กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารงานบุคคล (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Facebook Live Rerun) (ธันวาคม 2564)

รหัสหลักสูตร : 21/3101/4FBR

กำหนดการสัมมนา

สามารถเลือกวัน-เวลาอบรมเองได้

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,103 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 3,638 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารงานบุคคล

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

 

วิทยากรโดย อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

หัวข้อสัมมนา

1. ประเด็นปัญหาที่ นายจ้างและHR ต้องรู้เกี่ ยวกับกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับที่ 7
• การเปลี่ยนแปลงตัวนายจ้างจะต้องได้รับการยอมรับจากลูกจ้างหรือไม่
• ลูกจ้างหญิงมีครรภ์สามารถลาเพื่อตรวจครรภ์ และจํานวนวันที่ มีสิทธิลา
• อัตราค่าชดเชยใหม่ สําหรับลูกจ้างอยู่นาน
• การย้ายสถานประกอบกิจการ
• ค่ากําหนดค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ฯลฯ

2. สาระสําคัญของกฎหมายแรงงานที่ นายจ้าง ลูกจ้างและฝ่ายบุลคล (HR) ต้องรู้

3. บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้บริหารตามกฎหมายแรงงาน
• การมอบหมายงานในหน้าที่
• คําสั่งโยกย้ายตําแหน่งหน้าที่

4. การกําหนดวัน เวลาทํางาน
• เวลาทํางานปกติ (regular working times)
• เวลาพัก (Rest period)
• วันหยุดประจําสัปดาห์ (Weekly holiday)
• วันหยุดตามประเพณี (Traditional holidays)
• วันหยุดพักผ่อนประจําปี (Annual Vacation)
• วันลา (Leave for absence)

5. เทคนิคการใช้ ข้อบังคับในการทํางาน การแก้ไขเปลี่ ยนแปลง สภาพการจ้างจะต้องปฏิบัติอย่างไร?
• กรณีนายจ้างแก้ไขสภาพการจ้างฝ่ายเดียวทําได้หรือไม่

6.ค่าจ้าง (Wage) จะต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ อะไรบ้าง
• องค์ประกอบสําคัญของคําว่า “ค่าจ้าง”
• หลักเกณฑ์การจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด (รวมทังกรณีเป็นลูกจ้าง
รายวันและรายเดือน)

7. การดําเนินการลงโทษทางวินัย จะต้องพิจารณาและมีขั้นตอน อย่างไร?
• กรณีลูกจ้างกระทําผิดร้ายแรงและกระทําผิดไม่ร้ายแรง แตกต่างกันอย่างไร? และมีประเด็นใดในการพิจารณา
• ขั้นตอนในการลงโทษทางวินัยที่ ถูกต้องตามกฎหมาย

8. กรณีลูกจ้างเกษียณอายุ
• หลักเกณฑ์การเกษียณอายุ จะต้องเขียนในระเบียบ ข้อบังคับการทํางานหรือไม่
• กรณีมีการจ้างงานหลังเกษียณอายุ จะต้องจ่ายค่าชดเชย ก่อนหรือหลังจากการเริ่มงานใหม่
• กรณีลูกจ้าง “เสียชีวิต” หลังจากการจ้างงานต่อจากการเกษียณอายุ นายจ้างจะต้องทําอย่างไร?

 

เงื่อนไขการอบรม ผ่าน Facebook Live Rerun (หลักสูตรที่สามารถเลือกวันอบรมได้)

1.ผู้เข้าสัมมนาต้องมีบัญชี Facebook ส่วนตัว
2.มีคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ไม่ต่ำกว่า 10 Mbps
3.กรอกข้อมูลผ่าน Google Forms เพื่อรับ Link เข้ากลุ่มอบรมใน Facebook
4. เจ้าหน้าที่จะทำการอนุมัติเข้าอบรมในกลุ่มปิดในเวลาทำการ 09.00-17.00 น.
5.ผู้เข้าสัมมนาสามารถพิมพ์ข้อคำถามผ่านทางช่อง Comment ได้ในระหว่างการอบรม และวิทยากรจะอบคำถามให้ภายหลังการอบรม
6. กลุ่มการอบรมออนไลน์สามารถเปิดชมย้อนหลังได้ภายใน 3 วัน
7.หนังสือรับรองจะจัดส่งให้ทาง e-mail ภายในวันถัดไป หลังเสร็จสิ้นการอบรม
*** ห้ามบันทึกเสียง ภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด (สงวนลิขสิทธิ์) ***นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

สถานที่

อบรมออนไลน์ผ่าน Facebook Live Rerun (สามารถเลือกวันอบรมได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba