หลักเกณฑ์และวิธีการเสียภาษีเงินได้จากคริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) โทเคนดิจิทัล (Digital Token) และธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พร้อมแนวทางการตรวจสอบของสรรพากร (หลักสูตรใหม่ปี 2565)

รหัสหลักสูตร : 21/1605

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,029 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,778 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


หลักเกณฑ์และวิธีการเสียภาษีเงินได้จากคริปโทเคอร์เรนซี โทเคนดิจิทัล
และธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลพร้อมแนวทางตรวจสอบของสรรพากร

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี นับ ชม. อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี นับ ชม. อื่นๆ 6 ชม.
 •  ทําไมต้องเสียภาษีจากภาษีจากคริปโทเคอร์เรนซี โทเคนดิจิทัล!!! ไม่เสียได้หรือไม่?
 • บทสรุปการคํานวณเพื่อเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15% คิดอย่างไรและใครเป็นผู้หักฯ
 • เช็คด่วน!! ไม่ใช่แค่สายขุด สายเทรด ที่เกี่ยวข้องกับภาษีคริปโทฯ
 • รายการเอกสารอะไรบ้างฯ ที่ต้องเตรียมเมื่อสรรพากรเรียกตรวจสอบ
 • ภาษีคริปโทฯ กับการกรอกแบบ (ภ.ง.ด.90) ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50, 51)
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)

วิทยากรโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายภาษีอากรและการตรวจสอบภาษี

หัวข้อสัมมนา

1.  ทำความเข้าใจโลกของเงินดิจิทัล
2.  ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเงินดิจิทัล (Ecosystem)

 • สายขุดเหรียญ (Mining)
 • สายเทรด (Trading) 
 • นำเหรียญไปหาประโยชน์ (Staking, Lending, …)
 • ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Exchange)
 • นายหน้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Broker)
 • ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Dealer)
 • ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal)
 • ที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล (Advisory Service)
 • ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล (Fund Manager)

3.  หน่วยงานกำกับดูแล (Regulator)

 • คณะกรรมการ ก.ล.ต.
 • กรมสรรพากร

4.  หลักเกณฑ์ทางภาษีตามประมวลรัษฎากร

 • ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจากเงินได้คริปโทเคอร์เรนซี โทเคนดิจิทัล และธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
  มีใครบ้าง
 • เงินได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ คริปโทเคอร์เรนซี โทเคนดิจิทัล และธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
  มีหน้าที่ทางภาษีอย่างไร
  • ผู้ขุด    
  • ผู้ซื้อ
  • ผู้ขาย       
  • สาย Interest       
  • Exchange
  • Broker
  • Dealer    
  • ICO Portal  
  • Advisory Service  
  • Fund Manager
 • “ผู้จ่ายเงินได้” มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 15% ของเงินส่วนแบ่งของกำไร หรือ
  ผลประโยชน์ จากการถือหรือครอบครองหรือโอน คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัล หมายถึงใครบ้าง
 • “ผู้จ่ายเงินได้” มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย แต่ไม่ได้หักและนำส่งสรรพากร มีผลอย่างไร
 • การรับรู้เงินได้จากเงินส่วนแบ่งของกำไรหรือผลประโยชน์ จากการถือหรือครอบครอง
  หรือโอนคริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัล ที่รับจากในประเทศและต่างประเทศ
 • เงินได้จากการขุดเหรียญแล้วขาย
 • เงินได้จากการนำเหรียญไปหาประโยชน์
 • เงินส่วนแบ่งของกำไร, ผลประโยชน์อื่นใด,  ดอกเบี้ย, เงินปันผล, ผลตอบแทนพิเศษ ฯลฯ
 • สายขุด (Mining) หักต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ อย่างไร
 • ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างขุด (Cloud Mining) มีหน้าที่ทางภาษีอย่างไร
 • ขุดเหรียญแล้วถือไว้ มูลค่าตลาดที่เพิ่มขึ้นต้องเสียภาษีหรือไม่ อย่างไร
 • การตีมูลค่าหรือราคาเหรียญ ใช้วิธีใด อย่างไร ณ วันใด
 • ต้นทุนที่สรรพากรยอมรับมีอะไรบ้าง คำนวณอย่างไร
 • ค่าไฟฟ้า ค่ารับฝาก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หักค่าใช้จ่ายได้หรือไม่

5.  แนวทางการตรวจสอบของสรรพากร

 • การตรวจสอบ Exchange ในไทย และต่างประเทศ
 • การขอให้ Exchange หรือธนาคาร ส่งข้อมูลลูกค้า
 • Statement จำนวนครั้ง การรับ-จ่าย โอนเงิน
 • การตรวจสอบค่าซื้ออุปกรณ์, ค่าไฟฟ้า, ค่าเช่า, ค่าใช้จ่ายอื่น
 • การประเมินภาษีย้อนหลัง กรณีเสียภาษีไม่ถูกต้อง

6.  กรณีศึกษา เงินได้จากคริปโทเคอร์เรนซี โทเคนดิจิทัล และธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

 • การระดมทุน (ICO) ของบริษัทในไทย
 • เทรดผ่าน Exchange 
 • ขุดเองโดยลงทุนอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 • ซื้อเครื่องขุดเอง และมีรายจ่ายเป็นค่าเช่าหรือค่าบริการ
 • จ้างบริษัทขุด โดยจ่ายเป็นค่าเช่าหรือค่าบริการ
 • รับชำระค่าสินค้าหรือบริการ
 • การคิดต้นทุน ค่าซื้ออุปกรณ์การขุด ค่าไฟฟ้า ค่าบริการต่างๆ

7.  การจัดทำและเก็บเอกสารหลักฐานเมื่อสรรพากรขอตรวจสอบ

 • เอกสารอะไรบ้าง
 • วิธีการจัดทำและได้มาซึ่งเอกสารต่างๆ
 • เอกสารที่เจ้าหน้าที่สรรพากรยอมรับ พิจารณาอย่างไร

8.  มีเงินได้จากคริปโทเคอร์เรนซี โทเคนดิจิทัล และธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ต้องกรอกแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีอย่างไร

 • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90)
 • ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด. 50, 51)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายภาษีอากรและการตรวจสอบภาษี
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายภาษีอากรและการตรวจสอบภาษี
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายภาษีอากรและการตรวจสอบภาษี

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10400
โทรศัพท์ :
02-6411500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba