เจาะประเด็นร้อนทางภาษี 2565 สำหรับนักบัญชีมืออาชีพ (จ.ชลบุรี)

รหัสหลักสูตร : 21/1880/2

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรเจาะประเด็นร้อนทางภาษี 2565 สำหรับนักบัญชีมืออาชีพ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี  อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี  อื่นๆ 6 ชม.

Promotion
เข้าอบรม 2 ลด 500 บาท  
เข้าอบรม 3 ท่านลด 1,000 บาท 
(หลักสูตรเดียวกัน/ ใบเสร็จรับเงินฉบับเดียวกัน/ ไม่ร่วมโปรโมชั่นอื่น)

• รู้ทัน รู้ใช้กฎหมายใหม่ ปี 2565
• ตรวจ ภ.พ.30 กระทบยอดกับ ภ.ง.ด.50 และ ภ.ง.ด.53
• เทคนิคการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด.50
• ประเด็นรายจ่ายต้องห้ามที่นักบัญชีต้องทราบ
• เทคนิคแก้ไขปัญหาภาษีซื้อ โดยไม่ถูกสรรพากรตรวจสอบ
• ปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่ถูกตรวจสอบมากที่สุดในทางปฏิบัติ!!

วิทยากรโดย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภาษีอากร

หัวข้อสัมมนา

1. รู้ทัน รู้ใช้กฎหมายใหม่ปี 2565

 • Update มาตรการภาษีใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ 2565
 • Update ค่าลดหย่อน ค่าใช้จ่ายทางภาษีของบุคคลธรรมดาที่ต้องยื่นภาษีในปี 2565
 • Update การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การหักภาษีณ ที่จ่าย ที่ต้องปฏิบัติ 2565
 • การวางระบบบัญชีให้สอดคล้อง กับ “ระบบ e” ของกรมสรรพากร
 • สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการใช้ระบบ e-Withholding และ “ระบบ e”  อื่นๆ
 • Update ภาษีที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย e-Service ภาระภาษีจากการค้าขายระหว่างประเทศ
 • การวางแผนใช้รายจ่าย 1.5, 2, 3 เท่า ให้ถูกต้อง พร้อมเอกสารหลักฐานถ้าสรรพากร
  ขอตรวจ

2. เทคนิคการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

 • จุดที่ต้องปรับปรุงในการคำนวณกำไรสุทธิและมักเป็นข้อผิดพลาดที่ถูกสรรพากรประเมิน
 • งบการเงินกับ ภ.ง.ด.50 ต้องเป็นตัวเลขเดียวกันหรือไม่
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่เหลืออยู่จะต้องขอคืนดีหรือไม่
 • วิธีการตรวจสอบ ภ.ง.ด.50 ของเจ้าพนักงานประเมิน
 • รายจ่ายต้องห้ามทางภาษีที่ต้องระวังเป็นพิเศษ

3. ความแตกต่างในการบันทึกบัญชีกับการเสียภาษีของสรรพากร

 • กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน ประเด็นที่สรรพากรตรวจสอบ
 • รายจ่ายเกี่ยวกับการเช่าซื้อ ผ่อนชำระ ลิสซิ่งทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการ
 • การ Write off ทรัพย์สินให้สรรพากรยอมรับ
 • ดอกเบี้ยเงินกู้, ดอกเบี้ยผิดนัด
 • รายจ่ายที่เกี่ยวกับรถยนต์นั่ง
 • รายจ่ายต้องห้ามที่เกิดขึ้นในกิจการต้องบันทึกบัญชีหรือไม่

4. การตรวจสอบ Cross Check การสอบยัน ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

 • ตรวจผู้ซื้อ กระทบถึง ผู้ขาย
 • ตรวจผู้ขาย กระทบถึง ผู้ซื้อ
 • ตรวจผู้รับเงินได้กับรายจ่ายของผู้จ่ายเงิน
 • เอกสารด้านใบกำกับภาษี
 • ตรวจ ภ.ง.ด. 53 ของผู้จ่ายเงินได้กระทบ ภ.พ.30 และ ภ.ง.ด.50 ของผู้รับเงินได้
 • ตรวจ ภ.พ.30 กระทบยอดกับ ภ.ง.ด.50 และ ภ.ง.ด.53
 • เอกสารการจ่าย/รับเงิน
 • การตรวจเอกสารรายรับ-รายจ่ายเพื่อลดปัญหาทางด้านภาษี
 • ใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด
 • ตรวจหนังสือรับรองการหักภาษีณ ที่จ่ายว่านำส่งถูกต้องหรือไม่

5. ประเด็นรายจ่ายต้องห้ามที่นักบัญชีต้องทราบ

6. รายจ่ายบวกกลับไม่ตรงกับรายจ่ายในงบการเงิน

7. รายจ่ายที่สรรพากรให้บวกกลับเกินจริงนักบัญชีจะทำอย่างไร

8. ทำไมรายจ่ายที่มีหลักฐาน แต่สรรพากรให้บวกกลับ และทางบัญชีต้องทำอย่างไร

9. รวมประเด็นปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่มที่สรรพากรใช้ประเมินผู้เสียภาษี

10. เทคนิคแก้ไขปัญหาภาษีซื้อ โดยไม่ถูกสรรพากรตรวจสอบ

11. ปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่สรรพากรตรวจสอบพบ และถูกประเมินมากที่สุดในทางปฏิบัติ

12. 3 ภาษี ที่มีผลกระทบแบบ Domino สิ่งที่นักบัญชีมองข้ามไม่ได้

13.คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภาษีอากร

สถานที่

โรงแรม ฮิลตัน พัทยา
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba