เตรียมรับมือ...กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลกับการจ้างแรงงานในการบริหารทรัพยากรบุคคล (รุ่นที่ 26)

รหัสหลักสูตร : 21/3476

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 7,490 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 8,560 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เตรียมรับมือ...กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลกับการจ้างแรงงาน
ในการบริหารทรัพยากรบุคคล

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบังคับใช้ เต็มรูปแบบ 1 มิถุนายน 2565
นับถอยหลัง...บังคับใช้ “เต็มรูปแบบ” พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
วันที่ 1 มิถุนายน 2565

วิทยากรโดย อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

หัวข้อสัมมนา

1. สาระสำคัญของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และ
หลักพื้นฐาน 7 ประการว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

2. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล การป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล
Overview of PersonalInformation/Data Protection (Privacy)
และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่และมีความสำคัญอย่างไร?

- เจ้าของข้อมูล (Data Subject)
- ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data)
- ผู้ควบคุมข้อมูล (Data Controller)
- ผู้ประมวลผล (Data Processor)

3. Impact of Personal Information/Data Protection (Privacy) Breach: การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล / การปกป้องข้อมูล (ความเป็นส่วนตัว) หัวหน้างานทุกระดับ นายจ้างและฝ่ายบุคคลต้องปฏิบัติอย่างไร?
- พนักงานที่มีการว่าจ้างตามสัญญาจ้างแรงงาน
- ขอบเขตของการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้
- ขอบเขตเพียงแค่ตามสัญญาจ้างแรงงานและกฎหมายว่าด้วยแรงงานเท่านั้น เป็นอย่างไร

4. การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานลูกจ้าง (Personal Sensitive Information)ทำอย่างไร ไม่ให้ผิดกฎหมาย เช่น
- ประวัติส่วนตัว
- ใบสมัครงาน เอกสารหลักฐานการศึกษา สำเนาเอกสารต่างๆที่ใช้ประกอบ การสมัครงาน
และการว่าจ้าง
- ผลการตรวจร่างกาย ผลการตรวจสุขภาพ
- ผลการประเมินช่วงทดลองงาน ผลการประเมินระหว่างการปฏิบัติงาน ทุกประเภท
- สลิปเงินเดือนและผลตอบแทนที่พนักงานได้รับทุกประเภท
- ข้อมูลส่วนตัวด้านพฤติกรรมด้านความประพฤติด้านการกระทำความผิดทาง วินัยการลงโทษ
ประวัติทางวินัยหนังสือตักเตือน หนังสือเลิกสัญญาจ้าง
- เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาให้รางวัล การพิจารณาความดีความชอบ
- สัญญาจ้างทุกประเภทชนิดการจ้างในแต่ละช่วงการจ้าง (ถ้ามี)
- ข้อมูลส่วนตัวของพนักงานในการ Update ทะเบียนราษฎร์สถานะการ สมรส
สถานะครอบครัวที่เป็นปัจจุบันในขณะนั้นๆซึ่งเกิดจากการสำรวจ ข้อมูลพนักงาน
ของนายจ้างหรือฝ่ายบุคคล
- รายงานเกี่ยวกับการประสบอันตรายเจ็บป่วยทั้งที่เนื่องจากการทำงาน
และไม่ได้เนื่องมาจากการทำงาน รวมถึงโรคภัยไข้เจ็บของพนักงาน
- ข้อมูลการขอรับหรือให้คำปรึกษาในกรณีนายจ้างมีระบบให้คำปรึกษา
การรับเรื่องราวร้องทุกข์ทางด้านการปฏิบัติงาน
- ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการมาปฏิบัติงานหรือไม่มาปฏิบัติงาน สถิติการป่วยสายลาหรือขาดงาน
- ประวัติอาชญากรและประวัติเกี่ยวกับการกระทำความผิดก่อนเข้าเป็น
พนักงานลูกจ้างของนายจ้าง ซึ่งนายจ้างสืบทราบในภายหลัง เมื่อเป็นพนักงานลูกจ้างแล้ว
- ประวัติทางครอบครัวญาติพี่น้องหรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน กับพนักงาน
ที่มอบให้กับนายจ้างหรือที่นายจ้างทราบ
- ข้อมูลของพนักงานซึ่งนายจ้างหรือฝ่ายบุคคลทราบ จากโซเชียลมีเดียต่างๆ
อันเกิดจากการที่ลูกจ้างโพสต์ข้อความหรือภาพถ่ายหรือรูปนั้นๆ เป็นต้น

5. ประเด็น “ข้อห้าม” ที่มิให้นายจ้างเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลประเภทใดบ้าง ซึ่งถูกตีความได้ว่ากระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
หากไม่ได้รับความยินยอมที่ชัดแจ้งเป็นอย่างไร? และมีวิธีในการดำเนินการอย่างไร ?
ไม่ให้มีความผิด

- ข้อมูลทางด้านเชื้อชาติเผ่าพันธุ์
- ความคิดเห็นทางการเมือง
- ความเชื่อในลัทธิศาสนา ปรัชญา
- พฤติกรรมทางเพศ (รสนิยมทางเพศ)
- ประวัติอาชญากรรม
- ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ
- สหภาพแรงงาน
- พันธุกรรม ชีวภาพและข้อมูล อื่นๆ

6. หลักการและแนวทางว่าด้วยการจัดเก็บประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ตามขั้นตอนกฎหมาย เอกสารและต้องให้เป็นปัจจุบัน

7. แนวทางเทคนิควิธีการในการขอความยินยอมจากลูกจ้าง
ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อใช้ในการปฏิบัติตามสัญญาจ้างแรงงาน
ข้อมูลที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย

8. PDP : Personal Information/Data Protection (Privacy) Lifecycle
ว่าด้วยวงจรในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ตั้งแต่การจำกัด
รวบรวมการใช้การถ่ายโอน เก็บรักษา กำจัดลดข้อมูล ฯลฯ มีแนวทางปฏิบัติอย่างไร?

9. แนวทางในการดำเนินการเรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการลูกจ้างในองค์กร ตั้งจุดเริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุดการจ้างงาน

- การกำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ
- การกำหนดเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัททั้งหมดทั้งรูปแบบ
- การจัดเก็บ การพิจารณาข้อมูลที่ต้องดำเนินการตามกฎหมาย
- การบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บตามหลักการของกฎหมาย
- การกำหนดกรอบกำกับดูแลคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- คู่มือปฏิบัติงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการจัดอบรมให้พนักงาน ที่เกี่ยวข้องทราบ
- การกำหนดกระบวนการทางธุรกิจ โครงสร้างทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อดำเนินการทางกฎหมายและการจัดให้ตรวจสอบการดำเนินการ ตามกฎหมาย

10. สรุปข้อกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงาน และการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์และสรุปบทลงโทษทั้งโทษทางอาญาโทษปรับทางปกครอง
และโทษปรับทางแพ่ง

11. ถาม-ตอบ และแลกเปลี่ยนข้อมูล

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

สถานที่

โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ
4 ถ.สุขุมวิท ซ.2 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
02-656 7700
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba