การสอบทานรายการทางบัญชีและความผิดปกติในงบการเงินของฝ่ายบัญชี

รหัสหลักสูตร : 21/2198

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรการสอบทานรายการทางบัญชีและความผิดปกติในงบการเงินของฝ่ายบัญชี

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

• เทคนิคการสอบทานกระบวนการทางบัญชี การออกแบบวงจรการค้า การสอบทานการแสดงรายการบัญชี
• เทคนิคการสอบทานการกระทบยอดรายการให้ถูกต้องในการจัดทำงบการเงิน
• ประเด็นปัญหาและความท้าทายในการจัดทำงบการเงินที่เกิดขึ้นจริง

วิทยากรโดย อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

หัวข้อสัมมนา

1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำคัญ การจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

2. ความสำคัญเกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงิน ที่นักบัญชีควรปฏิบัติให้ถูกต้อง

3. หลักการกำหนดนโยบายทางการบัญชีที่สำคัญสำหรับกิจการ

4. การตรวจดูเอกสาร การพิจารณา การรับรู้รายการ และการวิเคราะห์รายการค้า

5. สอบทานกระบวนการทางบัญชีตั้งแต่การออกแบบ วงจรการค้า และปรับปรุงผังบัญชีให้สอดคล้องกับธุรกิจ

6. การจำแนกรายการบัญชี การจัดหมวดให้สอดคล้องกับธุรกิจ การสอบทานการแสดงรายการทางบัญชี

7. การสอบทานบันทึกรายการบัญชีที่สำคัญให้ถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงินและพิจารณาความผิดปกติของรายการบัญชี

8. การสอบทานการกระทบยอดรายการ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการจัดทำงบการเงิน
- สอบทานนโยบายการบัญชีถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ความผิดปกติของรายการส่งผลกระทบกับงบการเงิน
- การกระทบรายการยอดคงเหลือต่าง ๆเพื่อความถูกต้องและขจัดความบกพร่องและผิดปกติ
- การทบทวนดุลยพินิจในการตั้งประมาณการทางบัญชี
- ความมีสาระสำคัญและยอดคงเหลือทางบัญชี

9. จับจุดที่ผิดปกติ ในงบการเงินพร้อมตัวอย่างจริง
- สินค้าคงเหลือมีจำนวนสูง
- ลูกหนี้การค้าที่ค้างนานเกินปกติ
- การตีราคามูลค่าทางบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
- ส่วนประกอบต้นทุนขาย
- ขาดทุนสุทธิต่อเนื่อง แต่มีการขยายงาน
- เงินให้กู้ยืม คิดดอกเบี้ยหรือไม่คิดดอกเบี้ย
- สวัสดิการที่สมควร

10. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba