เทคนิคการพูดและการใช้โทรศัพท์

รหัสหลักสูตร : 21/7249

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 4,922 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 


เทคนิคการพูดและการใช้โทรศัพท์

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

โทรศัพท์ (TELEPHONE) นับเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารที่เป็นมาตรฐาน แต่การติดต่อสื่อสาร ทางโทรศัพท์โดยเฉพาะในเชิงธุรกิจและการให้บริการก็ยังคงมีประเด็นปัญหาที่พบและเกิดขึ้นใหม่อยู่เสมอ ดังนั้นการใช้ โทรศัพท์เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจที่จะประสบผลสําเร็จนั้นจะต้องอาศัยเทคนิคและวิธีการในการเจรจาสื่อความที่ถูก ต้อง เหมาะสม และปรับปรุงพัฒนากระบวนการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นเทคนิค วิธี ประสบการณ์ของการใช้โทรศัพท์ ทักษะการตัดสินใจ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มารยาท ตลอดจนการใช้น้ําเสียง การปิดบทสนทนา การโน้มน้าว จูงใจ และสร้างความประทับใจแก่คู่สนทนา ซึ่งจําเป็นต้องเรียนรู้หลักการ เทคนิค ขั้น ตอนต่าง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะและคุณภาพในการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

หัวข้อสัมมนา

1. ทําอย่างไร? ให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจในน้ำเสียงขณะสื่อสาร
2. เทคนิคและวิธีในการพูดที่ถูกต้องตามหลักการและมารยาทการสนทนา
3. จิตวิทยาในการใช้ถ้อยคําในการสนทนาเพื่อสร้างความประทับใจ
4. การใช้คําพูดเชิงขอร้อง ปฏิเสธ ชี้แจง
5. การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อลูกค้าตําหนิติเตียน
6. บทบาทและความสําคัญของพนักงานรับโทรศัพท์ (The role of telephone operators)
7. เทคนิคการใช้โทรศัพท์เพื่อสร้างความสัมพันธ์และการบริการที่ประทับใจให้กับองค์กร (Telephone behavior, how to impress caller organization)
8. การใช้โทรศัพท์ในเชิงประชาสัมพันธ์ให้องค์กร (How to use the telephone as a tool for public relations)
9. เครื่องมือที่พิชิตลูกค้าเพื่อเพิ่มยอดขายทางโทรศัพท์ (How to convince customers by using telephone to increase sales)
10. เทคนิคการควบคุมอารมณ์ขณะตอบข้อซักถามของลูกค้า (temper Management Strategies for Customer service)

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์ธวัชชัย โพธาคำ

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
566 ถ.เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กทม.
โทรศัพท์ :
02 2305 6000
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba