สรุปย่อรายงานทางการเงินให้ทันต่อสถานการณ์เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 21/2168Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 2,889 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 3,424 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


สรุปย่อรายงานทางการเงินให้ทันต่อสถานการณ์เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี  บัญชี 6 ชม.
 
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

• วิธีการสรุปย่อรายงานทางการเงินให้กระชับเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
• แนวทางในการนำเสนอรายงานทางการเงินอย่างย่อ เพื่อให้เห็นรายละเอียดและสาระสำคัญ
• วิธีการสรุปรายละเอียด งบการเงิน เพื่อการเปลี่ยนแปลงต่อองค์กร ผู้บริหาร

วิทยากรโดย ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

หัวข้อสัมมนา


1.วิธีการสรุปย่อรายงานทางการเงินให้กระชับเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

2.แนวทางในการนำเสนอรายงานทางการเงินอย่างย่อ เพื่อให้เห็นรายละเอียดและสาระสำคัญ
- งบแสดงฐานะการเงิน
- งบกําไรขาดทุน
- งบกระแสเงินสด
- งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของส่วนของเจ้าของ
- หมายเหตุประกอบงบการเงิน

3.การจัดวางโครงสร้างของการสรุปย่ออย่างเป็นสัดเป็นส่วน
- Data ข้อมูลหรือเนื้อหาในการนำเสนอ
- Design การออกแบบการนำเสนอ
- Deliver การส่งมอบการนำเสนอด้วยทักษะการนำเสนอ

4.วิธีการสรุปรายละเอียด งบการเงิน เพื่อการเปลี่ยนแปลงต่อองค์กร ผู้บริหาร
- สรุปเนื้อหาให้ตรงประเด็น
- ปรับแต่งประโยคให้กระชับและชัดเจน
- รูปประโยค และข้อความเชิงบวก

5. รูปแบบการสรุปต่อรายงานทางการเงินสำหรับผู้บริหาร
- รายงานที่กำหนดจัดทำขึ้นตามระยะเวลาที่แน่นอน (Schedule report)
- รายงานที่จัดทำขึ้นเป็นกรณีพิเศษ (Exception report)
- รายงานที่จัดทำขึ้นตามความต้องการของผู้บริหาร (Demand report)
- รายงานที่จัดทำเป็นตัวเลขพยากรณ์สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต (Predictive report)

6.วิธีการเลือกใช้ภาพถ่าย กราฟ และแผนภาพอธิบายประกอบเพื่อนำเสนอการสรุปย่องบการเงิน

7. การนำเสนอผลการดำเนินงานจริง และตามเป้าหมาย
- Performance and Financial Tagets
- Life Cycle and Cash Flow
- วงจรการดำเนินงาน (Operating Cycle) และวงจรเงินสด (Cash Cycle)
- การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญโดยเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมหรือคู่แข่งขัน

8.กรณีศึกษา ตัวอย่างการสรุปย่องบการเงิน ในสถานการณ์ต่าง ๆ
- Growth Strategy
- Cost Reduction
- Cost Containment
- Cost Saving
- การนำเสนองบการเงินเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน
- สถานการณ์ COVID – 19
- Liquidity Preservation

9.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba