กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้บริหาร PDPA for Executives

รหัสหลักสูตร : 21/3592

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 7,490 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 8,560 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

-


กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้บริหาร


PDPA for Executives

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

 วิทยากร ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม

หัวข้อสัมมนา


1. โครงสร้างองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ กฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล (PDPA) เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน ใดบ้าง


2. สิ่งที่ผู้บริหารควรทราบและต้องระวัง เกี่ยวกับกฎหมายพระราขบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล

• ด้านระบบสารสนเทศ ( IT / Program / Software )
• ด้านบุคลากร
• ด้านคู่ค้า

3. ภาพรวมและขอบเขตของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และผลกระทบสำหรับ
ผู้บริหาร จะต้องดำเนินการบริหารจัดการ อย่างไร?

• ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) คืออะไร? และข้อมูลใดบ้าง? เป็นข้อมูลส่วนบุคคล
• การดำเนินการจัดการเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล การจัดตั้งหน่วยงานต่างๆ
• การไหลของข้อมูล (Data Flow) ในการจัดเก็บ รวบรวม ใช้เปิดเผย การโอน การเปลี่ยนแปลง
ข้อมูล
• แนวทางการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องตามกฎหมาย
• การดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายต่างๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง
• อำนาจการตัดสินใจของผู้บริหาร กับบทลงโทษของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

4. การทบทวน ออกแบบ และสอบทาน Privacy Policy และ Privacy Notice

5. การบริหารจัดการ นโยบายต่างๆ ในการเก็บ รวมรวม ใช้เปิดเผย หรือโอนข้อมูล
เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

• การเก็บ รวบรวม ใช้เปิดเผย โอนข้อมูล แก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อมูลส่วนบุคคล
• ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกจ้าง (employee) คู่ค้า (Customer และ Supplier)
• นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy policy)
• นโยบายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

6. กลยุทธ์และแนวทางการขับเคลื่อน PDPA ให้ประสบความสำเร็จ จะต้องดำเนินการ
และมีบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างไร

7. การกำหนดคุณสมบัติบทบาท อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ในสถานประกอบการ
• ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)
• ผู้ประมวลผลข้อมูล (Data Processor)
• เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer)

8. ข้อกฎหมาย หลักเกณฑ์การพิจาณาในการแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)

9. ข้อยกเว้นการใช้บังคับ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องใช้ฐานใด ในการ
พิจารณาการเก็บรวบรวม เปิดเผย ใช้ ประเภทใด สามารถดำเนินการได้ฐานกฎหมาย
ที่ไม่ผิดต่อกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


10. ข้อควรระวัง เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน (Sensitive Personal Data)
• ข้อมูลประเภทใด? เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน
• สามารถเก็บ Sensitive Information ได้ในกรณีใดบ้าง

11. การบริหารความเสี่ยง เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ให้เกิดความเสี่ยงสูง จะต้อง
ทำความเข้าใจและปฏิบัติอย่างไร

• ระดับความเสี่ยงของข้อมูลประเภทต่างๆ
• ข้อมูลที่มีความเสี่ยงจะต้องแจ้งภายใน 72 ชั่วโมง

12. ข้อควรระวังและความเสี่ยงที่อาจทำให้ผิดพลาด และได้รับโทษ / บทลงโทษ : โทษทาง
เพ่ง
โทษทางอาญา และโทษทางปกครอง จำคุกไม่เกิน 1 ปีและปรับไม่เกิน 5 ล้านบาท

13. Case Study กรณีศึกษาเกี่ยวกับปัญหาและประเด็นสำคัญ ที่ต้องระมัดระวัง
พร้อมแนวทางป้องกัน


14. ถาม-ตอบปัญหา

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม

สถานที่

โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ
4 ถ.สุขุมวิท ซ.2 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
02-656 7700
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba