ครบเครื่องเรื่องการพัฒนาบุคลากร (Workshop) (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 21/7101/5Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 2,889 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 3,424 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


ครบเครื่องเรื่องการพัฒนาบุคลากร (Workshop)
(อบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

≡ หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

 

• การพัฒนาบุคลากร/ทรัพยากรมนุษย์มิได้มีเพียงการพัฒนาเฉพาะบุคคลเท่านั้น แต่ครอบคลุม ตั้งแต่การพัฒนาองค์กรลงมาจนถึงการพัฒนาส่วนบุคคล
• หลักสูตรนี้จะตอบโจทย์การพัฒนาในระยะสั้นและ ระยะยาว เพื่อให้พนักงานมีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นอันส่งผลต่อความเจริญเติบโตขององค์กรต่อไป


วิทยากรโดย อาจารย์ฐิติมา ตังคเศรษฐกุล

หัวข้อสัมมนา

1. การแข่งขันของธุรกิจด้วยศักยภาพของบุคลากร

2. แหล่งข้อมูลในการนำมาใช้ในการวางแผนพัฒนาบุคลากร

3. สิ่งที่ควรรู้เบื้องต้นในการพัฒนาบุคลากร
• ประเภทของ Competency
• การวิเคราะห์ Competency เพื่อการพัฒนาบุคลากรได้ตรงจุด
• การประเมินสมรรถนะ (Competency Evaluation)
• Workshop : การวิเคราะห์ Competency จากตำแหน่งงานจริง

4. ความหลากหลายของวิธีการพัฒนาบุคลากร และวิธีการดำเนินการของแต่ละวิธี
• การฝึกอบรมในองค์กร (In-house Training) และนอกองค์กร (Public Training)
• การฝึกอบรมในงาน (On the Job Training)
• การมอบภารกิจในงาน (Job Assignment)
• การสอนงาน (Coaching) ฯลฯ
• การฝึกอบรมคือคำตอบของวิธีการพัฒนาบุคลากรหรือไม่อย่างไร
• Workshop : การวิเคราะห์วิธีที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน

5. การพัฒนาองค์กร (Organization Development)
• การพัฒนาองค์กรคืออะไร สำคัญอย่างไร
• เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาองค์กร
• ความเชื่อมโยงของ Competency กับการพัฒนาองค์กร

6. การพัฒนาส่วนบุคคล (Individual Development)
• การพัฒนาส่วนบุคคลคืออะไร สำคัญอย่างไร และเหตุผลที่ควรดำเนินการ
• ความเชื่อมโยงของ Competency กับการพัฒนาส่วนบุคคล
• วิธีการวางแผนพัฒนาส่วนบุคคล (IDP) เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมาย
• Workshop : การวางแผนพัฒนาส่วนบุคคล จากงานจริง

7. การพัฒนาสายอาชีพ (Career Development) ความก้าวหน้าในตำแหน่งภายในองค์กร
• ความแตกต่างของการพัฒนาสายอาชีพ (Career Development) และเส้นทางสายอาชีพ (Career Path)
• ความเชื่อมโยงของ Competency กับการพัฒนาสายอาชีพ
• รูปแบบการพัฒนาเส้นทางสายอาชีพ
• Workshop : การสร้างเส้นทางสายอาชีพ จากงานจริงหรือกรณีศึกษา

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์ฐิติมา ตังคเศรษฐกุล

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba