การวางแผนการหักค่าเสื่อม ค่าสึกหรอทรัพย์สิน ขั้นสูงและสิทธิประโยชน์ทางภาษี สำหรับนักบัญชี ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี

รหัสหลักสูตร : 21/1352

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การวางแผนการหักค่าเสื่อม ค่าสึกหรอทรัพย์สิน ขั้นสูง
และสิทธิประโยชน์ทางภาษี สำหรับนักบัญชี ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.


ทราบหรือไม่!!! อยากเสียภาษีน้อยต้องวางแผนการหักค่าเสื่อม ค่าสึกหรอ
• Update ประเด็นการหักค่าเสื่อมทรัพย์สินใหม่
  ทำอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมาย
• ทราบหรือไม่? ถ้าค่าเสื่อมทางบัญชีคิดมากกว่าทางภาษีต้องปรับปรุง ในทางกลับกันถ้าค่าเสื่อม
   ทางบัญชีน้อยกว่าก็ให้หักตามหลักบัญชี
• ทราบหรือไม่? มีทรัพย์สินบางประเภทสามารถหักค่าเสื่อมได้เพิ่มขึ้น
• ทราบหรือไม่? การคิดค่าเสื่อมกับการลงรายจ่ายต่างกันอย่างไร
• ความแตกต่างระหว่าง “ซ่อมแซม” กับ “การลงทุน เปลี่ยนแปลงทำให้ดีขึ้น” พิจารณาอย่างไร
• ทราบหรือไม่? การใช้สิทธิประโยชน์การหักค่าเสื่อมทางภาษีจะประหยัดภาษีมากกว่าครึ่ง
• เคยหรือไม่? จัดทำกระดาษทำการเปรียบเทียบการหักค่าเสื่อมทางบัญชีกับทางภาษีอากร

วิทยากรโดย อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

หัวข้อสัมมนา

1. ทรัพย์สินที่จะคิดค่าเสื่อมทางภาษีได้ต้องพิจารณาอย่างไร

2. ความแตกต่างระหว่าง “ซ่อมแซม” กับ “การลงทุน เปลี่ยนแปลงทำให้ดีขึ้น”
    พิจารณาอย่างไร

3. การหักค่าเสื่อมอาคารถาวร อาคารชั่วคราว

4. ต้นทุนเพื่อการได้มาซึ่งแหล่งทรัพยากรธรรมชาติคืออะไร และหักค่าเสื่อมอย่างไร

5. ต้นทุนเพื่อการได้มาซึ่งสิทธิการเช่าต้องหักค่าเสื่อมอย่างไร

6. ต้นทุนเพื่อการได้มาซึ่งสิทธิ สูตร กู๊ดวิลล์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์
    หรือสิทธิอย่างอื่น

7. การหักค่าสึกหรอค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินอย่างอื่นอย่างไร ถึงจะถือว่าเป็นทรัพย์สิน
    อย่างอื่น

    • อุปกรณ์เครื่องเขียนที่มีมูลค่าไม่มากจะลงรายจ่ายได้หรือไม่ หรือต้องคิดค่าเสื่อม
    • ทรัพย์สินที่แตกหักง่าย เช่น แก้วน้ำ ที่ซื้อมาหลายๆใบ จะหักค่าเสื่อมเป็นกลุ่มได้หรือไม่

8. การหักค่าสึกหรอประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์ของเครื่องจักรที่ใช้สำหรับการวิจัย
    และพัฒนา

    • กรณีได้สิทธิหักค่าเสื่อม ค่าสึกหรอเบื้องต้นอัตรา ร้อยละ 40 ของมูลค่าต้นทุนจะเฉลี่ยตามวัน
       ได้หรือไม่
    • เครื่องจักรและอุปกรณ์ของเครื่องจักรที่ใช้สำหรับการวิจัย และพัฒนาต้องมีลักษณะอย่างไร
9. การหักค่าเสื่อมค่าสึกหรอประเภทเครื่องบันทึกการเก็บเงิน

10.ปัญหาการหักค่าเสื่อมค่าสึกหรอของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
     และโปรแกรมคอมพิวเตอร์

11.การหักค่าสึกหรอของอาคารโรงงานและทรัพย์สินประเภทเครื่องจักร
     และอุปกรณ์เครื่องจักรของธุรกิจ SMEs


12.การหักค่าสึกหรอค่าเสื่อมราคาของรถยนต์นั่ง หรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่ง
      ไม่เกิน 10 ที่นั่ง


13.(5 ประเด็น) ปัญหาที่เกิดจากดอกเบี้ยกู้ยืม
    • ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจะถือเป็นสินทรัพย์หรือค่าใช้จ่าย
    • กรณีกู้ยืมเงินจากต่างประเทศเพื่อซื้อทรัพย์สิน กำไร-ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
       จะถือเป็นต้นทุนของทรัพย์สินหรือไม่
    • กรณีทำสัญญากู้ยืมเพื่อก่อสร้างอาคารดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นต้องถือเป็นต้นทุนคิดค่าเสื่อมหรือไม่
    • ทำสัญญากู้ยืมแยกเป็น 2 สัญญา สัญญาหนึ่งกู้เพื่อซื้อที่ดินอีกสัญญาหนึ่งกู้เพื่อก่อสร้างอาคารคิดค่าเสื่อมอย่างไร
    • กรณีกู้ยืมเพื่อซื้อทรัพย์สินหลายประเภทแล้วไม่สามารถแยกดอกเบี้ยเงินกู้ยืมได้จะต้องปฏิบัติ
       อย่างไร
    • กรณีกู้ยืมเพื่อใช้ในการประกอบกิจการและซื้อทรัพย์สินด้วยจะคิดค่าเสื่อมอย่างไร

14.การหักค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคากรณีตีราคาทรัพย์สินเพิ่มขึ้นหรือต่ำลงจะหักค่าเสื่อม 
     อย่างไร

15.การวางแผนภาษีจากสิทธิประโยชน์ของทรัพย์สินที่หักค่าเสื่อมได้เพิ่มขึ้น
     เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการ

    • การหักค่าเสื่อมเมื่อได้ทรัพย์สินมาร้อยละ 40 ของมูลค่าต้นทุนมีหลักเกณฑ์อย่างไร
    • การหักค่าเสื่อมทรัพย์สินอย่างอื่นของธุรกิจ SMEs หักอัตราร้อยละ 100% ที่มีมูลค่ารวมกัน
       ไม่เกิน 500,000 บาทยังมีอยู่หรือไม่
    • การหักค่าเสื่อมโดยใช้ Double declining balance method ต้องปรับปรุงทางภาษี
       หรือไม่อย่างไร

16.วิธีการเฉลี่ยตามส่วนกรณีที่ได้ทรัพย์สินมาไม่เต็ม 12 เดือนจะเฉลี่ยอย่างไร

17.มูลค่าซากทางบัญชีภาษียอมรับหรือไม่

18.ถ้าค่าเสื่อมทางบัญชีให้หักค่าเสื่อมได้มากกว่าทางภาษีต้องปรับปรุงหรือไม่

19.ทรัพย์สินของบริษัทที่มีไว้ใช้ในการประกอบการถูกคำสั่งศาลให้ริบเป็นของแผ่นดิน
     ต่อมาศาลมีคำสั่งขายทอดตลาด บริษัทประมูลซื้อคืนมาจะหักค่าเสื่อมราคาได้หรือไม่


20.การทำลายทรัพย์สินที่ไม่สามารถใช้งานได้ต้องปฏิบัติอย่างไร
    • ต้องแจ้งสรรพากรหรือไม่
    • ถ้าทรัพย์สินนั้นยังขายได้แต่บริษัทเลือกที่จะทำลายสรรพากรยอมให้ทำลายหรือไม่

21.กรณีจะตัดทรัพย์สินออกจากบัญชีทรัพย์สินปฎิบัติอย่างไรจึงจะได้ประโยชน์สูงสุด
    • ขาย
    • ทำลาย
    • บริจาค
    • ถ้าขายจะขายในราคา Book Value ได้หรือไม่ (สมมุติเหลือ 1 บาท)

22.จำเป็นหรือไม่ที่ต้องทำกระดาษทำการเพื่อเปรียบเทียบ การหักค่าเสื่อมทางบัญชี
     กับทางภาษีอากร


23.จะต้องหักค่าเสื่อมทรัพย์สินอีกหรือไม่ถ้า..
    • เลิกใช้งาน
    • ชำรุด
    • เลิกผลิต
    • เสื่อมคุณภาพ
    • หมดสัมปทาน
    • หมด Line sense

24.คุณธรรม จริยธรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

สถานที่

โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท
259 ถนนสุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba