เครื่องมือการทำงานบัญชีด้วยเทคโนโลยี RPA, AI และ OCR (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)

รหัสหลักสูตร : 21/5181Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 2,675 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 3,210 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรเครื่องมือการทำงานบัญชีด้วยเทคโนโลยี RPA, AI และ OCR

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี นับชั่วโมงได้
ผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้

 

วิทยากรโดย คุณภีม เพชรเกตุ

หัวข้อสัมมนา

1. ทำความเข้าใจปัญญาประดิษฐ์ AI (Artificial Intelligence)

2. รูปแบบการทำงาน และความฉลาดของเทคโนโลยี AI

2.1 Expert Learning

2.2 Machine Learning

2.3 Deep Learning

2.4 Machine Computer Vision

3. RPA (Robotic Process Automation) คืออะไร

4. ประเภทของ RPA (Attended RPA / Unattended RPA)

5. ความสามารถในการทํางานของ RPA และ ความเหมาะสมของ RPA กับงานด้านต่างๆ

6. ความแตกต่างระหว่าง AI และ RPA

7. การผสานเทคโนโลยี AI เพื่อเพิ่มความสามารถของ RPA

8. เทคโนโลยีการแปลงภาพเป็นข้อความ OCR (Optical Character Recognition)

8.1 ข้อดีของ OCR

8.2 กระบวนการและขั้นตอน OCR

8.3 วิเคราะห์ข้อจำกัดและแนวทางการแก้ไข

8.4 การประเมินทางเลือกระบบ OCR

9. AI , RPA และ OCR กับการใช้ประโยชน์ในธุรกิจบัญชี

10. ข้อดีของ AI , RPA และ OCR ต่อการทำงานของนักบัญชี

11. วิเคราะห์ AI , RPA และ OCR กับการนำมาใช้ทำงานส่วนต่างๆของนักบัญชี

- รับข้อมูล คีย์ข้อมูลเข้าระบบ

- วิเคราะห์รายการเพื่อบันทึกบัญชี

- กระทบยอดธนาคาร (Bank Reconcile)

- ปรับปรุงรายการ

- วิเคราะห์งบ

- วิเคราะห์ความเสี่ยง

- ตรวจสอบรายการ

- จ่ายเงิน AR / ตามเงิน AP

12. ข้อจำกัด ผลกระทบ และความเสี่ยงของการนำ AI , RPA และ OCR มาใช้ในงานบัญชี

13. ตัวอย่างการใช้งาน AI และ RPA ที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี

14. เปรียบเทียบระบบงานบัญชีการเงินในปัจจุบัน กับ ระบบบัญชีการเงินที่สนับสนุนงานด้วยเทคโนโลยี AI

15. การปรับตัวของนักบัญชีเมื่อเทคโนโลยีเข้ามาแทนที่

16. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

      

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
นับได้ 4 ชม. ตามการเข้าอบรมจริง (1.5 ชม. ทดแทน 1 ชม.) ไม่เป็นทางการ (นับชั่วโมงได้ตามจำนวน ชม. การเข้าอบรมจริง)

วิทยากร

คุณภีม เพชรเกตุ

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชม.ได้ตามจำนวนการเข้าอบรมจริง 1.5 ชม. ทดแทน 1 ชม.)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba