ข้อควรระวังในการปิดบัญชีเพื่อจัดทำงบการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและการนำส่งงบการเงิน

รหัสหลักสูตร : 23/4142

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,210 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 3,852 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


ข้อควรระวังในการปิดบัญชีเพื่อจัดทำงบการเงินให้ถูกต้อง
ตามมาตรฐานการบัญชีและการนำส่งงบการเงิน


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 12 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 12 ชม.

 

วิทยากรโดย อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง และอาจารย์อริชภัสร์ จิระปราสิทธิ์

หัวข้อสัมมนา

 

วันที่ 1 หัวข้อการปิดบัญชีและจุดที่ต้องระวังในการเตรียมการปิดบัญชี
1.ประเด็นที่ต้องพิจารณาในการปิดบัญชีสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ
- สินทรัพย์หมุนเวียน และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
- การตัดหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ
- สินค้าคงเหลือขาดหรือเกิน และเสียหาย จากการตรวจนับและตีราคา
- การด้อยค่า การหักค่าเสื่อมราคาการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
- การรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่จะส่งผลกระทบ ณ วันปิดบัญชี
- รายได้และการรับรู้รายได้ ณ วันปิดบัญชีที่ที่ต้องระวังเป็นพิเศษ
- การคำนวณประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานอย่างถูกต้อง
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
2.การปิดงบการเงิน
- หลักเกณฑ์ในการเปลี่ยนแปลงพร้อมประเด็นที่สำคัญในการยื่นงบการเงิน
- การเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนดที่กระทบต่อรายการที่ต้องเปิดเผยในงบการเงิน
- การจัดเตรียมข้อมูลก่อนการปิดงบการเงิน และงบการเงินที่สำคัญ
- การตรวจสอบงบการเงิน จุดใดเป็นจุดเสี่ยงและก่อให้เกิดความผิดพลาด
- ประเด็นที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีในหมายเหตุประกอบเงินการเงิน
- ความแตกต่างในการปรับปรุงงบการเงิน สิ่งที่ต้องระมัดระวัง
3.จุดที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษกับรายการที่เกี่ยวข้องกับการปิดบัญชีที่ไม่สอดคล้องตาม
มาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

วันที่ 2 หัวข้อการจัดทำงบการเงินและการนำส่งงบการเงิน
1.Update มาตรฐานการบัญชีที่มีผลกระทบต่อการจัดทำงบการเงิน ตามมาตรฐาน TFRS
for NPAEs
2.รูปแบบงบกำไรขาดทุนใน DBD e-Filing ที่มักเลือกใช้ไม่ตรงกับงบการเงินรูปแบบกระดาษ
3.การจัดทำงบการเงิน และจุดสังเกตที่ควรตรวจสอบอย่างระมัดระวัง เพื่อป้องกันความผิดพลาด
ในงบการเงิน
- งบแสดงฐานะทางการเงิน
- งบกำไรขาดทุน
- งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
- หมายเหตุประกอบงบการเงิน
4.แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์การนำส่งงบการเงินล่าสุด
5.การนำส่งงบการเงินผ่านระบบ e-Filing Update เวอร์ชั่นล่าสุด
6.คุณธรรม จริยธรรม และจรรณยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
12:0 0:0 12:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง
อาจารย์อริชภัสร์ จิระปราสิทธิ์

สถานที่

โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
94 แขวง บางบำหรุ เขต บางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ :
02-4340400
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba