การวางแผนภาษีของธุรกิจในยุคของการปรับเปลี่ยน(จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Facebook LIVE Rerun)

รหัสหลักสูตร : 21/8034FBR

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,210 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 3,745 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การวางแผนภาษีของธุรกิจในยุคของการปรับเปลี่ยน

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

 

ผู้สอบบัญชี (CPA) สามารถนับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้

วิทยากรโดย อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

หัวข้อสัมมนา

1.ภาษีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการและผลทางภาษี

2.การให้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของภาษีที่จะกระทบต่อกิจการ

3.ระบบบัญชีที่เหมาะสมกับกิจการและการเสียภาษี

4.เทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยในการวางแผนภาษี

5.การวางแผนภาษีนิติบุคคล
- รายได้-รายจ่าย
- การประมาณกำไรสุทธิ
- การใช้เครดิตภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- การใช้ขาดทุนสะสม
- การขอส่งเสริมการลงทุน
- การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างคุ้มค่า

6.การวางแผนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
- การเลือกวิธีการหักภาษี ณ ที่จ่ายทางอิเล็กทรอนิกส์
- การวางแผนในการทำสัญญาเพื่อประหยัดภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
- การขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

7.การวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่ม
- Tax Point กับการวางแผนภาษี
- การวางแผนภาษีจากการออกใบกำกับภาษีรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
- การขอคืน/การเครดิตภาษี

8.การวางแผนภาษีจากกิจกรรมส่งเสริมการขายที่มีผลต่อการเสียภาษีทั้งหมดของกิจการ

9.การบริหารจัดการสต็อกสินค้าเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายและภาษีสูง

10.ตัวอย่างสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อการเสียภาษี และการวางแผนภาษีของกิจการ
จะปรับอย่างไร


เงื่อนไขการเข้าอบรม
1.ผู้เข้าสัมมนาต้องมีบัญชี Facebook ส่วนตัว
2.ผู้เข้าสัมมนาต้องเข้าอบรมก่อนเวลาที่ระบุไว้อย่างน้อย 20 นาที
3.มีคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ไม่ต่ำกว่า 10 Mbps
4.กรอกข้อมูลผ่าน Google Forms เพื่อรับ Link เข้ากลุ่มอบรมใน Facebook
5.ผู้เข้าสัมมนาสามารถพิมพ์ข้อคำถามผ่านทางช่อง Comment ได้ในระหว่างการอบรม
6.หนังสือรับรองจะจัดส่งให้ทาง e-mail ภายในวันถัดไป หลังเสร็จสิ้นการอบรม
*** ห้ามบันทึกเสียง ภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด (สงวนลิขสิทธิ์) ***

เงื่อนไขการนับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการของผู้สอบบัญชีฯ 

1.สามารถนับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้ตามจริง (ไม่เกิน 2 ชม.ต่อครั้ง)
2.ยืนยันตัวตนโดยการพิมพ์ชื่อ-นามสกุล และเลขที่ผู้สอบบัญชี ในช่อง Comment ก่อนเริ่ม
การอบรม และหลังการอบรม
3.การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องเป็นสิทธิส่วนบุคคล ต้องเข้าอบรมด้วยตนเองเท่านั้นกรณีไม่ปฎิบัติตาม
เงื่อนไขข้างต้น จะไม่สามารถนับชั่วโมง CPD ได้นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Facebook LIVE (CPA นับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba