การจัดทำงบกระแสเงินสดตาม TAS 7 โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel

รหัสหลักสูตร : 21/5190

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การจัดทำงบกระแสเงินสดตาม TAS 7
โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 3 ชม. อื่นๆ 3 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 3 ชม. อื่นๆ 3 ชม.

 

วิทยากรโดย ดร.พรพรรณ ดำรงค์สุขนิวัฒน์

หัวข้อสัมมนา

1.การจัดทำงบกระแสเงินสดตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7

2. ความสำคัญและประโยชน์ของข้อมูลงบกระแสเงินสด

3. การแสดงรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

4. โครงสร้างของงบกระแสเงินสด
4.1 ส่วนประกอบที่สำคัญของงบกระแสเงินสด
4.2 กิจกรรมดำเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน
4.3 การจัดประเภทรายการดอกเบี้ย เงินปันผล ภาษีเงินได้
4.4 ประเด็นอื่นๆ

5. หลักการจัดทำงบกระแสเงินสดโดยวิธีทางตรงและทางอ้อม 

6. การจัดทำงบกระแสเงินสด ด้วยโปรแกรม Excel 
6.1 วิธีทางตรง
6.2 วิธีทางอ้อม


7. การเปิดเผยข้อมูลงบกระแสเงินสด
7.1 รายการที่มิใช่เงินสด
7.2 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
7.3 องค์ประกอบของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
7.4 การเปิดเผยอื่น

8.การวิเคราะห์ข้อมูลงบกระแสเงินสด

9.ประเด็นปัญหาที่น่าสนใจในการจัดทำและนำเสนอข้อมูลกระแสเงินสด

10.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
3:0 3:0 3:0 3:0

วิทยากร

ดร.พรพรรณ ดำรงค์สุขนิวัฒน์

สถานที่

โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท
259 ถนนสุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba