105 ประเด็นภาษีเพื่อการปิดบัญชีอย่างถูกต้อง

รหัสหลักสูตร : 21/1952

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร105 ประเด็นภาษีเพื่อการปิดบัญชีอย่างถูกต้อง

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี นับชั่วโมงได้
ผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้

 

  • ปิดบัญชี และปิดความเสี่ยงการถูกตรวจสอบจากสรรพากร
  • ต้องจัดทำรายงานอะไรบ้างเมื่อสิ้นรอบบัญชี
  • เผยวิธีจัดการกับสินค่าชำรุด เสียหาย เสื่อมสภาพ ล้าสมัย ให้ถูกต้องและสรรพากรยอมรับ
  • รู้ถึงหลักเกณฑ์ทางภาษีอากรในการพิจารณาสินทรัพย์ถาวรกับค่าใช้จ่าย
  • เข้าใจการรับรู้รายได้ทางบัญชีกับทางภาษี พร้อมเคลียร์ประเด็นปัญหารายจ่ายของกิจการเมื่อปิดบัญชีวิทยากรโดย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและภาษีอากร

หัวข้อสัมมนา

1.ประเด็นเรื่อง งบการเงิน เกณฑ์คงค้าง และ ภ.ง.ด.50
- การจัดทำงบการเงิน กับ ภ.ง.ด.50 ความเหมือนที่แตกต่าง
- งบการเงิน ณ วันปิดบัญชี ประเด็นที่ต้องระมัดระวัง
- จุดสังเกตความผิดปกติของรายการในงบการเงินที่มักถูกตรวจสอบ
- สินทรัพย์หมุนเวียนจะต้องตรวจสอบรายการใดบ้างที่มักมีประเด็นความผิดพลาด
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจะต้องตรวจสอบรายการใดบ้างที่มักมีประเด็นความผิดพลาด
- การนำรายการสินทรัพย์หมุนเวียนไปไว้ในรายการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจะมีผลกระทบ
  ทางภาษีอากรหรือไม่
- ประเด็นที่ต้องระมัดระวัง ณ วันปิดบัญชีของรายจ่ายล่วงหน้าและรายได้ค้างรับ
- ประเด็นที่ต้องระมัดระวัง ณ วันปิดบัญชีของรายจ่ายค้างจ่ายและรายได้รับล่วงหน้า
- รายจ่ายค้างจ่ายกิจการควรระมัดระวังอะไรบ้าง ณ วันปิดบัญชี
- ความแตกต่างของรายได้ทางบัญชีกับรายได้ทางภาษีที่ต้องระมัดระวัง
- การรับรู้รายได้ทางบัญชีกับการรับรู้รายได้ทางภาษี ความเหมือนที่แตกต่างกัน อย่างไร
- บัญชีรับรู้เกณฑ์คงค้าง แต่ภาษีรับรู้เกณฑ์สิทธิแตกต่างกันหรือไม่
- มีรายได้อะไรบ้างที่ทางบัญชีไม่ถือเป็นรายได้ แต่ในทางภาษีต้องนำมาถือเป็นรายได้
- มีรายได้อะไรบ้างที่ทางบัญชีถือเป็นรายได้ แต่ในทางภาษียกเว้นไม่ต้องเสียภาษี

2. ประเด็นเรื่องลูกหนี้การค้า
- ลูกหนี้การค้า กับ ลูกหนี้อื่น ความแตกต่างทางภาษีอากร
- ลูกหนี้จากการขายสินค้า กับ ลูกหนี้จากการให้บริการ ความแตกต่างในภาระภาษีอากร
  ที่ต้องระมัดระวัง
- วันปิดบัญชีกิจการควรตรวจสอบยันยอดลูกหนี้รายตัวกับบัญชีคุมยอดลูกหนี้หรือไม่หากไม่ตรงกัน
  ต้องปฏิบัติอย่างไร
- ลูกหนี้ที่ถึงกำหนดชำระแล้ว ไม่สามารถชำระหนี้ได้กิจการจะตัดหนี้สูญอย่างไรให้ถูกต้อง
- หนี้สงสัยจะสูญจะถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามหรือไม่
- การตัดบัญชีลูกหนี้เป็นหนี้สูญถือเป็นค่าใช้จ่ายต้องรอจนกว่าคดีถึงที่สุดทุกกรณีหรือไม่

3. ประเด็นเรื่องสินค้าคงเหลือ
- อย่างไรถือเป็นสินค้าคงเหลือต้องจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบทุกประเภทหรือไม่
- ภาชนะบรรจุสินค้า วัสดุสิ้นเปลืองต้องจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบหรือไม่
- เมื่อสิ้นรอบบัญชีต้องมีการตรวจนับสินค้าคงเหลือต้องจัดทำรายงานอะไรบ้างจึงจะครบถ้วนถูกต้อง
- การตีราคาสินค้าคงเหลือควรปฏิบัติอย่างไรให้ครบถ้วนถูกต้องตามประมวลรัษฎากร
- เมื่อมีการตรวจนับสินค้าคงเหลือหากพบว่า สินค้าชำรุด เสียหาย เสื่อมสภาพ ล้าสมัย
  จะต้องจัดทำรายงาน อย่างไรให้สรรพากรยอมรับ
- การจำหน่ายสินค้าชำรุด เสียหาย เสื่อมสภาพ ล้าสมัย หากขายต่ำกว่าราคาตลาดทำได้หรือไม่
  แนวปฏิบัติที่สำคัญ
- แนวปฏิบัติของวัตถุดิบเสียหายต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง
- แนวปฏิบัติของงานระหว่างทำเสียหายต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง
- แนวปฏิบัติของสินค้าสำเร็จรูปเสียหายต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง
- การตัดบัญชีของสินค้าเสียหายมีวิธีใดบ้างที่สรรพากรยอมรับ
- หากสินค้าของกิจการสูญหายจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่แนวปฏิบัติที่สำคัญ
- เมื่อมีการตรวจนับสินค้าคงเหลือพบว่า “สินค้าขาดหรือเกิน” จากรายงานสินค้าและวัตถุดิบ
  ต้องปฏิบัติอย่างไร และรายงานอะไรบ้างที่ต้องจัดทำ
- หากกิจการต้องการทำลายสินค้าและวัตถุดิบต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง
- กิจการแจ้งการทำลายสินค้าและวัตถุดิบกับสรรพากรแล้ว แต่ไม่ได้ทำลายจริง กลับนำไปขายต่อ
  ทำได้หรือไม่
- หากกิจการมีขาดทุนขั้นต้น มีประเด็นภาษีที่ต้องระมัดระวังหรือไม่
- ภาระภาษีของรายได้จากการขายเศษวัสดุมีอะไรบ้าง
- ส่งของตัวอย่างไปให้ลูกค้าต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ และถือเป็นรายได้ต้องเสียภาษี
  เงินได้นิติบุคคลหรือไม่

4. ปัญหาเกี่ยวกับการกู้เงินกู้ยืม
- หากเงินกู้ยืมต้องคิดดอกเบี้ยมีภาระภาษีอะไรบ้าง
- การคิดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยท้องตลาดทำได้หรือไม่
- การให้กู้ยืมเงินมีเหตุอันสมควรไม่คิดดอกเบี้ย และถูกประเมินหรือไม่
- เกณฑ์การเสียภาษีของดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเป็นอย่างไร

5. ประเด็นเรื่องลูกหนี้ค่าหุ้น กิจการมีภาระภาษีอะไรบ้าง

6. ประเด็นเรื่อง สินทรัพย์ที่ต้องคิดค่าเสื่อมราคา
- การพิจารณาระหว่างสินทรัพย์ถาวรกับค่าใช้จ่ายมีหลักเกณฑ์อย่างไรในทางภาษีอากร
- การกำหนดจำนวนเงินให้ถือเป็นสินทรัพย์ สรรพากรยอมรับหรือไม่
- กู้เงินมาซื้อสินทรัพย์ ดอกเบี้ยเงินกู้จะถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์หรือค่าใช้จ่าย
- อย่างไรถือเป็น “ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์”
- ซื้อสินทรัพย์เข้ามาใช้งาน แต่ตัดเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวนในรอบบัญชีนั้นทำได้หรือไม่
  เนื่องจากจำนวนเงินเล็กน้อย
- รายจ่ายในการต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือทำให้ดีขึ้น จะถือเป็นสินทรัพย์หรือค่าใช้จ่าย
- อย่างไรถือเป็นค่าซ่อมแซมที่ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ
- วันปิดบัญชีหากกิจการบันทึกสินทรัพย์คาดเคลื่อนจะมีผลทางภาษีอากรอย่างไร
- หลักเกณฑ์การหักค่าสึกหรอ และค่าเสื่อมราคา สินทรัพย์
- วันปิดบัญชีกิจการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ต่ำกว่าอัตราที่ประมวลรัษฎากรกำหนด
  ทำได้หรือไม่
- ทางบัญชีหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมต่ำกว่าทางภาษีอากร เมื่อกรอกแบบภ.ง.ด.50 จะใช้สิทธิ
  หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมตามอัตราใด
- การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาวิธีลดยอดทวีคูณในทางภาษีอากรต้องบวกกลับหรือไม่
- ซื้อสินทรัพย์ประเภทเดียวกันหลายชิ้น จะหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาอัตราไม่เท่ากันได้หรือไม่
- ซื้อสินทรัพย์มา แต่หลงลืมหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา ปีถัดไปจะใช้สิทธิหักได้หรือไม่
- ซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์กิจการจะหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา 20%ได้หรือไม่ หรือต้องหัก
  3 ปี
- ซื้อเครื่องบันทึกการเก็บเงินกิจการเลือกหักค่าเสื่อมราคา 20% หรือ 100%หรือมีวิธีอื่น
- ณ วันปิดบัญชีกิจการจะต้องพิจารณาสินทรัพย์ด้อยค่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์จะถือเป็น
  ค่าใช้จ่ายได้หรือไม่

7. ประเด็นเรื่อง ภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่มีสิทธิขอคืน
- ภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่กิจการมีสิทธิขอคืน แต่ไม่เอาคืนจะต้องปฏิบัติอย่างไร
- กิจการถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายจะต้องนำมาถือเป็นรายได้หรือไม่

8. ประเด็นเรื่อง เจ้าหนี้
- เจ้าหนี้รายตัว กับ บัญชีคุมเจ้าหนี้ กิจการควรปฏิบัติอย่างไร ณ วันปิดบัญชี
- ยอดเจ้าหนี้คงเหลือ ณ วันปิดบัญชีมียอดติดลบได้หรือไม่
- ณ วันปิดบัญชีกิจการจะต้องมีการตั้งประมาณการหนี้สินทางบัญชีในทางภาษีอากรยอมรับหรือไม่

9. ประเด็นเรื่อง การขาดทุนสะสม
- ขาดทุนสะสมไม่เกิน 5 ปี มีหลักเกณฑ์การใช้สิทธิอย่างไรในทางภาษีอากร
- การเลือกหักขาดทุนสะสมบางปีทำได้หรือไม่

10. ประเด็นเรื่องรายได้
- ยอดรายได้ที่ปีปัจจุบันต่ำกว่าปีก่อนจะถูกเพ่งเล็งจากเจ้าหน้าที่หรือไม่
- รายได้จากการขายและการให้บริการ ความแตกต่างในภาระภาษีที่ต้องระมัดระวังเมื่อปิดบัญชี
- มีรายได้อะไรบ้างที่มักจะเสียภาษีไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง
- รายได้อื่นมีอะไรบ้างที่ต้องระมัดระวัง ณ วันปิดบัญชี
- กิจการจะต้องจัดทำรายงานอะไรบ้างเพื่อควบคุมรายได้ให้ถูกต้องไม่เสียภาษีผิดพลาด

11. ประเด็นเรื่องส่งเสริมการขาย
- กรณีได้รับรางวัลจากการขายได้ตามเป้า จะต้องถือเป็นรายได้ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
  หรือไม่

12. ประเด็นเรื่อง กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
- กำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในทางภาษีอากร ณ วันปิดบัญชีจะต้องใช้อัตราแลกเปลี่ยน
  ใด

13. ประเด็นเรื่อง รายจ่าย
- ค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิมีอะไรบ้าง
- วิธีพิจารณาว่า อย่างไรจึงจะถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิทางภาษีอากรได้

14. ประเด็นเรื่อง รายจ่ายต้องห้าม เงินบริจาค และค่ารับรอง
- มีรายจ่ายต้องห้ามอะไรบ้างที่กิจการจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ณ วันปิดบัญชี
- รายจ่ายต้องห้ามต้องบวกกลับทุกรายการหรือไม่
- อย่างไรจึงจะถือเป็นรายจ่ายส่วนตัว ให้โดยเสน่หาที่ถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม
- อย่างไรถือเป็นรายจ่ายเพื่อหากำไรหรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะ
- อย่างไรถือเป็นรายจ่ายที่ไม่ได้จ่ายจริง
- ผลเสียหายอันอาจได้กลับคืน เนื่องจากการประกันหรือสัญญาคุ้มกันใดๆ หมายความว่าอย่างไร
  ถือเป็น รายจ่ายต้องห้ามหรือไม่
- เบี้ยปรับและหรือเงินเพิ่มภาษีอากร ค่าปรับทางอาญา อย่างไรที่ถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม
- ภาษีซื้อที่กิจการมีสิทธิขอคืนหรือเครดิตภาษีขายได้ แต่กิจการไม่ต้องการขอคืนจะนำมาถือเป็น
  ค่าใช้จ่ายได้ หรือไม่
- ภาษีขายจ่ายแทนลูกค้าได้หรือไม่
- บริจาคอย่างไรจึงจะถือเป็นรายจ่ายได้
- กิจการขาดทุนแต่มีรายการบริจาคในระหว่างปี จะนำมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ
  ได้หรือไม่
- รายจ่ายการกุศลสาธารณะต้องไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิเป็นอย่างไรมีวิธีการคำนวณอย่างไร
- รายจ่ายเพื่อการศึกษาและการกีฬาต้องไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิเป็นอย่างไร มีวิธีการคำนวณ
  อย่างไร
- ซื้อบัตรการกุศลจะถือเป็นรายจ่ายคำนวณกำไรสุทธิได้หรือไม่
- บริจาคอย่างไรจึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
- ค่ารับรองต้องไม่เกินรายละ 2,000 บาท หมายความว่าอย่างไร
- สิ้นรอบบัญชีค่ารับรองต้องไม่เกิน 0.3% ต้องคำนวณอย่างไร และหากเกินต้องบวกกลับใน
  แบบ ภ.ง.ด.50 หรือไม่

15. ประเด็นเรื่อง รายจ่ายที่จ่ายจริง แต่ไม่มีหลักฐานที่เพียงพอ
- หลักเกณฑ์ 4 ข้อในการพิจารณา “บิล” อย่างไรจึงจะถือเป็นรายจ่ายได้
- ค่าใช้จ่ายจะต้องมี “บิล” ทุกรายการหรือไม่ หากไม่มี “บิล” ต้องปฏิบัติอย่างไร
- ซื้อของเล็กๆ น้อยๆ ไม่มีบิล ทำอย่างไรจึงจะถือเป็นรายจ่ายได้
- ซื้อของได้รับบิลที่มีข้อความไม่ครบถ้วน แต่ใช้นามบัตรแนบกับบิลได้หรือไม่
- ซื้อของไม่มีบิลทำใบรับเงินให้เซ็นรับ ต้องมีสำเนาบัตรประชาชนเสมอไปหรือไม่

16. ประเด็นเรื่อง สิทธิประโยชน์ทางภาษี
- ค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้จะถือเป็นรายจ่ายได้เพิ่มขึ้น มีหลักเกณฑ์อย่างไร

17. ประเด็นเรื่อง การบวกกลับ
- ประเด็นการปรับปรุงกำไรสุทธิทางบัญชีให้เป็นกำไรสุทธิทางภาษีอากร(บวกกลับ)มีอะไรบ้าง
- ความผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นในการบวกกลับไม่ ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง

18. ประเด็นเรื่อง ใบกำกับภาษีปลอม
- กิจการควรจะวางระบบการตรวจสอบใบกำกับภาษีปลอมอย่างไรไม่ให้เกิดขึ้นกับกิจการ

19 .คุณธรรม จริยธรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและภาษีอากร

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba