การจัดทำรายงานบัญชี-การเงินสำหรับนักบัญชีเพื่อนำเสนอผู้บริหาร (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)

รหัสหลักสูตร : 21/2210Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 2,675 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 3,210 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรการจัดทำรายงานบัญชี-การเงินสำหรับนักบัญชีเพื่อนำเสนอผู้บริหาร (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี นับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้
ผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้

 

• เทคนิคการจัดทำรายงานบัญชี-การเงิน ให้ตรงตามความต้องการของผู้บริหาร
• รวม Case Study การเขียนรายงานเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร

วิทยากรโดย ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

หัวข้อสัมมนา


1.หลักการของการจัดทำรายงานบัญชี-การเงินสำหรับนักบัญชีเพื่อนำเสนอผู้บริหาร
- การออกแบบเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารงาน
- รายงานที่สามารถช่วยในการวางแผน
- รายงานในการตรวจสอบและควบคุมเพื่อการจัดการ
- การออกแบบรายงานตามความต้องการของผู้บริหาร

2.รายงานทางบัญชีการเงินที่สำคัญตามระยะเวลาที่แน่นอนเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร (Schedule report)
- รายงานสภาพคล่องทางการเงิน
- เงินกู้ ดอกเบี้ย และการผ่อนชำระ
- งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
- รายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้/เจ้าหนี้
- สินค้าคงเหลือและสินค้าล้าสมัย
- ทะเบียนสินทรัพย์ถาวรและค่าเสื่อมราคา
- รายละเอียดสัญญาเช่าซื้อ การผ่อนชำระ
- รายละเอียดการทำประกันภัยสินทรัพย์

3.รายงานที่จัดทำขึ้นเป็นกรณีพิเศษ (Exception report)
- การนำเสนองบประมาณพร้อมทั้งการจัดทำ Flexible Budgeting
- การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต (สำหรับผู้ผลิต)
- การวิเคราะห์ยอดซื้อ / ขายแยกตามสาขา ตามพนักงานขาย ตามเขต
- ตารางอายุลูกหนี้ (รายสัปดาห์) เพื่อติดตามเร่งรัดหนี้สิน
- การวิเคราะห์ Target Cost สรุปต้นทุนและค่าใช้จ่าย

4.รายงานที่จัดทำขึ้นตามความต้องการของผู้บริหาร (Demand report)
- ผลกระทบในการหยุดผลิตชั่วคราวที่มีผลกับกิจการมากน้อยเพียงใด
- การวิเคราะห์ได้ถึงผลเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นตัวเงินของทางเลือกที่ผู้บริหารตัดสินใจ
- การนำเสนอวาระที่ต้องนำเสนอในรายงานการประชุมด้านบัญชีและการเงิน

5.รายงานที่จัดทำเป็นตัวเลขพยากรณ์สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต (Predictive report)
- การจัดทำงบประมาณรายได้และค่าใช้จ่าย
- ยอดขายที่ไปเปิดบูทหรือยอดขายในงาน Event
- ประมาณการงบการเงินในอนาคต
- การวิเคราะห์และคาดการณ์อนาคตรายได้จากการลงทุน
- เปรียบเทียบงบประมาณ(Budgeting) กับผลดำเนินการจริง (Actual)

6.การเขียนรายงานทางบัญชีการเงินเพื่อเสนอต่อฝ่ายบริหาร
- ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยๆในการทำรายงาน
- Case Study ในการเขียนรายงาน

7. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
นับได้ 4 ชม. ตามการเข้าอบรมจริง (1.5 ชม. ทดแทน 1 ชม.) ไม่เป็นทางการ (นับชั่วโมงได้ตามจำนวน ชม. การเข้าอบรมจริง)

วิทยากร

ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชม.ได้ตามจำนวนการเข้าอบรมจริง 1.5 ชม. ทดแทน 1 ชม.)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba