การวิเคราะห์งบการเงินแบบมืออาชีพ

รหัสหลักสูตร : 21/2112

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 6,099 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรการวิเคราะห์งบการเงินแบบมืออาชีพ


 หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline


CPD

ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

• การวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน ประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์และโครงสร้างเงินทุน
• การวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร
• การวัดคุณภาพของกำไร (Quality of Earnings)

วิทยากรโดย อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

หัวข้อสัมมนา

 • งบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุน (เบ็ดเสร็จ),งบกระแสเงินสด,งบแสดงฐานะการเงิน
  1. การวิเคราะห์ทรัพยากรที่อยู่ในความควบคุมของกิจการ
  2. ทรัพยากรของกิจการที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต
  3. ภาระผูกพันในปัจจุบันของกิจการ
  4. ประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นได้ของกิจการ

 • งบกำไรขาดทุน (เบ็ดเสร็จ)
  5. วิธีการรับรู้รายได้และความเสี่ยงด้านรายได้ของธุรกิจ
  6. มาตรฐานการรายงานทางการเงินกับการวัดมูลค่าของรายได้
  7. ข้อสังเกตเกี่ยวกับรายการพิเศษ
  8. การเปลี่ยนแปลงทางนโยบายการบัญชีและเรื่องอื่น ๆ

 • งบกระแสเงินสด
  9. ความแตกต่างของเงินสดคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงินกับกำไรสุทธิในงบกำไรขาดทุน
  10. ผู้บริหารนำเงินสดไปใช้ในกิจการอย่างไร
  11. เงินสดเข้าและเงินสดออกจากกิจกรรมในการดำเนินธุรกิจได้มาอย่างไร
  12. กิจการมีกำไรสุทธิแต่ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้เนื่องจากสาเหตุใด
  13. เงินสดที่เข้าในกิจการ มีการจ่ายเงินสดออกไปในการลงทุนขยายกิจการหรือซื้อสินทรัพย์ประเภทใดบ้าง
  14. กิจการมีภาระหนี้การชำระหนี้ในรูปแบบระยะสั้นหรือระยะยาวอย่างไรบ้าง

 • การวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน ประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์และโครงสร้างเงินทุน
  15. การวิเคราะห์แนวตั้ง (Common Size Statements)
  16. การวิเคราะห์แนวนอน (Horizontal Analysis)
  17. อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน
  - Current Ratio
  - Quick or Acid Test Ratio
  - Cash Ratio
  18. อัตราส่วนกิจกรรม (Activity Ratio)
  19. วงจรดำเนินงานและวงจรเงินสด
  20. อัตราส่วนโครงสร้างเงินทุน

 • การวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร
  21. อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร (Return or Profit on Sales) Gross (Profit) Margin
  - Operation Margin
  - Margin Before Interest and Tax
  - EBDAIT Margin
  - Pretax Margin
  22. อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (Rate of return on Total Assets)
  23. อัตราผลตอบแทนต่อโครงสร้างเงินทุน (Return on Total Capital)
  24. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของหรือส่วนของผู้ถือหุ้น (Rate of Return on Shareholders’ Equity)
  การวิเคราะห์มูลค่าด้วย
  - Market Value Added (MVA)
  - Economic Value Added (EVA)
  - Return on Capital Employed (ROCE)

 • การวัดคุณภาพของกำไร (Quality of Earnings)
  25. คุณลักษณะของกำไรที่มีคุณภาพ
  26. การวิเคราะห์คุณภาพกำไร

 • สิ่งที่นักวิเคราะห์งบการเงินไม่ควรมองข้าม
  27. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
  28. คำชี้แจงของประธานกรรมการหรือคณะกรรมการ
  29. คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
  30. คำชี้แจงของคณะกรรมการตรวจสอบ

 • คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ :
02 2764567
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba