การจัดทำภาษีเงินได้รอตัดบัญชี Basic Deferred Tax

รหัสหลักสูตร : 21/2239

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรการจัดทำภาษีเงินได้รอตัดบัญชี Basic Deferred Tax

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

• วิธีการคำนวณภาษีเงินได้รอตัดบัญชีประเด็นที่นักบัญชีต้องทราบ
• จุดที่แตกต่างกันของบัญชีกับภาษีอากร ประเด็นที่จะไปสู่การเกิดรายการหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
• ฝึกวิเคราะห์รายการภาษีเงินได้ จากกรณีศึกษา 5 กรณี สำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม

วิทยากรโดย ดร.พรปรวีณ์ ชาญสุวรรณ

หัวข้อสัมมนา

1. ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีคืออะไร มีความจำเป็นอย่างไรที่กิจการต้องจัดทำ

2. ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีต่างกันอย่างไรกับวิธีการบัญชีภาษีเงินได้แบบเดิม และสาระสำคัญที่ต้องพิจารณา

3. จุดที่แตกต่างกันของบัญชีกับภาษีอากร ประเด็นความแตกต่างที่จะไปสู่การเกิดภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

4. การพิจารณาว่ารายการใดที่ต้องนำมาคำนวณภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

5. วิธีการคำนวณภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่นักบัญชีต้องทราบ

6. การพิจารณาว่ารายการใดเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

7. การรับรู้และวัดมูลค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

8. การแสดงรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน

9. การรับรู้ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และการรับรู้รายได้ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ต้องปฏิบัติอย่างไร

10. การกระทบยอดรายการภาษีเงินได้ และการคำนวณหาอัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริง เพื่อเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน

11. กรณีศึกษาการวิเคราะห์รายการภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม

12. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.พรปรวีณ์ ชาญสุวรรณ

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba