การสรุปสถิติการดำเนินงานที่สำคัญและการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อนำเสนอผู้บริหารใน 1 หน้ากระดาษ (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 21/2422Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 2,889 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 3,424 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 

การสรุปสถิติการดำเนินงานที่สำคัญและการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อนำเสนอผู้บริหารใน 1 หน้ากระดาษ (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี  รออนุมัติ
ผู้สอบบัญชี
 รออนุมัติ


• เทคนิคการสรุปสถิติการดำเนินงานที่สำคัญเพื่อนำเสนอผู้บริหารใน 1 หน้ากระดาษ
• วิธีการสรุป “ย่อ” รายงานทางการเงินให้กระชับ สำหรับนำเสนอผู้บริหาร
• เทคนิคนำเสนอที่เพิ่มความน่าสนใจและการนำแผนภูมิและกราฟประกอบให้เข้าใจง่าย

วิทยากรโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา

1. ความหมายของการสรุปสถิติการดำเนินงานที่สำคัญและการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อนำเสนอผู้บริหารใน 1 หน้า กระดาษ

2. สรุปสถิติการดำเนินงานที่สำคัญ ที่ต้องนำเสนอมีอะไรบ้าง

3. ประโยชน์ของการสรุปสถิติการดำเนินงานที่สำคัญ ในงานบัญชี

4. การวิเคราะห์เหตุการณ์ รายการทางบัญชีและการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อนำเสนอผู้บริหาร

5. องค์ประกอบและวิธีการจัดทำบทสรุปผู้บริหาร
5.1 เหตุการณ์สำคัญ
5.2 การอธิบายผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
- การสรุปเหตุการณ์ข้อมูลธุรกิจ
- กำไรจากการดำเนินงานและกำไรสุทธิ
- รายได้จากธุรกิจ ต้นทุนขายและบริการ
- ค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
- สินทรัพย์หมุนเวียน และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
- หนี้สินหมุนเวียน และหนี้สินไม่หมุนเวียน
- ส่วนของผู้ถือหุ้น
- งบกระแสเงินสด
5.3 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

6. การนำเสนอสถิติการดำเนินงานที่สำคัญ
6.1 วิธีการแบ่งพื้นที่และเลือกใช้สี
6.2 การผูกเรื่องผ่าน ลูกศร 3 ชนิดและรูปแบบที่ควรใช้

7. การเลือกใช้แผนภูมิที่เหมาะสมในการนำเสนอข้อมูลทางการเงิน

8. ตัวอย่างการสรุปสถิติการดำเนินงานที่สำคัญและการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อนำเสนอผู้บริหาร

9. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba