เจาะกฎหมายสำหรับนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันทั้งในไทยและต่างประเทศ (Transfer Pricing)(จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)

รหัสหลักสูตร : 21/8328Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,745 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,280 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เจาะกฎหมายสำหรับนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน
ทั้งในไทยและต่างประเทศ (Transfer Pricing)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 
CPD
ผู้ทำบัญชี

รออนุมัติ

ผู้สอบบัญชี

นับชั่วโมงแบบ
ไม่เป็นทางการได้

 

วิทยากรโดย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร

หัวข้อสัมมนา


1. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันตามกฎหมายTransfer Pricing
• ความสําคัญของผู้ถือหุ้นทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา
• การถือหุ้นทางอ้อมหมายความว่าอย่างไร
• การถือหุ้นผ่านคนกลาง
• การถือหุ้นแบบแนวตั้งและแบบแนวนอนที่จะถือว่ามีความสัมพันธ์กัน
• การถือหุ้นของบุคคลธรรมดาที่จะถือว่ามีความสัมพันธ์กัน
• การถือหุ้นสามีภริยาอย่างไรจะถือเป็นนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน

2. รูปแบบอื่นที่สรรพากรมองว่าอาจมีความสัมพันธ์กันมีลักษณะอย่างไรบ้าง
• การถูกควบคุม (Controlled Transaction)
• การลงทุน
• การจัดการ/การกําหนดกลยุทธ์
• งบการเงิน

3. การมีข้อกําหนดด้านพาณิชย์หรือด้านการเงินระหว่างบริษัทในเครืออย่างไร ที่จะถือว่า
มีการถ่ายโอนกําไร

• ข้อกําหนดที่แตกต่างจากที่ควรกําหนดหมายความว่าอย่างไร
• ลักษณะที่สรรพากรมองว่าจะมีการถ่ายโอนกําไรซึ่งกันและกัน
• เงื่อนไขการชําระเงินจะมีประเด็นในการตรวจสอบหรือไม่
• ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรมองว่าเป็นการถ่ายโอนกําไร

4. ประเด็นที่สรรพากรจะมองว่าเป็นการถ่ายโอนกําไรระหว่างกันมี ประเด็นใดบ้าง
• การซื้อขายสินค้า/ให้บริการ
• การจ่ายค่านายหน้าค่าเช่าบริการทางบัญชีกฎหมาย
• การให้คําปรึกษาทางการเงิน
• การจัดอบรม
• การจ่ายเงินปันผลจะถูกเพ่งเล็งหรือไม่
• การโอนจ่ายค่า Management fee ให้กับบริษัทแม่ที่ต่างประเทศ
• การนําเข้าสินค้าที่ใกล้หมดอายุ
• การโอนทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่างเช่นการจ่ายค่าลิขสิทธิ์การจ่ายค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์
• การจ่ายค่า R&D
• การกู้ยืมเงินระหว่างกัน

5. วิธีการปรับปรุงรายได้และรายจ่ายของสรรพากร (Adjustment)
* วิธีการปรับรายได้มีหลักเกณฑ์อย่างไร
• Primary Adjustment เป็นวิธีการปรับอย่างไร
• วิธีการปรับแบบ Corresponding Adjustment
• วิธีการปรับแบบ Secondary Adjustment
• สรรพากรปรับรายจ่ายของบริษัทลูกสูงขึ้นหรือลดลงบริษัทแม่จะปรับรายได้ลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้หรือไม่
• กรณีถูกเจ้าหน้าที่สรรพากรปรับรายได้และรายจ่ายแล้วมีภาษีที่ต้องขอคืนหากไม่ขอคืนจะมีผลอย่างไร
หรือไม่
• กรณีบริษัทแม่ต่างประเทศถูกปรับรายจ่ายลดลงและทําให้มีเงินค้างในบัญชีจะถือว่าเป็นเงินปันผล
หรือไม่(Deemed Dividend)
• กรณียื่นแบบไปเมื่อหลายปีแล้วสรรพากรตรวจพบว่ากําหนดราคาตลาดไม่เป็นไปตามที่กฎหมาย
กําหนดจะมีผลย้อนหลังหรือไม่

6. หากกิจการถูกสรรพากรปรับเรื่องของรายได้และรายจ่ายจะมีผลในการตรวจสอบภาษี
ประเด็นอื่นๆด้วยหรือไม่

• ประเด็น CIT
• ประเด็น VAT มีผลหรือไม่
• ประเด็นหักณที่จ่าย

7. เหตุอันสมควรที่ไม่ถือเป็น Transfer Pricing ตามกฎหมายยังคงสามารถชี้แจงได้หรือไม่

8. ผู้ประกอบการสามารถใช้วิธีการหาราคาตลาดปฏิบัติตามคําสั่งกรมสรรพากรที่ป.113/2545
ได้หรือไม่

* Comparable Uncontrolled Price Method * Resale PriceMethod * Cost Plus Method *
Other Methods ที่เหมาะสม

9. ประเด็นด้านรายได้ที่จะถือว่าต้องจัดทํารายงานตามมาตรา 71 ตรี
• รายได้ต้องยึดตามหลักด้านบัญชีหรือด้านภาษี
• รายได้ที่ยังไม่ได้รับในปีต้องนํามารวมเป็นฐาน 200 ล้านด้วยหรือไม่
• ต้นปีมีประมาณการว่ามีรายได้เกิน 200 ล้านสิ้นปีรายได้ไม่ถึงต้องจัดทํารายงานความสัมพันธ์หรือไม่

10.วิธีการการจัดทํา Local file, Master file, Country by Country Report
• โครงสร้างของนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันต้องจัดทําอย่างไร
• การจัดทํารายงานข้อมูลที่ต้องยื่นพร้อมกับการยื่นแบบภ.ง.ด. 50 ประกอบด้วยอะไรบ้าง
• การจัดทํา Transfer Pricing Documentation เพื่อรองรับว่าเป็นราคาตลาดให้สรรพากรยอมรับ
และตรวจสอบได้
• การจัดทํารายงานธุรกรรมระหว่างกันรวมถึงมูลค่ารวมหากยังไม่ทราบมูลค่ารวมแน่นอนต้องทําอย่างไร

11.บริษัทที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องทํารายงาน Transfer Pricing Documentation

12. วิธีการจัดทํารายงาน Disclosure Form เพื่อยื่นต่อกรมสรรพากร
• การยื่น Disclosure Form มีวิธีการยื่นอย่างไร
• ในระหว่างปีผู้ถือหุ้นเกิดขายหุ้นไปทําให้ไม่ถึง 50 % ถือว่ายังต้องนําส่งรายงานหรือไม่
• ระหว่างปีธุรกรรมไม่ถึง 200 ล้านบาทแต่ปลายปีกลับมีธุรกรรมที่ทําให้ถึง 200 ล้านบาทแบบคาดไม่ถึง
ต้องยื่น Disclosure Form หรือไม่

13.การขอคืนภาษีกรณีที่ถูกสรรพากรลดรายจ่ายลง (Tax Refund)
• หลักการขอคืนภาษีจะขอคืนได้ภายในกี่ปี
• จะใช้แบบใดในการขอคืน
• กรณีถูกปรับรายได้หรือรายจ่ายหากมีภาษีที่ต้องขอคืนสรรพากรจะตรวจสอบหรือไม่
• สามารถใช้หลักการขอคืนตามอนุสัญญาภาษีซ้อนได้หรือไม่

14. โทษปรับที่กําหนดในกฎหมายไม่เกิน 200,000 บาทปรับอย่างไร
• ปรับเป็นรายธุรกรรม- รวมกันหลายธุรกรรม
• กรณีทํารายงานไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดหรือทําไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้องต้องดูเจตนาด้วยหรือไม่
• มีโทษปรับทางแพ่งหรือไม่


เงื่อนไขการเข้าอบรม

1.ผู้เข้าสัมมนาต้องมีบัญชี Facebook ส่วนตัว
2.ผู้เข้าสัมมนาต้องเข้าอบรมก่อนเวลาที่ระบุไว้อย่างน้อย 20 นาที
3.มีคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ไม่ต่ำกว่า 10 Mbps
4.กรอกข้อมูลผ่าน Google Forms เพื่อรับ Link เข้ากลุ่มอบรมใน Facebook
5.ผู้เข้าสัมมนาสามารถพิมพ์ข้อคำถามผ่านทางช่อง Comment ได้ในระหว่างการอบรม
6.หนังสือรับรองจะจัดส่งให้ทาง e-mail ภายในวันถัดไป หลังเสร็จสิ้นการอบรม
*** ห้ามบันทึกเสียง ภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด (สงวนลิขสิทธิ์) ***

เงื่อนไขการนับชั่วโมงผ่าน Facebook Live

ผู้ทำบัญชี
1.ผู้ทำบัญชีสามารถใช้อัตราชั่วโมงการอบรมตามจริงจำนวน 1.5 ชม. แทนการนับชั่วโมง CPD ได้
จำนวน 1 ชม. (ไม่เกิน 2 ชม.ต่อครั้ง)
2.ผู้เข้าสัมมนาต้องแนบรูปถ่ายหน้าตรงคู่กับบัตรประชาชนใน Google Forms
3.ยืนยันตัวตนโดยการพิมพ์ชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุ “นับชั่วโมงผู้ทำบัญชี” ในช่อง Comment
ก่อนเริ่มการอบรม และหลังการอบรม
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
1.ผู้สอบบัญชีสามารถนับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้ตามจริง (ไม่เกิน 2 ชม.ต่อครั้ง)
2.ยืนยันตัวตนโดยการพิมพ์ชื่อ-นามสกุล ในช่อง Comment ก่อนเริ่มการอบรม และหลังการอบรม
• ผู้สอบบัญชี ต้องพิมพ์ชื่อ-นามสกุล และเลขที่ผู้สอบบัญชี
• กรณีนับชั่วโมงทั้งผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี ผู้เข้าสัมมนาต้องพิมพ์ชื่อ-นามสกุล และเลขที่
ผู้สอบบัญชี พร้อมระบุ “นับชั่วโมงผู้ทำบัญชี”
** การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องเป็นสิทธิส่วนบุคคล ต้องเข้าอบรมด้วยตนเองเท่านั้น กรณีไม่ปฎิบัติ
ตามเงื่อนไขข้างต้น จะไม่สามารถนับชั่วโมง CPD ได้ **

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 4:0 0:0 0:0

วิทยากร

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชม.ได้ตามจำนวนการเข้าอบรมจริง 1.5 ชม. ทดแทน 1 ชม.)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba