Case ที่พบจากการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี ข้อผิดพลาดจากการจัดทำบัญชีที่นักบัญชีต้องไม่พลาด (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)

รหัสหลักสูตร : 23/4145Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,070 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,391 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 


Case ที่พบจากการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี

ข้อผิดพลาดจากการจัดทำบัญชีที่นักบัญชีต้องไม่พลาด

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี

นับชม.ด้านบัญชีได้

ผู้สอบบัญชี

นับชั่วโมงแบบ
ไม่เป็นทางการได้

 

วิทยากรโดย อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง

หัวข้อสัมมนา

1.หลักการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับ ในการตรวจสอบงบการเงินให้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐาน
การสอบบัญชี

2.Update มาตรฐานใหม่ที่จำเป็นสำหรับผู้ทำบัญชีในกิจการ NPAEs

3.วงจรการค้า (Transaction Cycle) ประกอบด้วยวงจรอะไรบ้าง

4.ลักษณะและวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบวงจรรายได้

5.ความเสี่ยงของวงจรรายได้ และการตรวจสอบวงจรรายได้

5.1 การทดสอบการควบคุมของวงจรรายได้พร้อมตัวอย่าง

5.2 การตรวจสอบเนื้อหาสาระของวงจรรายได้ พร้อมตัวอย่าง

5.3 Case ปัญหาที่พบจากการตรวจสอบ

6.ความเสี่ยงของวงจรรายจ่ายและการตรวจสอบวงจรรายจ่าย

6.1 การทดสอบการควบคุมของวงจรรายจ่าย พร้อมตัวอย่าง

6.2 การตรวจสอบเนื้อหาสาระของวงจรรายจ่าย พร้อมตัวอย่าง

6.3 Case ปัญหาที่พบจากการตรวจสอบ

7.ความเสี่ยงของวงจรการผลิตและการตรวจสอบวงจรผลิต

7.1 การทดสอบการควบคุมของวงจรผลิต พร้อมตัวอย่าง

7.2 การตรวจสอบเนื้อหาสาระของสินค้าคงเหลือ ค่าจ้างแรงงาน พร้อมตัวอย่างประกอบ

7.3 Case ปัญหาที่พบจากการตรวจสอบ

8.แนวคิดของวงจรการจัดหาเงินและการตรวจสอบ

8.1 ลักษณะของวงจรจัดหาเงิน

8.2 วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

8.3 การตรวจสอบเนื้อหาสาระของวงจรจัดหาเงิน หนี้สินระยะยาว และส่วนของผุ้ถือหุ้น พร้อมยกตัวอย่าง

8.4 Case ปัญหาที่พบจากการตรวจสอบ

9.แนวคิดของวงจรลงทุนในหลักทรัพย์และการตรวจสอบ

9.1 ลักษณะของวงจรลงทุนในหลักทรัพย์

9.2 วัตถุประสงค์การตรวจสอบของวงจรการลงทุนในหลักทรัพย์

9.3 การตรวจสอบเนื้อหาสาระของวงจรการลงทุนในหลักทรัพย์ ตัวอย่างการตรวจสอบเนื้อหาสาระเงินลงทุน

9.4 การตรวจสอบเนื้อหาสาระของสินทรัพย์ถาวร พร้อมตัวอย่างประกอบ

9.5 Case ปัญหาที่พบจากการตรวจสอบ

10.การบริหารคุณภาพของวิชาชีพสอบบัญชี

10.1 ระดับของการบริหารคุณภาพของวิชาชีพสอบบัญชี

10.2 มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1 (TSQM 1)

10.3 มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 2 (TSQM 2)

10.4 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) (TSA 220 ปรับปรุง)

11.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 

เงื่อนไข


1. กำหนดจำนวนผู้เข้าสัมมนา 1 ท่าน / 1 User
2. ผู้เข้าสัมมนาต้องกรอกข้อมูล ผ่าน Google Forms
3. ผู้เข้าสัมมนาต้องเข้าห้องสัมมนาก่อนเวลาที่ีระบุไว้อย่างน้อย 20 นาที
4. ผู้เข้าสัมมนาต้องตั้งชื่อบัญชี ZOOM เป็นชื่อ-นามสกุลจริงด้วยภาษาไทย ให้ตรงตามบัตรประชาชน
5. ผู้เข้าสัมมนาสามารถกดปุ่มยกมือ (Raise Hand)หรือพิมพ์ข้อคำถาม ผ่านทางช่องแชทได้ใน
ระหว่างอบรม
6. หนังสือรับรองจะจัดส่งให้ทาง e-mail ภายในวันถัดไปหลังเสร็จสิ้นการอบรม
*** ห้ามบันทึกเสียง ภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด (สงวนลิขสิทธิ์) ***

เงื่อนไขการเข้าอบรมผู้ทําบัญชีสามารถนับชั่วโมง CPD ได้ ผู้สอบบัญชีนับชั่วโมง
ไม่เป็นทางการ

ผู้ทำบัญชี
1.ผู้ทําบัญชีสามารถใช้อัตราชั่วโมงการอบรมตามจริงจํานวน 1.5 ชม.
แทนการนับชั่วโมง CPD ได้จํานวน 1 ชม.
2.ผู้เข้าสัมมนาต้องแนบรูปถ่ายหน้าตรงคู่กับบัตรประชาชน ใน Google forms
3.ผู้เข้าสัมมนาต้องเปิดกล้องตลอดระยะเวลาการอบรม และไม่ควรกดออกจากโปรแกรม
4.เจ้าหน้าที่จะ Capture หน้าจอผู้เข้าสัมมนาทุกคน
* หลักสูตร 3 ชั่วโมง Capture หน้าจอ 2 ครั้ง ก่อนอบรมและสิ้นสุดการอบรม
* หลักสูตร 6 ชั่วโมง Capture หน้าจอ 4 ครั้ง
ช่วงเช้า ก่อนการอบรม และจบการอบรมช่วงเช้า
ช่วงบ่าย ก่อนการอบรม และสิ้นสุดการอบรม
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
1.ผู้สอบบัญชีสามารถนับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้ ตามจำนวนชั่วโมงที่เข้าอบรมจริง
2.ผู้เข้าสัมมนาต้องเปิดกล้องตลอดระยะเวลาการอบรม และไม่ควรกดออกจากโปรแกรม
3.เจ้าหน้าที่จะ Capture หน้าจอผู้เข้าสัมมนาทุกคน
* หลักสูตร 3 ชั่วโมง Capture หน้าจอ 2 ครั้ง ก่อนอบรมและสิ้นสุดการอบรม
* หลักสูตร 6 ชั่วโมง Capture หน้าจอ 4 ครั้ง
ช่วงเช้า ก่อนการอบรม และจบการอบรมช่วงเช้า
ช่วงบ่าย ก่อนการอบรม และสิ้นสุดการอบรม

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
นับได้ 4 ชม. ตามการเข้าอบรมจริง (1.5 ชม. ทดแทน 1 ชม.) ไม่เป็นทางการ (นับชั่วโมงได้ตามจำนวน ชม. การเข้าอบรมจริง)

วิทยากร

อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชม.ได้ตามจำนวนการเข้าอบรมจริง 1.5 ชม. ทดแทน 1 ชม.)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba