เจาะลึกปัญหาและแนวปฏิบัติบัญชีทรัพย์สิน การหักค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคา ตามมาตรฐานการบัญชี (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)

รหัสหลักสูตร : 21/2755Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 2,675 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 3,210 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เจาะลึกปัญหาและแนวปฏิบัติบัญชีทรัพย์สิน การหักค่าสึกหรอ
ค่าเสื่อมราคา ตามมาตรฐานการบัญชี

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 
CPD
ผู้ทำบัญชี

บัญชี 4 ชั่วโมง

ผู้สอบบัญชี

นับชั่วโมงแบบ
ไม่เป็นทางการได้

 

วิทยากรโดย ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

หัวข้อสัมมนา


1. การวางระบบบัญชีทรัพย์สินและการควบคุม
- การตั้งรหัสทรัพย์สิน
- การจัดทำบัตรทรัพย์สิน
- การตรวจนับทรัพย์สิน
- ทรัพย์สินที่มีราคาตํ่าแต่ปริมาณมาก
- การโอนทรัพย์สินระหว่างฝ่ายหรือระหว่างบริษัท

2. มูลค่าของทรัพย์สินและการตีราคาทรัพย์สิน
- ราคาทุนของทรัพย์สินประกอบด้วยอะไรบ้าง
- การคำนวณต้นทุนและการกำหนดประเภทของ ที่ดินอาคาร และอุปกรณ์
- การได้มาซึ่งทรัพย์สินจากการเช่าซื้อ ลิสซิ่ง ผ่อนชำระการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์
- มูลค่าของทรัพย์สินการตีราคาทรัพย์สินเพิ่มขึ้น จากการซ่อมบำรุง ถือเป็นทรัพย์สินหรือค่าใช้จ่าย
- ซื้อทรัพย์สินเป็นเงินตราต่างประเทศ
- แนวปฏิบัติเมื่อเกิดการด้อยค่าของสินทรัพย์และการวัดมูลค่าของสินทรัพย์

3. หลักเกณฑ์ในการกำหนดว่าค่าใช้จ่ายใดถือเป็นทรัพย์สินที่ต้องคิดค่าเสื่อมราคาและ
หลักเกณฑ์ใด 
ที่ถือเป็นค่าใช้จ่ายในรอบบัญชีทั้งจำนวนตามหลักบัญชี
- ดอกเบี้ยจากการกู้ยืม เพื่อซื้อทรัพย์สิน
- การนำทรัพย์สินเข้ามาใช้ในกิจการ
- การจำหน่ายทรัพย์สินและการทำลายทรัพย์สิน
- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงทรัพย์สินหรือเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน

4. การคิดค่าเสื่อมราคา ค่าสึกหรอ
- หลักเกณฑ์การบันทึกบัญชี กรณีการคิดค่าเสื่อมราคาค่าสึกหรอ ด้วยวิธีเส้นตรงตามมาตรฐาน
การบัญชี
- การบันทึกบัญชี ขายทรัพย์สินที่ยังหักค่าเสื่อมราคาไม่หมด
- การวัดมูลค่าในการคิดค่าเสื่อมของสินทรัพย์ใหม่
- การสิ้นสุดการคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
- การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
- การคิดค่าเสื่อมราคารวมเป็นกลุ่ม

5. หลักเกณฑ์การพิจารณารายจ่ายของกิจการจากต้นทุนทรัพย์สิน


6. หลักเกณฑ์การลงบัญชีเมื่อมีการตีราคาใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม


7. การบันทึกบัญชีการแยกส่วนประกอบของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์


8. คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


เงื่อนไขการเข้าอบรม

1.ผู้เข้าสัมมนาต้องมีบัญชี Facebook ส่วนตัว
2.ผู้เข้าสัมมนาต้องเข้าอบรมก่อนเวลาที่ระบุไว้อย่างน้อย 20 นาที
3.มีคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ไม่ต่ำกว่า 10 Mbps
4.กรอกข้อมูลผ่าน Google Forms เพื่อรับ Link เข้ากลุ่มอบรมใน Facebook
5.ผู้เข้าสัมมนาสามารถพิมพ์ข้อคำถามผ่านทางช่อง Comment ได้ในระหว่างการอบรม
6.หนังสือรับรองจะจัดส่งให้ทาง e-mail ภายในวันถัดไป หลังเสร็จสิ้นการอบรม
*** ห้ามบันทึกเสียง ภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด (สงวนลิขสิทธิ์) ***

เงื่อนไขการนับชั่วโมงผ่าน Facebook Live

ผู้ทำบัญชี
1.ผู้ทำบัญชีสามารถใช้อัตราชั่วโมงการอบรมตามจริงจำนวน 1.5 ชม. แทนการนับชั่วโมง CPD ได้
จำนวน 1 ชม. (ไม่เกิน 2 ชม.ต่อครั้ง)
2.ผู้เข้าสัมมนาต้องแนบรูปถ่ายหน้าตรงคู่กับบัตรประชาชนใน Google Forms
3.ยืนยันตัวตนโดยการพิมพ์ชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุ “นับชั่วโมงผู้ทำบัญชี” ในช่อง Comment
ก่อนเริ่มการอบรม และหลังการอบรม
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
1.ผู้สอบบัญชีสามารถนับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้ตามจริง (ไม่เกิน 2 ชม.ต่อครั้ง)
2.ยืนยันตัวตนโดยการพิมพ์ชื่อ-นามสกุล ในช่อง Comment ก่อนเริ่มการอบรม และหลังการอบรม
• ผู้สอบบัญชี ต้องพิมพ์ชื่อ-นามสกุล และเลขที่ผู้สอบบัญชี
• กรณีนับชั่วโมงทั้งผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี ผู้เข้าสัมมนาต้องพิมพ์ชื่อ-นามสกุล และเลขที่
ผู้สอบบัญชี พร้อมระบุ “นับชั่วโมงผู้ทำบัญชี”
** การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องเป็นสิทธิส่วนบุคคล ต้องเข้าอบรมด้วยตนเองเท่านั้น กรณีไม่ปฎิบัติ
ตามเงื่อนไขข้างต้น จะไม่สามารถนับชั่วโมง CPD ได้ ** 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
4:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชม.ได้ตามจำนวนการเข้าอบรมจริง 1.5 ชม. ทดแทน 1 ชม.)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba