รวมประเด็นภาษีที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบกับการทำงานของรัฐวิสาหกิจ (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 21/1699Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,424 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 3,959 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


 

รวมประเด็นภาษีที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบกับการทำงานของรัฐวิสาหกิจ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี นับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้
ผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้

Promotion พิเศษ!!!!
เข้าอบรม 2 หลักสูตร หรือ เข้าอบรม 2 ท่านลด 500 บาท
เข้าอบรม 3 หลักสูตร หรือ เข้าอบรม 3 ท่านลด 1,000 บาท
(ราคายังไม่รวม VAT / ใบเสร็จรับเงินฉบับเดียวกัน / ไม่ร่วมโปรโมชั่นอื่น)


วิทยากรโดย อาจารย์ชุมพร เสนไสย

หัวข้อสัมมนา

 1. รัฐวิสาหกิจที่ต้องเสียภาษีตามประมวลรัษฎากร
  - ฐานหน่วยภาษีของรัฐวิสาหกิจ
 2. ภาระภาษีของรัฐวิสาหกิจทั้งในฐานะผู้รับเงิน และผู้จ่ายเงิน
 3. ปัญหาการรับรู้รายได้ และเอกสารรายรับของรัฐวิสาหกิจ ในการตรวจสอบภาษีของสรรพากร
  - รายได้จากการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ที่ต้องเสียและไม่เสียภาษีสรรพากร
  - รายได้อื่นๆ เช่น ดอกเบี้ยเงินฝาก ค่าเช่า การจำหน่ายสินค้า ค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง
  ค่าตอบแทน ค่าบริการ ค่าเช่าพื้นที่ค่าจัดอบรมสัมมนา ค่าเช่าห้องฝึกอบรม/ คอมพิวเตอร์
 4. ค่าใช้จ่ายของรัฐวิสาหกิจ ข้อควรระวังในการจัดทำรายงาน และเอกสารที่ใช้ประกอบการลงรายจ่ายของรัฐวิสาหกิจ
  - แนวการตรวจสอบเกี่ยวกับรายจ่ายที่กำหนดขึ้นเองโดยไม่มีการจ่ายจริง
  - ไม่มีหลักฐานในการจ่ายเงิน
  - รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่สรรพากรยอมรับ
 5. ภาระภาษีมูลค่าเพิ่มของรัฐวิสาหกิจ
  - รายได้ใดที่ต้องเสีย VAT, Non-VAT, ไม่อยู่ในระบบ VAT พิจารณาอย่างไร
  - VAT 7%, VAT 0% และ ไม่อยู่ในระบบ VAT (Out Of VAT)
 6. หลักเกณฑ์การออกใบกำกับภาษี, ใบเพิ่มหนี้, ใบลดหนี้ และ e-Tax Invoice & e-Recipt ของกรมสรรพากร
  - ไม่ออก, ออกไม่ตรงกับจุดความรับผิด (Tax Point)
  - ออกโดยไม่มีสิทธิออก
  - ออกล่าช้า
  - ออกไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์สรรพากร
  - การตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ ภาษีซื้อที่ไม่เกี่ยวกับกิจการ, ภาษีซื้อที่เกี่ยวกับค่ารับรอง
  - การตรวจสอบภาษีซื้อ ภาษีขาย และการเฉลี่ยภาษี
  - โทษและความรับผิดกรณีเสียและนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ถูกต้อง
 7. การหักภาษี ณ ที่จ่ายของรัฐวิสาหกิจทั้งในฐานะผู้รับและผู้จ่าย
  - อัตรา และวิธีปฏิบัติในการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
  - รัฐวิสาหกิจควรเข้าระบบ e-Withholding Tax หรือไม่
  - วิธีปฏิบัติการหัก ภาษี ณ ที่จ่าย 2 ระบบ แบบ e-Withholding Tax และแบบกระดาษ
 8. UPDATE กฎหมายภาษีในระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่อรัฐวิสาหกิจ
  - e- Payment
  - ระบบ e-Withholding Tax
  - ระบบ e-Tax Invoice & e- Receipt
  - e- Filling
 9. การจ่ายเงินค่าบริการ ค่าที่ปรึกษาไปต่างประเทศมีภาระต้องนำส่ง ภ.ง.ด.54 และ ภ.พ. 36 อย่างไร
 10. การตรวจสอบการกระทบยอด และการนำส่งภาษี
  - การกระทบยอด ภ.ง.ด.53 กับ ภ.พ.30
  - การกระทบยอดรายได้ กับ ภ.พ.30 กับ ภ.พ. 36
  - การกระทบยอดรายจ่าย กับ ภ.ง.ด.53, ภ.ง.ด.54
 11. ภาระภาษีที่เกี่ยวกับพนักงาน, ลูกจ้าง ของรัฐวิสาหกิจ
  - การวางแผนภาษี การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา
  - จ่ายเงินให้บุคคลธรรมดา กับนิติบุคคลต่างกันหรือไม่
  - เงินเดือน, เงินประจำตำแหน่ง, เงินได้ของผู้บริหาร (Board of Directors)
  - เงินเพิ่มพิเศษ, ค่าล่วงเวลา
  - ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าพาหนะ, ค่าน้ำมัน
  - มีลูกจ้างเป็นชาวต่างชาติต้องคำนวณภาษีอย่างไร
  - เลิกจ้าง, เกษียณอายุ
  - จ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ
  - ปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่าย เงินเดือน ค่าจ้าง ของพนักงาน ลูกจ้าง นักศึกษาฝึกงาน


เงื่อนไขการเข้าอบรม
1. กำหนดจำนวนผู้เข้าสัมมนา 1 ท่าน / 1 User
2. ผู้เข้าสัมมนาต้องเข้าห้องสัมมนาก่อนเวลาที่ระบุไว้อย่างน้อย 20 นาที
3. ผู้เข้าสัมมนาต้องตั้งชื่อบัญชี ZOOM เป็นชื่อ-นามสกุลจริงด้วยภาษาไทย ให้ตรงตามบัตรประชาชน
4. ผู้เข้าสัมมนาสามารถกดปุ่มยกมือ (Raise Hand)หรือพิมพ์ข้อคำถาม ผ่านทางช่องแชทได้ในระหว่างอบรม
5. หนังสือรับรองจะจัดส่งให้ทาง e-mail ภายใน 1 วันทำการ หลังเสร็จสิ้นการอบรม
***ห้ามบันทึกเสียง ภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด (สงวนลิขสิทธิ์)***

 
 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
นับได้ 4 ชม. ตามการเข้าอบรมจริง (1.5 ชม. ทดแทน 1 ชม.) ไม่เป็นทางการ (นับชั่วโมงได้ตามจำนวน ชม. การเข้าอบรมจริง)

วิทยากร

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชม.ได้ตามจำนวนการเข้าอบรมจริง 1.5 ชม. ทดแทน 1 ชม.)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba