Update ล่าสุด กฎหมาย e-Payment หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ e-Tax Invoice & e-Receipt, e-Withholding Tax และ e-Filing (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 21/1733Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 2,889 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 3,424 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


Update ล่าสุด กฎหมาย e-Payment
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ e-Tax Invoice & e-Receipt,
e-Withholding Tax และ e-Filing

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline


- ระบบ e-Withholding Tax กับอัตราการหัก ณ ที่จ่าย 3%, 5% เหลือ 2% กิจการของคุณต้องหักในอัตราใด?
  เข้าเงื่อนไขหัก 2% หรือไม่?
- ระวัง!!! สรรพากรตรวจสอบอะไร?? จากข้อมูลธุรกรรมลักษณะเฉพาะของคุณ และประเด็นการตรวจสอบย้อนหลัง
  จากข้อมูลการรับ-โอนเงิน
- e-Service ใครเป็นผู้ได้รับผลกระทบ เสียหรือนำส่ง VAT 7%
- เจาะประเด็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อกิจการเมื่อสรรพากรนํากฎหมาย e–Payment มาใช้ในการจัดเก็บภาษี

วิทยากรโดย อาจารย์ชุมพร เสนไสย

หัวข้อสัมมนา

1. สรุปสาระสำคัญและ Update!! พ.ร.บ. e-Payment
- Update!! หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อส่งเสริมการใช้ ระบบ e-Payment
  ที่ผู้ประกอบการพลาดไม่ได้

2. ธุรกรรมลักษณะเฉพาะกับการจัดเก็บและการตรวจสอบภาษีของสรรพากร
- ทำความเข้าใจกับคำว่า “ธุรกรรมลักษณะเฉพาะ”
- วิธีการให้ได้มาซึ่งข้อมูลของกรมสรรพากรในยุคดิจิทัล
- การส่งข้อมูลเคลื่อนไหวทางบัญชีรับโอน - ฝากเงิน เกิน 3,000 ครั้งต่อปี หรือ 400 ครั้ง
  ยอดรวม 2 ล้านบาทขึ้นไปต่อปี กรณีใดไม่เข้าเกณฑ์ต้องส่งรายงานข้อมูลให้สรรพากร พร้อมวิธีการวางแผน
- สถาบันการเงินใดบ้าง และข้อมูลใดบ้างที่จะถูกนำส่งให้สรรพากร
- นับรวมทุกสถาบันการเงินหรือรายสถาบันการเงิน?, นับรวมทุกบัญชีหรือรายบัญชี?
- กรณีบัตรเครดิต นับตามรอบนำส่งหรือรายครั้ง
- กรณีเปิดบัญชีร่วม จะนับจำนวนครั้งการรับ-โอนอย่างไร
- เริ่มนับข้อมูลการรับโอน - ฝากเงิน เมื่อใด?
- การควบคุมบัญชีธนาคารโดยการปิดบัญชีก่อนข้อมูลถึงเกณฑ์ สรรพากรจะไม่ตรวจสอบ จริงหรือ?
- การเปิดบัญชีหลายธนาคารเพื่อกระจายรายได้ไม่ให้ถึงเกณฑ์ จะปลอดภัยจากสรรพากรจริงหรือไม่
- ใคร? ที่จะถูกนำส่งข้อมูลธุรกรรมทางการเงินให้สรรพากร บุคคลธรรมดา, นิติบุคคล
- การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลผู้เสียภาษี
- ประเด็นการตรวจอบย้อนหลังของสรรพากร
- ข้อมูลอื่นนอกจากการรับ-โอนเงินที่สรรพากรสามารถตรวจสอบได้
- บทลงโทษกรณีไม่นำส่งข้อมูลให้สรรพากร
- ความเชื่อมโยงกันของการนำส่งข้อมูลธุรกรรมลักษณะเฉพาะกับเงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

3.e-Tax Invoice & e-Receipt
- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีในรูปแบบ e-Tax Invoice, e-Receipt
- การยื่นรายการและเอกสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- ประโยชน์ของ e-Tax Invoice & e-Receipt เพื่อช่วยลดปัญหาการปฏิเสธความรับผิดระหว่างคู่ค้า

4.e–Withholding Tax
- สาระสำคัญของภาษีหัก ณ ที่จ่าย อิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax)
- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าสู่ระบบ e-Withholding Tax
- วิธีการนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านตัวกลาง
- อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย ใครเป็นผู้กำหนด
- ปัญหาและวิธีการแจ้งข้อมูลให้ธนาคารหักภาษี ณ ที่จ่าย ต้องทำอย่างไร?
- กรณีบุคคลธรรมดาจ่ายจะทราบได้อย่างไร ว่าต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายเท่าไหร่ โดยวิธีใด
- ความเหมือนและความแตกต่างการหักภาษี ณ ที่จ่ายของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
- กรณีหักภาษี ณ ที่จ่ายผิด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ
- ความแตกต่างการหักภาษี ณ ที่จ่ายผ่านระบบ e-Withholding Tax กับระบบกระดาษ
  ประเด็นเรื่องจุดตัดความรับผิด ในการหักภาษี ณ ที่จ่ายของทั้งผู้จ่ายและผู้รับ
- e-Withholding Tax ดีต่อกิจการอย่างไร?

5.e-Filing
- การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

6.การวางแผนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการจากกฎหมาย e–Payment
- ลดความยุ่งยากในการจัดเก็บและตรวจสอบเอกสารเมื่อสรรพากรเรียกตรวจย้อนหลัง
- ลดต้นทุนในการประกอบกิจการ
- กิจการสามารถใช้ระบบกระดาษและระบบ e-payment ควบคู่กันได้หรือไม่ มีแนวทางปฏิบัติอย่างไร

7.เจาะประเด็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อกิจการเมื่อสรรพากรนำกฎหมาย e–Payment มาใช้ในการจัดเก็บภาษี

8.แนวทางการตรวจสอบและวิธีการจัดเก็บภาษีตามกฎหมาย e–Payment ที่ผู้ประกอบการ
   และนักบัญชีต้องทราบ

- การนำข้อมูลมาประมวลผลและประเมินเพื่อแบ่งกลุ่มผู้ประกอบการอย่างไรอยู่ในเกณฑ์เสี่ยง?
- การเตรียมรับมือและแนวทางการชี้แจงต่อสรรพากรเมื่อกิจการอยู่ในเกณฑ์เสี่ยง
- ทำอย่างไรให้ถูกต้องและปลอดภัย

*** ห้ามบันทึกเสียง ภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด (สงวนลิขสิทธิ์) ***

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ ไม่เป็นทางการ (นับชั่วโมงได้ตามจำนวน ชม. การเข้าอบรมจริง)
0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (CPA นับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba