The Professional Tax Planning Strategies กลยุทธ์การวางแผนภาษี รุ่นที่ 9(จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)

รหัสหลักสูตร : 21/8205/1Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 19,260 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 21,400 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

The Professional Tax Planning Strategies
สุดยอดกลยุทธ์การวางแผนภาษี รุ่น 9

(อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรมZoom)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ รอ ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ รอ ชม.

 

การวางแผนภาษี เป็นการปฏิบัติเพื่อที่จะเสียภาษีได้อย่างถูกต้อง และช่วยให้ประหยัดภาษีได้สูงสุด ป้องกัน
โทษและความรับผิดจากการเสียภาษีผิดพลาด การวางแผนจะช่วยให้เห็นแนวทางที่จะทำให้ประหยัดภาษีและ
ช่วยลดต้นทุน รักษาด้านการเงินของผู้เสียภาษีได้

 

วิทยากรโดย อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์ อาจารย์ชุมพร เสนไสย
และอาจารย์กัมพล ทรัพย์ปรุง

หัวข้อสัมมนา
วันพฤหัสบดีที่ 9 มิ.ย. 65 (บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร)
การวางแผนภาษีอย่างมืออาชีพ

1. ปัญหาภาษีอากรในการประกอบธุรกิจที่เกิดขึ้นจริง
2. ทำไมต้องวางแผนภาษีและประโยชน์ที่จะได้รับจากการวางแผนภาษี
3. สิ่งที่จำเป็นในการวางแผนภาษีอากร
4. กระบวนการวางแผนภาษีตั้งแต่เริ่มประกอบกิจการ

การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล
1. การวางแผนภาษีเพื่อจัดตั้งกิจการใหม่และเลือกรูปแบบการลงทุน
2. การวางแผนภาษีการจัดตั้งนิติบุคคลให้ประหยัดภาษี
3. การวางแผนภาษีโดยการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
4. การวางแผนภาษีด้านรายได้ รายได้ที่ได้รับยกเว้น
5. การวางแผนภาษีด้านรายจ่าย รายจ่ายต้องห้ามรายจ่ายที่ถือเป็นรายจ่ายได้เพิ่มขึ้น
6. การวางแผนภาษีซื้อขายทรัพย์สิน การตัดทรัพย์สินออกจากบัญชี
7. การวางแผนการจัดการเกี่ยวกับหนี้สิน และส่วนของเจ้าของ
8. การวางแผนภาษีการให้กู้ยืมแก่กรรมการ พนักงานหรือบริษัทในเครือ
9. การวางแผนภาษีการขายสินค้าหรือให้บริการต่ำกว่าราคาตลาดโดยไม่มีเหตุอันสมควร
10. การวางแผนภาษีรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 ที่นั่ง
11. การวางแผนภาษีสินค้าขาดหรือเกิน การทำลายและการตัดมูลค้าสินค้าคงเหลือออกจากบัญชี
12. การวางแผนภาษีการจัดการสินค้าเสื่อมสภาพ ล้าสมัย หมดอายุ ของเสีย เศษซาก
13. การวางแผนภาษีการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินที่ได้รับประโยชน์สูงสุด
14. การวางแผนภาษีการเลือกใช้ขาดทุนสะสม

วันอังคารที่ 14 มิ.ย. 65 (บรรยายโดย : อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์)
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
1. การวางแผนภาษีการเลือกประเภทเงินได้ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย
2. การวางแผนภาษีการเลื่อนการจ่ายเงินได้ช่วยประหยัดรายจ่ายได้อย่างไร
3. การวางแผนภาษีการออกภาษีหัก ณ ที่จ่ายแทนออกแทนอย่างไรลงรายจ่ายกิจการได้
4. การวางแผนภาษีกิจการขายสินค้ากับกิจการรับจ้างทำของเพื่อไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
5. การวางแผนภาษีกิจการขายสินค้ากับกิจการให้บริการ
6. การวางแผนภาษีค้าขนส่ง ค้าเช่ารถ ค้าบริการ ค่าจ้างคนขับรถ
7. การวางแผนภาษีให้เช่าอาคาร สำนักงาน หอพัก อพาร์ตเมนท์
8. การวางแผนภาษีในการจ่ายค่านายหน้าตัวแทน
9. การวางแผนภาษีการจ่ายดอกเบี้ยและเงินปันผล
10. การวางแผนภาษีการให้รางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใดๆเนื่องจากการส่งเสริมการขาย
11. การวางแผนภาษีให้ประกวดแข่งขัน ชิงโชค
12. การวางแผนภาษีการเครดิตภาษี และการขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย
13. Case Studies เกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ทุกกิจการต้องเจอและปัญหาที่เกิดขึ้น

วันอังคารที่ 21 มิ.ย. 65 (บรรยายโดย : อาจารย์ชุมพร เสนไสย)
วางแผนภาษีมูลค่าเพิ่ม

1. การวางแผนภาษีระหว่างกิจการขายสินค้ากับกิจการให้บริการทั่วไป
2. การวางแผนภาษีกิจการนำเข้าและส่งออกสินค้าหรือบริการ
3. การวางแผนภาษีขอภาษีซื้อคืน แต่ไม่ต้องนำส่งภาษีขาย
4. การวางแผนภาษีการเลือกจุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
5. การวางแผนภาษีการคำนวณฐานภาษีและการยกเว้นฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม
6. การวางแผนภาษียกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม และการเลือกเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
7. การวางแผนภาษีการยื่นแบบและการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มให้กิจการได้รับประโยชน์
8. การวางแผนภาษีซื้อ และภาษีซื้อต้องห้ามให้ได้รับประโยชน์สูงสุด
9. การวางแผนภาษีการเฉลี่ยภาษีซื้อ ทางเลือกในการเฉลี่ยภาษีซื้อ
10. การวางแผนภาษีการออกและแก้ไขใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้และใบลดหนี้
11. การวางแผนภาษีการส่งเสริมการขาย
12. การวางแผนภาษีจำหน่าย จ่าย โอน โดยมีหรือไม่มีค่าตอบแทน
13. การวางแผนภาษีเฉพาะประเด็น (ประเด็นสำคัญๆ)

วันเสาร์ที่ 25 มิ.ย. 65 (บรรยายโดย : อาจารย์กัมพล ทรัพย์ปรุง)
การวางแผนภาษีจาก Case Studies จริงจากประสบการณ์ตรงของวิทยากรและการชี้แจงกรณีถูกตรวจสอบ

1. Case Studies ที่ประสบความสำเร็จจากการวางแผนภาษี
2. Case Studies สัญญาที่ใช้ในการวางแผนภาษีและช่วยลดรายจ่ายทางภาษีได้จริง
3. การวางแผนภาษีจากการทำสัญญา ต้องทำสัญญาอย่างไรให้ประหยัดภาษี พร้อมตัวอย่างสัญญาที่
ประสบความสำเร็จจากการวางแผน
- สัญญาขายสินค้าพร้อมบริการ
- สัญญาการออกภาษีหัก ณ ที่จ่ายแทน
- สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์
- สัญญาจ้างแรงงานกับการรับทำงานให้
- สัญญารับจ้างทำของกับสัญญารับทำงานให้
- สิ่งที่ต้องเตรียมเพื่อการวางแผนภาษี
• เอกสาร
• สัญญา
• เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนภาษี
- วางแผนภาษีแล้วแต่ถูกสรรพากรตรวจสอบ สิ่งที่ผู้วางแผนต้องเตรียมการ
- วิธีการชี้แจงต่อกรมสรรพากรเมื่อถูกตรวจสอบ
* ประเด็นที่สรรพากรจะตรวจสอบจากการวางแผนภาษี
- มองรอบด้านในการวางแผนภาษีเพื่อไม่เปิดช่องให้สรรพากรตรวจสอบภาษีภายหลัง
- การทำตัวเลขประหยัดภาษีให้เห็นเมื่อมีการวางแผนภาษี

วันพุธที่ 29 มิ.ย. 65 (บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร)
กรณีศึกษา Case Studiesฝึกปฏิบัติการแก้ไขปัญหาจากกรณีศึกษาตัวอย่างจริง นำ
เทคนิคต่างๆ ที่ได้ศึกษามาปรับเข้ากับตัวอย่าง

1. วิเคราะห์ข้อดี-ข้อเสียของการวางแผนด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล
2. การวิเคราะห์ภาษีจาก Case Studies ด้านภาษีหัก ณ ที่จ่าย
3. การวิเคราะห์ Case Studies ด้านภาษีมูลค่าเพิ่ม
4. การวิเคราะห์เอกสารหลักฐานว่าสามารถนำมาใช้ด้านภาษีได้หรือไม่

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 16:30 0:0 16:30

วิทยากร

อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
อาจารย์ชุมพร เสนไสย
อาจารย์กัมพล ทรัพย์ปรุง

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba