การตรวจสอบภาษีของสรรพากรจากงบการเงินและทางเดินเอกสาร

รหัสหลักสูตร : 21/8032/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 6,099 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การตรวจสอบภาษีของสรรพากรจากงบการเงินและทางเดินเอกสาร

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ รอ ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ รอ ชม.


วิทยากรโดย อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

รายละเอียดหลักสูตร
• ความสำคัญของทางเดินเอกสาร
• การตรวจสอบใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้
• ความสัมพันธ์ของสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ และค่าใช้จ่ายกับการตรวจสอบของสรรพากร
• ประเด็นการขอคืนที่มักถูกตรวจสอบ
• ปัญหาการถูกตรวจสอบ Stock

หัวข้อสัมมนา
1. Update ระบบการตรวจสอบภาษีของสรรพากรในยุคเทคโนโลยีปัจจุบัน
1.1 กิจการที่สุ่มเสียงที่จะถูกตรวจสอบ
1.2 การใช้เทคโนโลยีของสรรพากรในการจัดเก็บภาษีสิ่งที่ผู้เสียภาษีต้องระวัง

2. การตรวจสอบเอกสารทางบัญชีและเอกสารอื่น ๆ
2.1 การตรวจสอบทางเดินเอกสาร
- ความสำคัญของการประกอบธุรกิจ
- ลักษณะการออกเอกสารของธุรกิจ
- การสอบยันเอกสารกับคู่ค้า
- จ่ายเงินให้บุคคลหนึ่งแต่ได้รับเอกสารจากอีกบุคคลหนึ่ง
- การตรวจสอบ Statement การรับเงินหรือจ่ายเงินผ่านธนาคาร
2.2 การวิเคราะห์ทางเดินรายจ่ายกระทบกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- การเงินไปต่างประเทศมีการนำส่ง ภ.ง.ด.54 และ ภ.พ.36 หรือไม่
- จ่ายค่าดอกเบี้ย เงินปันผล มีการนำส่ง ภ.ง.ด.2 ภ.ง.ด. 2 ก. หรือไม่
- การจ่ายค่านายหน้าให้กับบุคคลธรรมดา มีการนำส่ง ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.1 ก หรือไม่
- หัก ณ ที่จ่ายถูกต้องตามเงินได้แต่ละประเภทหรือไม่
- หัก ณ ที่จ่ายครบถ้วนหรือไม่
2.3 การตรวจสอบการออกใบกำกับภาษี ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้
- นำส่งฐานภาษีถูกต้องหรือไม่
- ออกใบกำกับภาษีถูกต้องหรือไม่/ไม่มีสิทธิออก
- มีการใช้ใบกำกับภาษีปลอมหรือไม่
- วิธีการตรวจสอบของสรรพากรว่าใบไหนเป็นใบกำกับภาษีปลอม
- การใช้ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ ถูกต้องหรือไม่

3. จุดในงบการเงินที่สรรพากรมักตรวจสอบ ความสัมพันธ์ของสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ และ ค่าใช้จ่ายว่าสอดคล้องกับข้อเท็จจริงหรือไม่
3.1 ขาดทุนขั้นต้น
3.2 ขาดทุนสะสมมากกว่าทุนชำระ
3.3 รายได้ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มมากกว่ารายได้ในภาษีนิติบุคคล
3.4 แสดงรายได้ไม่สอดคล้องกับต้นทุน
3.5 สินค้าปลายงวดยังมีจำนวนเยอะแต่ก็ยังซื้อสินค้าเข้ามา
3.6 ไม่มีสินทรัพย์ถาวร และไม่มีรายได้จากค่าเช่า
3.7 มีเงินให้กู้ยืมแต่ไม่มีดอกเบี้ยรับ
3.8 สินค้าปลายงวดมีมากกว่ารายได้
3.9 ไม่มีรายได้โดยตรงและไม่มีรายได้อื่น
3.10 ไม่มีการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50, ภ.ง.ด.51 หรือยื่น ภ.ง.ด. 51 ขาดไปเกิน 25%
3.11 รายจ่ายค่ารับรองที่มากเกินไป
3.12 การใช้สิทธิประโยชน์ที่ไม่ถูกต้อง

4. การตรวจสอบ Stock สินค้า/บริการ
4.1 Stock หาย สรรพากรมองว่าขายหรือนำไปใช้ ต้องเสียภาษีอะไรบ้าง
4.2 Stock บวมแต่รายได้น้อย

5. การตรวจสอบภาษีแต่ละประเภทธุรกิจ
5.1 วิธีการตรวจสอบกิจการธุรกิจซื้อมาขายไป
5.2 วิธีการตรวจสอบกิจการธุรกิจการผลิต
5.3 วิธีการตรวจสอบกิจการธุรกิจให้บริการ
5.4 วิธีการตรวจสอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
5.5 กิจการอื่น ๆ

6. ประเด็นการขอคืนที่มักถูกตรวจสอบ
6.1 การขอคืนเป็นเงินสด
6.2 มีการขอคืนภาษีจากใบกำกับภาษีปลอมหรือไม่
6.3 ขอคืนเครดิตติดกัน

7. จุดที่สรรพากรจับความผิดปกติของระบบบัญชีหรืองบการเงิน

8. เทคนิคการชี้แจงต่อกรมสรรพากร เมื่อถูกตรวจสอบ

9. วิธีการประเมินของสรรพากรที่จะทำให้ผู้เสียภาษีและสรรพากร Win Win ทั้งคู่

10. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ :
02 2764567
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba