Update บัญชี & ภาษีอากร สำหรับผู้ทำบัญชี 2021

รหัสหลักสูตร : 21/1953/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรUpdate บัญชี & ภาษีอากร สำหรับผู้ทำบัญชี 2021

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 3 ชม. อื่นๆ 3 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 3 ชม. อื่นๆ 3 ชม.


• “เตรียมรับมือการปรับปรุงมาตรฐาน NPAEs ที่มีแนวโน้มบังคับใช้ในปี 2021”

• สิทธิประโยชน์ทางภาษีในปี 2021 ที่มีผลต่อการบันทึกบัญชี และเสียภาษีของธุรกิจ
 

วิทยากรโดย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและภาษีอากร

หัวข้อสัมมนา

Account (ช่วงเช้า)
Update มาตรฐานการบัญชี (TAS) และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS)
ที่สําคัญและใช้ในปัจจุบัน

1. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์พนักงาน
2. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
3. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้
4. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่่องการรับรู้รายได้
5. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ
6. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า
7. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กระทบและต้องปรับปรุง
    กับทางภาษีอากร
8. เตรียมรับมือการปรับปรุงมาตรฐาน NPAEs ที่มีแนวโน้มบังคับใช้
9. Update คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพบัญชี ฉบับใหม่

TAX (ช่วงบ่าย)
1. สิทธิประโยชน์ทางภาษีในปี 2021 ที่มีผลต่อการบักทึกบัญชี และเสียภาษีของธุรกิจ
2. กฎหมายตระกูล “e” ที่นักบัญชีต้องทราบและแนวทางการตรวจสอบของสรรพากร
• e-Payment
• e-Withholding Tax
• e-Tax Invoice & e-Receipt
• e-Stamp
• e-Filing
• e-Service
• e-Donation
3. ภาษี 3 เรื่อง กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปี 2021 ที่ผู้ทําบัญชีไม่ควรพลาด
• ภาษีเงินได้นิติบุคคล
• ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม
4. เตรียมพร้อมรับมือ หากสรรพากรมีการปรับระบบเสียภาษีค้างเป็นศูนย์
5. Update มาตรการทางภาษีที่มีผลกระทบต่อนิติบุคคลจนถึงสิ้นปี
6. Update มาตรการตรวจสอบและตรวจจับใบกํากับภาษีปลอมแบบจริงจังของสรรพากร
7. แนวทางการตรวจสอบภาษีของเจ้าหน้าที่สรรพากรในปีนี้ ที่นักบัญชีต้องระมัดระวัง
8. การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายภาษีอากรที่กระทบต่อการจัดทําบัญชี และมาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดทําบัญชี
   ให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ
9. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
3:0 3:0 3:0 3:0

วิทยากร

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและภาษีอากร

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba