การบันทึกบัญชีรายได้และค่าใช้จ่าย ผลกระทบต่อการคำนวณกำไรสุทธิ (จ.นครปฐม)**เลื่อนโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่**

รหัสหลักสูตร : 24/4104/8

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

  หัวข้อสัมมนา
1. การรับรู้รายการ และ การรับรู้รายได้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (มาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า)
   - งบกำไรขาดทุน การเลือกรูปแบบที่เปิดเผยข้อมูลของกิจการ
   - การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน
   - ปัญหาของรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการที่มักเกิดความผิดพลาดในการบันทึกบัญชี
   - รายได้ที่ถึงกำหนดได้รับเงิน แต่ยังไม่ได้รับเงินจะต้องปฏิบัติอย่างไร
   - รายได้ที่ได้รับเงินแล้ว แต่กิจการยังไม่รับรู้รายได้ ทำได้หรือไม่และจะต้องบันทึกบัญชีอย่างไร
   - รายได้ค่าบริการเกินกว่า 1 รอบระยะเวลาบัญชีอะไรบ้างที่กิจการจะต้องรับรู้รายได้
2. การรับรู้รายได้ในกรณีต่างๆ แยกประเด็นตามธุรกิจ และสัญญาเช่า (มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า)
   - การรับรู้รายได้อื่นที่เกิดจากการนำเงินไปหาประโยชน์ เช่น ดอกเบี้ย เงินปันผล ค่าสิทธิ
   - การรับรู้รายได้อื่นทั่วไป เช่น กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
   - กิจการขายอสังหาริมทรัพย์จะต้องรับรู้รายได้อย่างไร
   - กิจการรับเหมาก่อสร้างจะต้องรับรู้รายได้อย่างไร
   - กิจการเช่าซื้อ ผ่อนชำระ และลิสซิ่งจะรับรู้รายได้อย่างไร
   - ประเภทของค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิตามหลักการบัญชี
   - เงื่อนไขในการรับรู้รายได้จับคู่กับค่าใช้จ่ายมีหลักเกณฑ์อย่างไร
3. ลูกหนี้และการประมาณการหนี้สงสัยจะสูญ
   - ลูกหนี้ที่ถึงกำหนดชำระแล้ว ไม่สามารถชำระหนี้ได้ต้องปฏิบัติอย่างไร
   - ลูกหนี้ที่ถึงกำหนดชำระแล้ว แต่ชำระเงินบางส่วน สวนที่เหลือไม่ชำระเงินจะต้องปฏิบัติอย่างไร
   - บัญชีลูกหนี้ของกิจการติดลบ ต้องตรวจสอบความผิดพลาดได้อย่างไร
4. สินค้าคงเหลือและการตรวจนับ (มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 เรื่อง สินค้าคงเหลือ)
   - กรณีตรวจนับสินค้าคงเหลือพบว่า สินค้าขาด หรือ เกิดจากสต๊อก จะบันทึกบัญชีอย่างไร
   - การตีราคาสินค้าคงเหลือปลายงวดมีผลกระทบต่อการคำนวณกำไรสุทธิมากน้อยเพียงใด
   - กิจการมีสินค้าชำรุด เสียหาย ล้าสมัย เสื่อมสภาพต้องปฏิบัติอย่างไร
   - ส่วนลดจากการซื้อสินค้าในทางบัญชีจะบันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย
5. ประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับรายได้ และค่าใช้จ่าย
   - ค่าขนส่งสินค้าจะบันทึกเป็นต้นทุนสินค้าค่าใช้จ่ายในการขาย หรือค่าใช้จ่ายในการบริหาร
   - หลักเกณฑ์ในการแยกค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารเป็นอย่างไร
   - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และ ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ผลกระทบต่องบกำไรขาดทุนของกิจการ
   - เงินมัดจำ เงินล่วงหน้า เงินประกัน หรือเงินอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกันจะต้องบันทึกบัญชีอย่างไร
   - ค่าปรับหรือดอกเบี้ยอันเกิดจากชำระเงินล่าช้าหรือส่งของล่าช้าทางบัญชีต้องบันทึกบัญชีอย่างไร
   - ปัญหาการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่นักบัญชีต้องปฏิบัติ
   - การเปลี่ยนแปลงอายุการใช้งานของสินทรัพย์ หรือ วิธีการหักค่าเสื่อมราคา กิจการจะต้องปฏิบัติอย่างไร
6.ต้นทุนการกู้ยืม (มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23)
   - มีวิธีพิจารณาอย่างไรว่า ต้นทุนการกู้ยืมถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ หรือ ต้นทุนการกู้ยืมถือเป็นค่าใช้จ่าย
7. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง

สถานที่

โรงแรมริเวอร์(จ.นครปฐม)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba