เจาะกฎหมายสำหรับนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันทั้งในไทยและต่างประเทศ (Transfer Pricing) (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)

รหัสหลักสูตร : 21/8328/3Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,745 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 4,280 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เจาะกฎหมายสำหรับนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน
ทั้งในไทยและต่างประเทศ (Transfer Pricing)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline CPD/CPA สามารถนับชั่วโมงอื่นๆ ได้ 6 ชม.

 

วิทยากรโดย อาจารย์สาโรช ทองประคำ

หัวข้อสัมมนา


1. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันตามกฎหมาย Transfer Pricing
- การถือหุ้น
- การถูกควบคุม (Controlled Transaction)
- การลงทุน - การจัดการ/การกําหนดกลยุทธ์
- งบการเงินรวม

2. การมีข้อกําหนดด้านพาณิชย์หรือด้านการเงินระหว่างบริษัทในเครือมีผลกระทบกับกฎหมาย
Transfer Pricing อย่างไร

- ลักษณะที่สรรพากรมองว่าจะมีการถ่ายโอนกําไรซึ่งกันและกัน
- เงื่อนไขการชําระเงินจะมีประเด็นในการตรวจสอบหรือไม่
- ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรมองว่าเป็นการถ่ายโอนกําไร

3. วิธีการปรับปรุงรายได้และรายจ่ายของสรรพากร (Adjustment)
- Primary Adjustment มีวิธีการปรับอย่างไร
- วิธีการปรับแบบ Corresponding Adjustment
- วิธีการปรับแบบ Secondary Adjustment
- หากกิจการถูกสรรพากรปรับเรื่องของรายได้และรายจ่ายจะมีผลในการตรวจสอบภาษีประเด็นอื่นๆด้วย
หรือไม่และมีเบี้ยปรับเงินเพิ่มหรือไม่

4. วิธีการเลือกกำหนดราคาโอนที่เหมาะสมกับธุรกิจและสรรพากรยอมรับ
- Comparable Uncontrolled Price Method : วิธีการเปรียบเทียบราคาที่ไม่ได้ถูกควบคุม
- Resale Price Method : วิธีราคาขายต่อ
- Cost Plus Method : วิธีราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
- Transactional Net Margin Method (TNMM) : วิธีอัตรากำไรสุทธิที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกรรม
- Profit-Split Method (PSM) : วิธีแบ่งสรรกำไรของธุรกรรม
- สิ่งที่นักบัญชีต้องระมัดระวังในการเลือกราคา
- เมื่อเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งแล้วจำเป็นต้องใช้วิธีนั้นตลอดไปหรือไม่

5. ประเด็นที่สรรพากรจะมองว่าเป็นการถ่ายโอนกําไรระหว่างกันมีประเด็นใดบ้าง
- การซื้อขายสินค้า/ให้บริการ
- การจ่ายค่านายหน้า ค่าเช่า บริการทางบัญชีกฎหมาย
- การให้คําปรึกษาทางการเงิน
- การจัดอบรม
- การจ่ายเงินปันผล
- การโอนจ่ายค่า Management fee ให้กับบริษัทแม่ที่ต่างประเทศ
- การนําเข้าสินค้าที่ใกล้หมดอายุ
- การโอนทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง เช่น การจ่ายค่าลิขสิทธิ์การจ่ายค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์
- การจ่ายค่า R&D
- การกู้ยืมเงินระหว่างกัน

6. เอกสารหลักฐานและรายละเอียดที่ต้องจัดทำสำหรับนิติบุคคล ที่มีความสัมพันธ์กัน (Local file, Master file,Country by Country Report)
- โครงสร้างของนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันต้องจัดทําอย่างไร
- ต้องจัดทำรายชื่อคู่ค้าและคู่แข่งทางการค้าด้วยหรือไม่
- กลยุทธ์ทางธุรกิจจำเป็นต้องส่งให้สรรพากรหรือไม่
- กรณีมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจเล็กน้อยต้องแจ้งสรรพากรหรือไม่
- นโยบายการกำหนดราคาต้องจัดทำอย่างไร
- วิธีการกำหนดราคาที่เลือกใช้จำเป็นต้องเหมือนกันทุกธุรกรรมหรือไม่
- เอกสารที่ยื่นให้สรรพากรสามารถจัดทำเป็นภาษาอังกฤษได้หรือไม่
- Country by Country Report ใครเป็นผู้จัดทำ
- รายงานข้อมูลที่ต้องยื่นพร้อมกับแบบภ.ง.ด. 50 ประกอบด้วยอะไรบ้าง
- การจัดทํารายงานธุรกรรมระหว่างกันรวมถึงมูลค่ารวมหากยังไม่ทราบแน่นอนต้องทําอย่างไร

7. วิธีการจัดทํารายงานและรายได้ที่ต้องยื่น Disclosure Form
- การยื่น Disclosure Form มีวิธีการยื่นอย่างไร
- รายได้ตามหลักบัญชีหรือภาษีอากร
- รายได้ที่ยังไม่ได้รับในปีต้องนํามารวมเป็นฐาน 200 ล้านด้วยหรือไม่
- ปีก่อนรายได้ถึง 200 ล้าน ปีปัจจุบันรายได้ต่ำว่า 200 ล้านต้องยื่นรายงานหรือไม่
- ในระหว่างปีผู้ถือหุ้นเกิดขายหุ้นไปทําให้ไม่ถึง 50 % ถือว่ายังต้องนําส่งรายงานหรือไม่

8. บริษัทที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องทํารายงาน Transfer Pricing Documentation
มีหลักเกณฑ์อย่างไร

- กรณีมีการทำข้อตกลงการกำหนดราคาล่วงหน้า (APA)ยังต้องยื่นวิธีการกำหนดราคาหรือไม่

9. การขอคืนภาษีกรณีที่ถูกสรรพากรลดรายจ่ายลง (Tax Refund)
- หลักการขอคืนภาษีจะขอคืนได้ภายในกี่ปี
- จะใช้แบบใดในการขอคืน
- กรณีถูกปรับรายได้หรือรายจ่ายหากมีภาษีที่ต้องขอคืนสรรพากรจะตรวจสอบหรือไม่
- สามารถใช้หลักการขอคืนตามอนุสัญญาภาษีซ้อนได้หรือไม่

10. โทษปรับที่กําหนดในกฎหมายไม่เกิน 200,000 บาทปรับอย่างไร
- ปรับเป็นรายธุรกรรม- รวมกันหลายธุรกรรม
- กรณีทํารายงานไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดหรือทำไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้อง ต้องดูเจตนาด้วยหรือไม่
- มีโทษปรับทางแพ่งหรือไม่

เงื่อนไขการเข้าอบรม
1. กำหนดจำนวนผู้เข้าสัมมนา 1 ท่าน / 1 User
2. ผู้เข้าสัมมนาต้องเข้าห้องสัมมนาก่อนเวลาที่ีระบุไว้อย่างน้อย 20 นาที
3. ผู้เข้าสัมมนาต้องตั้งชื่อบัญชี ZOOM เป็นชื่อ-นามสกุลจริงด้วยภาษาไทย ให้ตรงตามบัตรประชาชน
4. ผู้เข้าสัมมนาสามารถกดปุ่มยกมือ (Raise Hand)หรือพิมพ์ข้อคำถาม ผ่านทางช่องแชทได้ในระหว่างอบรม
5. หนังสือรับรองจะจัดส่งให้ทาง e-mail ภายในวันถัดไปหลังเสร็จสิ้นการอบรม
*** ห้ามบันทึกเสียง ภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด (สงวนลิขสิทธิ์) ***

เงื่อนไขการเข้าอบรมผู้สอบบัญชีนับชั่วโมงไม่เป็นทางการ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
1.ผู้สอบบัญชีสามารถนับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้ ตามจำนวนชั่วโมงที่เข้าอบรมจริง
2.ผู้เข้าสัมมนาต้องเปิดกล้องตลอดระยะเวลาการอบรม และไม่ควรกดออกจากโปรแกรม

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์สาโรช ทองประคำ

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba