ผลกระทบ....กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับงานฝ่ายขายและการตลาด

รหัสหลักสูตร : 21/3532

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


ผลกระทบ....กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สำหรับงานฝ่ายขายและการตลาด

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

•ข้อมูลส่วนบุคคลของ “ลูกค้า” มีความสําคัญ และส่งผลอย่างไร? กับกฎหมายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล
•การเก็บรวบรวม การนํามาใช้และเปิดเผย “ข้อมูล” ของลูกค้า เพื่อนํามาวางแผน
การขายและการตลาด จะต้องปฏิบัติอย่างไร? ถูกต้องตามกฎหมาย
•การประเมินความเสี่ยง...ของฝ่ายขายและการตลาด เกี่ยวกับ ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
ที่ต้องระมัดระวัง และแนวทางการป้องกันที่ถูกต้อง

บรรยายโดย ผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา

1. หลักเกณฑ์สำคัญเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
ที่เกี่ยวกับงาน ฝ่ายขายและการตลาด

• ขอบเขตการคุ้มครองตามกฎหมายข้อมูลส่วนบุคค
• บทบาท หน้าที่ ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลมีใครบ้าง?
• ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล ที่ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม
• หลักเกณฑ์สำคัญใบการเก็บรวบรวม การใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

2. สิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายของผู้ที่เกี่ยวข้องตาม กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ที่ฝ่ายขายและการตลาดต้องทราบ

• เจ้าของข้อมูล
• ข้อมูลส่วนบุคคล
• ผู้ควบคุมข้อมูล
• ตัวแทนผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
• เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

3. การจัดเก็บ การรวบรวม การใช้ข้อมูลลูกค้า และการเปิดเผย จะต้องปฏิบัติอย่างไร?
จึงจะถูกกฎหมาย

• การได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล ของลูกค้า
• กรณีลูกค้าเป็นนิติบุคคล
• ข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้างที่ควรเก็บ/ไม่ควรเก็บ
• ข้อมูลของลูกค้าที่เก็บมาก่อน พระราชบัญญัติฉบับนี้ใช้บังคับจะต้องทำอย่างไร
• •การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลให้กับบริษัทในเครือ หรือไปยังต่างประเทศ

4. การขอความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ของลูกค้า ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด จะต้องทำอย่างไร?
• บุคคลที่บรรลุนิติภาวะ ผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ และคนเสมือนไร้ความสามารถ
• ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมายอื่นที่ไม่ต้องได้รับความยินยอม
• การถอนความยินยอมมีหลักเกณฑ์อย่างไร?

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล การใช้ / การเปิดเผย / การเก็บรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ฝ่ายขายและการตลาด จะต้องบริหารจัดการอย่างไร?
• ข้อมูลทั่วไป (ชื่อ-สกุล)
• ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน / ที่อยู่ปัจจุบัน
• เบอร์โทรศัพท์
• E-mail Address
• บัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น

6. “ข้อห้าม” และ “ข้อควรระวัง”ใดบ้าง เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ของฝ่ายขายและการตลาด ข้อมูลใดบ้าง?

7. การจัดทำหนังสือแบบขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ของลูกค้า ผู้ที่เกี่ยวข้อง

• หลักการจัดทำหนังสือแบบขอความยินยอม
• การกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูล
• รายละเอียดอื่นๆ ที่สำคัญที่ควรระบุในหนังสือแบบขอรับความยินยอม

8. แนวทางการเตรียมพร้อมและการแก้ไขเอกสารต่างๆ เช่น นโยบายบริษัท สัญญา
ข้อตกลง อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายขาย และฝ่ายการตลาด ให้สอดคล้องกับ

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

9. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลทางด้านการขายและการตลาด เพื่อให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2560

• การกระทำที่ถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
• กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ที่ต้องระมัดระวัง
• Spam , Content ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือเกินจริงจะต้องทำอย่างไร?

10.ข้อตกลงระหว่างผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับการตลาด

11.การประเมินความเสี่ยงของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อดำเนินการจัดการ
ทางด้านการขายและการตลาด

12. มาตรฐานความปลอดภัยและการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องดำเนินการอย่างไร?

13. บทกำหนดโทษทางอาญา ทางแพ่ง ทางปกครอง ที่นายจ้าง กรรมการ ผู้บริหาร
ฝ่ายจัดซื้อ ต้องระมัดระวัง

• การจ่ายค่าสินไหมทดแทน
• โทษปรับตั้งแต่ 5 แสนบาท ถึง 5 ล้านบาท
• โทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 1 ปี

14.ถาม-ตอบปัญหานับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba