สรุปประเด็นของมาตรฐานการรายงานทางการเงินของกิจการ NPAEs ที่มีการปรับปรุง และแนวปฏิบัติสำหรับกิจการ NPAEs ที่ต้องใช้มาตรฐาน PAEs (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Facebook Live)

รหัสหลักสูตร : 23/4151/1FB

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 749 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 1,070 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


สรุปประเด็นของมาตรฐานการรายงานทางการเงินของกิจการ NPAEs
ที่มีการปรับปรุง และแนวปฏิบัติสำหรับกิจการ NPAEs
ที่ต้องใช้มาตรฐาน PAEs

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 
CPD
ผู้ทำบัญชี

รออนุมัติ

ผู้สอบบัญชี

นับชั่วโมงแบบ
ไม่เป็นทางการได้

 

วิทยากรโดย อ.วิทยา เอกวิรุฬห์พร

หัวข้อสัมมนา

1.ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสี
ยสาธารณะเรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ของกิจการ NPAEs
กรณีที่กิจการต้องการตีราคาทรัพย์สิน จะต้องบันทึกรายการอย่างไร

2.ประเด็นของกิจการ NPAEs ที่ดำเนินธุรกิจประเภทให้เช่า ต้องจัดทำบัญชีตามมาตรฐาน
การายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า หรือไม่

3.กิจการ NPAEs ต้องการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 มีแนวปฏิบัติและวิธี
การจัดทำอย่างไร เช่น กรณีบัญชีป้องกันความเสี่ยง

4.กิจการที่ใช้มาตรฐาน NPAEs แต่ต้องการปรับเปลี่ยนมาตรฐานเป็นมาตรฐาน PAEs เพื่อเข้า
ตลาดหลักทรัพย์ ต้องดำเนินการอย่างไร

5.สรุปความแตกต่างของมาตรฐาน PAEs กับ NPAEs ฉบับสำคัญ

6.มาตรฐานการรายงานทางการเงินของกิจการ NPAEs จะมีการปรับปรุงหรือไม่ และมีทิศทางอย่างไร

เงื่อนไขการเข้าอบรม
1.ผู้เข้าสัมมนาต้องมีบัญชี Facebook ส่วนตัว
2.ผู้เข้าสัมมนาต้องเข้าอบรมก่อนเวลาที่ระบุไว้อย่างน้อย 20 นาที
3.มีคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ไม่ต่ำกว่า 10 Mbps
4.กรอกข้อมูลผ่าน Google Forms เพื่อรับ Link เข้ากลุ่มอบรมใน Facebook
5.ผู้เข้าสัมมนาสามารถพิมพ์ข้อคำถามผ่านทางช่อง Comment ได้ในระหว่างการอบรม
6.หนังสือรับรองจะจัดส่งให้ทาง e-mail ภายในวันถัดไป หลังเสร็จสิ้นการอบรม
*** ห้ามบันทึกเสียง ภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด (สงวนลิขสิทธิ์) ***

เงื่อนไขการนับชั่วโมงผ่าน Facebook Live

ผู้ทำบัญชี
1.ผู้ทำบัญชีสามารถใช้อัตราชั่วโมงการอบรมตามจริงจำนวน 1.5 ชม. แทนการนับชั่วโมง CPD ได้
จำนวน 1 ชม. (ไม่เกิน 2 ชม.ต่อครั้ง)
2.ผู้เข้าสัมมนาต้องแนบรูปถ่ายหน้าตรงคู่กับบัตรประชาชนใน Google Forms
3.ยืนยันตัวตนโดยการพิมพ์ชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุ “นับชั่วโมงผู้ทำบัญชี” ในช่อง Comment
ก่อนเริ่มการอบรม และหลังการอบรม
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
1.ผู้สอบบัญชีสามารถนับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้ตามจริง (ไม่เกิน 2 ชม.ต่อครั้ง)
2.ยืนยันตัวตนโดยการพิมพ์ชื่อ-นามสกุล ในช่อง Comment ก่อนเริ่มการอบรม และหลังการอบรม
• ผู้สอบบัญชี ต้องพิมพ์ชื่อ-นามสกุล และเลขที่ผู้สอบบัญชี
• กรณีนับชั่วโมงทั้งผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี ผู้เข้าสัมมนาต้องพิมพ์ชื่อ-นามสกุล และเลขที่
ผู้สอบบัญชี พร้อมระบุ “นับชั่วโมงผู้ทำบัญชี”
** การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องเป็นสิทธิส่วนบุคคล ต้องเข้าอบรมด้วยตนเองเท่านั้น กรณีไม่ปฎิบัติ
ตามเงื่อนไขข้างต้น จะไม่สามารถนับชั่วโมง CPD ได้ **

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
2:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์วิทยา เอกวิรุฬห์พร

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Facebook LIVE (ผู้ทำบัญชีนับชั่วโมงได้ และ CPA นับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba