช้ในการควบคุมการดำเนินงาน เพื่อประโยชน์ในการจัดทำรายงานทางการเงิน และใช้ประกอบการตัดสินใจเรื่องต้นทุนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
10. การออกแบบรายงานให้ผู้บริหารอ่านเข้าใจง่ายพร้อมการนำเสนอข้อมูลต้นทุนที่สำคัญแก่ผู้บริหารสำหรับนำไปใช้ในการวางแผนกิจการ
11. การกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของกิจการในอนาคต
12. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล บางนา
333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กทม.
โทรศัพท์ :
02-3660505
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba