การจัดทำแผนการดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนขององค์กร (หลักสูตรใหม่ 2565)

รหัสหลักสูตร : 21/7228

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


 

       การจัดทำแผนการดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP)

               เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนขององค์กร (หลักสูตรใหม่ 2565)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

             

            จากสถานการณ์ไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นต่อตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตเศรษฐกิจ การระบาดของโรค การซบเซาทางธุรกิจ อัตราค่าเงินบาทอ่อนตัว ฯลฯ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าส่งผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม และจิตใจ  เป็นเหตุให้ธุรกิจหลายแห่งต้องหยุดชะงัก หรือต้องปิดกิจการลง ดังนั้นการจัดระบบงานหลักภายในองค์กรให้สามารถดำเนินการต่อไปได้ในสภาวการณ์ที่ไม่ปกติ และการดูแลบุคลากรในองค์กรให้มีขวัญกำลังใจที่ดีด้วยการจัดทำแผนงานและวิธีการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ล่วงหน้า หรือเรียกว่า แผนการดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง (Business Continuity Plan ชื่อย่อว่า BCP) เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้องค์กรสามารถประคอง ลดผลกระทบ และฟื้นตัวได้รวดเร็ว ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับเหตุการณ์วิกฤติอื่น ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต


หัวข้อสัมมนา

1. ความเป็นมา ความเสี่ยง และผลกระทบจากเหตุวิกฤตที่รุนแรงจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

2. ความจำเป็นและกระบวนการบริหารความเสี่ยงในการบริหารงานขององค์กร

3. ความหมายและวัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP)

4. แนวทางการจัดทำแผนการดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง และแผนเตรียมความพร้อมสำหรับเหตุวิกฤติในมิติต่าง ๆ อาทิ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ สถานะทางการเงินขององค์กร แผนการทำงาน ฯลฯ

5. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง

    ขั้นตอนที่ 1 ทำความเข้าใจในภารกิจขององค์กร              

    ขั้นตอนที่ 2 ระบุความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กร             

    ขั้นตอนที่ 3 ลดผลกระทบจากความเสี่ยง              

    ขั้นตอนที่ 4 วางมาตรการแก้ไขปัญหาความเสี่ยง

    ขั้นตอนที่ 5 เตรียมการและปฏิบัติตามแผน 

    ขั้นตอนที่ 6 ประชาสัมพันธ์แผน 

    ขั้นตอนที่ 7 ตรวจสอบแผน 

                7.1 แบบรายการตรวจสอบ      

                7.2 การฝึกซ้อมแผน   

    ขั้นตอนที่ 8 สรุปและปรับปรุงแผนให้ดีขึ้น

6. กรณีศึกษา: ถอดบทเรียนการจัดทำแผนและการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับพนักงานภายในองค์กรที่ประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จ

7. Workshop: การประเมินความเสี่ยงและการกำหนดแผนการดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

สถานที่

โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท
259 ถนนสุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba