การจัดทำรายงานทางการเงินสำหรับผู้บริหารอย่างมีประสิทธิผล โดยพัฒนาทักษะการนำเสนอ Financial Highlights and Performance Highlights (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 21/2159Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 2,889 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 3,424 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การจัดทำรายงานทางการเงินสำหรับผู้บริหารอย่างมีประสิทธิผล
โดยพัฒนาทักษะการนำเสนอ
Financial Highlights and Performance Highlights (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
   
ผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงแบบ
ไม่เป็นทางการได้บรรยายโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา

1.การวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย ของการนำเสนองบการเงินต่อผู้บริหาร
- จุดอ่อนที่สำคัญในการนำเสนองบการเงินให้กับผู้บริหาร
- จุดเด่นที่สำคัญ และจำเป็นต้องเพิ่มทักษะในการวิเคราะห์และนำเสนองบการเงิน
- สิ่งที่ผู้บริหารต้องการในการนำเสนองบการเงิน
- การเพิ่มทักษะในการสร้าง Financial Highlights and Performance Highlights ในกระบวนการบริหารงานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

2. ขั้นตอนการวิเคราะห์งบการเงิน สำหรับนำเสนอ Financial Highlights
- กําหนดวัตถุประสงค์ และการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- การเลือกวิธีวิเคราะห์งบการเงินในการนำเสนอ
- จัดทํารายงานและสรุปผล และข้อจํากัดของการวิเคราะห์งบการเงิน

3. ภาพรวมในการนําผลการวิเคราะห์งบการเงินไปใช้ในการบริหารงานเพื่อสร้าง Performance Highlights
- การควบคุมต้นทุนในกิจการ
- การวัดความสามารถในการทํากําไรของหน่วยงาน
- การบริหารสภาพคล่องของกิจการ
- การบริหารบัญชีลูกหนี้ เจ้าหนี้ สินค้าคงเหลือ
- ความสามารถในการจ่ายชําระหนี้ของกิจการ
- การบริหารผลกําไรจากเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น

4. การสร้างกระบวนการประเมินและการนำเสนอผลการปฏิบัติงานแบบฉบับ Performance Highlights สำหรับฝ่ายบัญชี-การเงิน
- วีธีการสร้างกระบวนการเพื่อผลักดันให้ผลการปฏิบัติงานขององค์กรบรรลุเป้าหมาย
- การใช้ OKRs (Objectives and Key Results) สำหรับแผนกบัญชี-การเงิน
- วิธีการนํา KPIs มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน การจัดการทางการเงินในองค์กร
- การเลือกใช้ 18 Key Performance Indicator Examples ในการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับแผนกบัญชี-การเงิน

5. ภาพรวมของตัวอย่างการนำเสนอ Performance Highlights และการวิเคราะห์เทรนธุรกิจในอนาคตเพื่อนำเสนอผู้บริหาร

6. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ ไม่เป็นทางการ (นับชั่วโมงได้ตามจำนวน ชม. การเข้าอบรมจริง)
0:0 0:0

วิทยากร

ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (CPA นับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba