การหักภาษี ณ ที่จ่าย e-Withholding Tax 2021 สำหรับนักบัญชี, ฝ่ายบุคคล

รหัสหลักสูตร : 21/1210

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การหักภาษี ณ ที่จ่าย e-Withholding Tax 2021
สำหรับนักบัญชี, ฝ่ายบุคคล


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.


• กิจการลงรายจ่าย 2 เท่า จากการลงทุนระบบ e-Withholding Tax
• ประเด็นทางภาษี เมื่อกิจการและคู่ค้าหัก ณ ที่จ่ายผ่านระบบ e-Withholding Tax กับอัตราใหม่
• เข้าระบบ e-Withholding Tax แต่ไม่ได้นำส่งผ่านระบบ หรือนำส่งแบบกระดาษควบคู่ไปด้วย
   สรรพากรจะยังให้สิทธิหัก 2% หรือไม่
• ชำระเงินหลายช่องทาง จะต้องจัดทำรายงานในระบบ e-withholding Tax อย่างไร
• การใช้ e-Withholding Tax ในการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง พนักงาน ลูกจ้าง

 

วิทยากรโดย  วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภาษีอากร

หัวข้อสัมมนา

1. เตรียมรับมือกฎหมาย e-Withholding Tax 2021

2. ทางเลือกในการทำงานเพื่อนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ปัจจุบัน
    - แบบกระดาษ
    - ยื่นผ่านระบบ Internet
    - ผ่านสถาบันการเงิน ด้วย ระบบ e-Withholding Tax

3. ข้อดีของการใช้ระบบ e-Withholding Tax

4. หน้าที่และความรับผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    e-Withholding Tax

    - ผู้มีหน้าที่นำส่งภาษี (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล) ทั้งในและต่างประเทศ
    - ต้องออกหนังสือรับรองฯ ตาม ม. 50 ทวิ หรือไม่
    - ต้องจัดทำรายงานภาษีเพื่อนำส่งภาษีหรือไม่
    - หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย จะออกรูปแบบใด
    - การใช้ภาษีที่ถูกหักจะต้องปฏิบัติอย่างไร
    - ใครคือผู้ที่ต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

5. วิธีการทำงานและความเชื่อมโยงระหว่าง ผู้จ่ายเงิน ผู้รับเงิน และสถาบันการเงิน

6. e-Withholding Tax สามารถใช้ได้กับการชำระเงินช่องทางใดบ้าง
    - โอนผ่านธนาคาร
    - e-Wallet
    - บัตรเครดิต
    - เช็ค
    - เงินสด
    - ชำระค่าบริการบางส่วนผ่านธนาคาร และบางส่วนเป็นเงินสด จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร
    - กรณีชำระเงินหลายช่องทาง จะต้องจัดทำรายงานในระบบ e-Withholding Tax อย่างไร

7. วิธีปฏิบัติตามกฎหมายเมื่อใช้ e-Withholding Tax ระหว่างผู้จ่ายเงิน กับ
    สถาบันการเงิน

    - การแจ้งอัตราในการหักภาษี ณ ที่จ่าย กับสถาบันการเงิน
    - รายละเอียดที่ต้องแจ้งเพื่อหักภาษี ณ ที่จ่าย
    - ต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้แก่ผู้รับหรือไม่
    - ใช้อะไรเป็นหลักฐานการหักภาษี ณ ที่จ่าย
    - ขั้นตอนและกระบวนการออกเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์

8. สิทธิประโชน์อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามกฎหมาย e-Withholding Tax
    - โปรโมชั่นของสรรพากร หัก ณ ที่จ่าย ใช้อัตราเดียว มีเงื่อนไขอย่างไร
    - แนวโน้มอัตราภาษีที่ลดลงเมื่อใช้การนำส่งด้วยวิธี e-Withholding Tax
    - ค่าขนส่ง ค่าโฆษณา ค่าบริการ ค่าเช่า ดอกเบี้ย เงินปันผล เงินส่วนแบ่งกำไร ต้องหักอัตราใด
    - อัตรา 1% 2% 3% 5% 10% 15% จะยังคงใช้เหมือนเดิมหรือไม่

9. การใช้ e-Withholding Tax ในการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง พนักงาน ลูกจ้าง

10.ประเด็น e-Withholding Tax กับวิธีการนำส่ง ภ.ง.ด.54 และ ภ.พ.36
    - การจ่ายเงินให้บริษัทต่างประเทศผ่านสถาบันการเงินใครเป็นผู้หักภาษี และนำส่งสรรพากร
    - บุคคลธรรมดาโอนเงินผ่านธนาคารให้กับบริษัทในต่างประเทศ ธนาคารต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่

11.ระวัง!! การตีความรายได้ผิดประเภท มีผลกระทบต่อการเสียภาษีตัวอื่น

12.ความรับผิด และโทษ กรณีที่หักภาษีขาด หรือนำส่งภาษีไม่ครบ

13.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภาษีอากร

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล บางนา
333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กทม.
โทรศัพท์ :
02-3660505
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba