กลยุทธ์การจัดการบัญชีต้นทุนและสินค้าคงเหลือ ให้ถูกต้องตามหลักบัญชีและหลักภาษีอากร

รหัสหลักสูตร : 21/2254

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


กลยุทธ์การจัดการบัญชีต้นทุนและสินค้าคงเหลือ ให้ถูกต้องตาม
หลักบัญชีและหลักภาษีอากร


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 3 ชม.อื่น 3 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 3 ชม.อื่น 3 ชม.

 

• วิธีการคำนวณต้นทุนวัตถุดิบที่มีผลต่องบกำไรขาดทุน
• เทคนิคการเฉลี่ยต้นทุนการผลิตและการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
• วิธีการตรวจนับสินค้าและวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากรโดย อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

หัวข้อสัมมนา

1. หลักเกณฑ์การทำบัญชีต้นทุนในธุรกิจอุตสาหกรรม

2. การคำนวณต้นทุนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและเหมาะสมกับธุรกิจ
* ตามลักษณะการผลิต
* ตามประเภทรายการ
- ต้นทุนปกติ
- ต้นทุนจริง
- ต้นทุนมาตรฐาน
- ต้นทุนกิจกรรม

3. วิธีการคำนวณต้นทุนวัตถุดิบที่มีผลต่องบกำไรขาดทุน

4. เทคนิคการเฉลี่ยต้นทุนการผลิตและการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน

- การคิดหาวัตถุดิบเข้างาน (กรณีมีหลายผลิตภัณฑ์)
- ค่าแรงงานทางตรง/โสหุ้ยการผลิตเข้างาน
- การจัดทำบัตรสะสมต้นทุน
- การกำหนดราคาขาย
- การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน

5. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 สินค้าคงเหลือ ผลกระทบกับการบันทึกบัญชีต้นทุน

6. หลักเกณฑ์ในการคำนวณราคาสินค้าคงเหลือ ที่มีผลกระทบต่อการบัญชีต้นทุน
“Net realizable value” ต่างกับ “ราคาตลาด” ของสรรพากรอย่างไร

7. เทคนิคการพิจารณาเลือกเกณฑ์ที่จะนำไปใช้ตีราคาสินค้าคงเหลือที่เหมาะสมสำหรับสินค้าของแต่ละกิจการ

8. วิธีการตรวจนับสินค้าและวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ

9. การตรวจนับสินค้าปีละหลาย ๆ ครั้ง (Internal Control) จะมีผลต่อ CIT & VAT อย่างไร

10. เทคนิคการพิจารณาเลือกเกณฑ์ที่จะนำไปใช้ตีราคาสินค้าคงเหลือที่เหมาะสม
สำหรับสินค้าของแต่ละกิจการ

11. วิธี FIFO, Weighted Average, Specification

12. ผลกระทบทางการบัญชีและภาษีอากร (TFRS & CIT) จากการขออนุมัติเปลี่ยนเกณฑ์การคำนวณราคาสินค้าคงเหลือ

13. เทคนิคการบันทึกรายงานสินค้าและวัตถุดิบ

14. การออกแบบระบบการควบคุมสินค้าคงเหลือควรทำอย่างไร
- กระบวนการปฏิบัติการรับ-จ่าย
- การวางแผนการตรวจนับสินค้าคงเหลือ

15. กรณีหลักเกณฑ์ของ VAT ไม่ตรงกับวิธีบันทึกสต็อกตามหลักบัญชีและภาษีอากร (CIT และ TFRS)

16. การบันทึกส่วนสูญเสียระหว่างการผลิตทางบัญชีและใช้เพื่อประกอบการชี้แจงต่อ
เจ้าหน้าที่สรรพากรต้องเตรียม Supporting Documents อย่างไรให้สรรพากรยอมรับ

17. อัตราของเสียที่เกินกว่ากำหนดต้องปฏิบัติทางมาตรฐานการบัญชีอย่างไร และ
ในทางภาษีต้องเสียภาษีหรือไม่

18. เทคนิคการปรับปรุง Stock Card กรณีสินค้าชำรุด สินค้าไม่ได้มาตรฐาน
สินค้าสูญหาย การทำลายสินค้า

19. ประเด็นที่มักผิดพลาดเกี่ยวกับการคำนวณต้นทุน และสินค้าคงเหลือพร้อมวิธีแก้ไข

20. การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร
- การลงรายงานสินค้าและวัตถุดิบตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร
- บริษัทนำสินค้าฝากไว้กับตัวแทนจำหน่ายต้องทำ Stock หรือไม่
- โปรแกรม Software ที่ใช้ในกิจการต้องทำ Stock หรือไม่
- สำนักงานใหญ่ขายสินค้าแต่ของอยู่ที่สาขา สำนักงานใหญ่ต้องทำ Stock หรือไม่
- ฝากสินค้าไว้กับผู้ขายเพราะเกรงว่าบริษัทจะถูกไฟไหม้ บริษัทต้องทำ Stock หรือไม่ ภายหลังปรากฏว่าบริษัทผู้ขายถูกไฟไหม้ทำให้สินค้าที่ฝากไว้เสียหายทั้งหมด บริษัทต้องปฏิบัติอย่างไร
- นำสินค้าไปใช้ในกิจการต้องบันทึกเป็นทรัพย์สินหรือไม่ และต้องนำส่ง VAT หรือไม่

21. การบันทึกและปรับปรุงรายการทางบัญชีให้ถูกต้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร

22. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
3:0 3:0 3:0 3:0

วิทยากร

อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba