Tax Mapping เทคนิคการจัดทำแผนที่ภาษีอากร เพื่อลดข้อผิดพลาดทางภาษี(จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)

รหัสหลักสูตร : 21/8007Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,210 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 3,745 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


Tax Mapping เทคนิคการจัดทำแผนที่ภาษีอากร
เพื่อลดข้อผิดพลาดทางภาษี


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ รอ ชม.
ผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการ

 

วิทยากรโดย อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

หัวข้อสัมมนา

1. ความสำคัญของการจัดทำ Tax Mapping (แผนที่ภาษีอากร)

2. ข้อดีของการทำ Tax Mapping และความเชื่อมโยงทุกภาษี

3. ประเด็นเกี่ยวกับภาษีอากรที่ต้องจัดทำ Tax Mapping
• ประเด็นด้านรายได้
• ประเด็นด้านรายจ่าย
• ประเด็นด้านทรัพย์สิน และ หนี้สิน
• ประเด็นหน้าที่ทางภาษีอากร

4. ประเภทของภาษีอากรที่ต้องจัดทำ Tax Mapping ในแต่ละประเด็น
• ภาษีเงินได้นิติบุคคล
• ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม
• ภาษีธุรกิจเฉพาะ
• อากรแสตมป์
• อนุสัญญาภาษีซ้อน
• ภาษีอากรประเภทอื่นที่เกี่ยวข้อง

5. ความเหมือนและแตกต่างของรายได้และรายจ่ายทางบัญชีกับรายได้และรายจ่ายทางภาษีอากร
• รายการที่บัญชีรับรู้รายได้-รายจ่ายตรงกับหลักเกณฑ์ทางภาษี
• รายการที่บัญชีรับรู้รายได้-รายจ่าย แต่ทางภาษีอากรไม่รับรู้
• รายการที่บัญชีไม่รับรู้รายได้-รายจ่าย แต่ทางภาษีอากรรับรู้

6. การทำ Tax Mapping สำหรับหน้าที่ของผู้เสียภาษีและการยกเว้นภาษี
• การจดทะเบียน และการจัดทำเอกสารหลักฐาน
• การคำนวณภาษีอากร และการยกเว้น
• การเสียภาษีอากร
• การขอคืนภาษีอากร
• การให้ความร่วมมือแก่ทางราชการ

7. สอนการทำ Tax Mapping ประเด็นทางภาษีอากรทั้งระบบ
• การนำทรัพย์สินไปบริจาคประเด็นทางด้านภาษีที่เกี่ยวข้อง
• การให้กู้ยืมทั้งส่วนที่ให้กับพนักงานและบริษัทในเครือ
• รายจ่ายค่ารับรอง
• การคิดค่าเสื่อมของทรัพย์สิน
• รายการที่สามารถลงรายจ่ายทางภาษีได้เพิ่มขึ้น
• รายจ่ายต้องห้ามทางภาษี
• นำสินค้าไปใช้เนื่องจากกิจกรรมส่งเสริมการขาย
• นำสินค้ามาใช้ในกิจการ

8. Tax Mapping กับการวางแผนภาษีอากร

เงื่อนไข

1. กำหนดจำนวนผู้เข้าสัมมนา 1 ท่าน / 1 User
2. ผู้เข้าสัมมนาต้องกรอกข้อมูล ผ่าน Google Forms
3. ผู้เข้าสัมมนาต้องเข้าห้องสัมมนาก่อนเวลาที่ีระบุไว้อย่างน้อย 20 นาที
4. ผู้เข้าสัมมนาต้องตั้งชื่อบัญชี ZOOM เป็นชื่อ-นามสกุลจริงด้วยภาษาไทย ให้ตรงตามบัตรประชาชน
5. ผู้เข้าสัมมนาสามารถกดปุ่มยกมือ (Raise Hand)หรือพิมพ์ข้อคำถาม ผ่านทางช่องแชทได้ใน
ระหว่างอบรม
6. หนังสือรับรองจะจัดส่งให้ทาง e-mail ภายในวันถัดไปหลังเสร็จสิ้นการอบรม
*** ห้ามบันทึกเสียง ภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด (สงวนลิขสิทธิ์) ***

เงื่อนไขการเข้าอบรมผู้ทําบัญชีสามารถนับชั่วโมง CPD ได้ ผู้สอบบัญชีนับชั่วโมง
ไม่เป็นทางการ

ผู้ทำบัญชี
1.ผู้ทําบัญชีสามารถใช้อัตราชั่วโมงการอบรมตามจริงจํานวน 1.5 ชม.
แทนการนับชั่วโมง CPD ได้จํานวน 1 ชม.
2.ผู้เข้าสัมมนาต้องแนบรูปถ่ายหน้าตรงคู่กับบัตรประชาชน ใน Google forms
3.ผู้เข้าสัมมนาต้องเปิดกล้องตลอดระยะเวลาการอบรม และไม่ควรกดออกจากโปรแกรม
4.เจ้าหน้าที่จะ Capture หน้าจอผู้เข้าสัมมนาทุกคน
* หลักสูตร 3 ชั่วโมง Capture หน้าจอ 2 ครั้ง ก่อนอบรมและสิ้นสุดการอบรม
* หลักสูตร 6 ชั่วโมง Capture หน้าจอ 4 ครั้ง
ช่วงเช้า ก่อนการอบรม และจบการอบรมช่วงเช้า
ช่วงบ่าย ก่อนการอบรม และสิ้นสุดการอบรม
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
1.ผู้สอบบัญชีสามารถนับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้ ตามจำนวนชั่วโมงที่เข้าอบรมจริง
2.ผู้เข้าสัมมนาต้องเปิดกล้องตลอดระยะเวลาการอบรม และไม่ควรกดออกจากโปรแกรม
3.เจ้าหน้าที่จะ Capture หน้าจอผู้เข้าสัมมนาทุกคน
* หลักสูตร 3 ชั่วโมง Capture หน้าจอ 2 ครั้ง ก่อนอบรมและสิ้นสุดการอบรม
* หลักสูตร 6 ชั่วโมง Capture หน้าจอ 4 ครั้ง
ช่วงเช้า ก่อนการอบรม และจบการอบรมช่วงเช้า
ช่วงบ่าย ก่อนการอบรม และสิ้นสุดการอบรม

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
นับได้ 4 ชม. ตามการเข้าอบรมจริง (1.5 ชม. ทดแทน 1 ชม.) ไม่เป็นทางการ (นับชั่วโมงได้ตามจำนวน ชม. การเข้าอบรมจริง)

วิทยากร

อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชม.ได้ตามจำนวนการเข้าอบรมจริง 1.5 ชม. ทดแทน 1 ชม.)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba