โครงการ การจัดทำรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงิน : การบัญชีสินทรัพย์ (TAS 2, TAS 16, TAS 36, TAS 38 และ TAS 40) (ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน) และ การบัญชีหนี้สิน (ที่ไม่ใช่หนี้สินทางการเงิน) (TAS 19, TAS 37)

รหัสหลักสูตร : 21/2353/5

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 6,099 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 

โครงการ การจัดทำรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงิน : การบัญชีสินทรัพย์  (TAS 2, TAS 16, TAS 36, TAS 38 และ TAS 40) (ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน) และ การบัญชีหนี้สิน (ที่ไม่ใช่หนี้สินทางการเงิน) (TAS 19, TAS 37)
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.


วิทยากรโดย ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์


หัวข้อสัมมนา

1. สินค้าคงเหลือ
2. ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
3. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
4. ต้นทุนการกู้ยืม
5. การด้อยค่าของสินทรัพย์
6. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
7. ตัวอย่างประกอบความเข้าใจ
8. การคำนวณต้นทุนสินค้าคงเหลือ
9. การรับรู้ต้นทุนการกู้ยืมเป็นสินทรัพย์
10. ตัวอย่างประกอบความเข้าใจ
11. ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
12. ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
13. ประมาณการหนี้สินในกรณีการรื้อถอน ขนย้าย บูรณะสถานที่
14. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ :
02 2764567
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba