กฎหมายดิจิทัลประเด็นสำคัญและผลกระทบที่ทุกองค์กรต้องทราบ (อบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)

รหัสหลักสูตร : 21/5149Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 2,889 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 3,424 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรกฎหมายดิจิทัลประเด็นสำคัญและผลกระทบที่ทุกองค์กรต้องทราบ

(อบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

 

วิทยากรโดย ดร.ดนพร จิตต์จรุงเกียรติ

หัวข้อสัมมนา

1.การเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล : Industrial Fourth, Sharing Economy, Tech Wars

2. วิวัฒนาการของเทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech evolution)

3. ความเข้าใจเรื่อง Big data & AI

4. หลักการ ประเด็นกฎหมาย และ Use Cases ในการใช้ Blockchain & Smart Contract

5. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ FinTech เช่น หลักเกณฑ์ในเรื่อง Sandbox, e-Marketplace และการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ FinTech

6. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้ประกอบกิจการสินเชื่อระหว่างบุคคลแบบ P2P Lending

7. หลักการและประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ Cryptocurrency

8. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย และหลักการพื้นฐานในเรื่อง ICO

9. กฎหมายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document และ e-Signature)

10. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (NDID)(พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับที่ 4)

11. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยของข้อมูลและภัยทางไซเบอร์ เช่น กฎหมายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล และพ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

12. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

13. กฎหมายการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ (e-Service)

14. ประเด็นในทางภาษีอากรและการจัดเก็บภาษีในยุค 4.0

15. ผลกระทบของกฎหมายดิจิทัลที่องค์กรพึงระวัง

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

ดร.ดนพร จิตต์จรุงเกียรติ

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (CPA นับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba