ภาระภาษีบริษัทในเครือ(subsidiary) สาขาของบริษัทต่างประเทศ (branch) และบริษัทที่มีความสัมพันธ์กัน ซื้อขาย-ให้บริการระหว่างกัน พร้อมประเด็นปัญหาการกำหนดราคาระหว่างกัน(Transfer Pricing)(จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)

รหัสหลักสูตร : 21/8309/1Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,210 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 3,745 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


ภาระภาษี บริษัทในเครือ(subsidiary)

สาขาของบริษัทต่างประเทศ (branch)

บริษัทที่มีความสัมพันธ์กัน ซื้อขายและบริการระหว่างกัน

พร้อมประเด็นปัญหาการกำหนดราคาระหว่างกัน(Transfer Pricing)


(จัดอบรม Online ผ่าน Zoom)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

 

CPA นับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้

วิทยากรโดย อาจารย์สาโรช ทองประคำ


หัวข้อสัมมนา
1.ความหมายและการตีความของสรรพากรตามประมวลรัษฎากร
- บริษัทในเครือ
- สาขาของบริษัทต่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทยและสาขาของบริษัทไทยในต่างประเทศ(branch)
- บริษัทที่มีความสัมพันธ์กัน
2. ความแตกต่างของภาระภาษีของบริษัทในเครือ สาขา (branch) และบริษัทในเครือที่มีความสัมพันธ์กัน
3. ธุรกรรมต่างๆ ที่ทำกับบริษัทในเครือ สาขา (branch) และบริษัทในเครือที่มีความสัมพันธ์กัน แล้วสรรพากรมักเพ่งเล็ง
-ขายสินค้า
- การให้บริการ
- การกู้ยืม
- การจำหน่ายกำไร
4. วิธีการประเมินรายได้และรายจ่ายของสรรพากร
- บริษัทต่างประเทศประกอบกิจการโดยมีสาขาในประเทศไทยต้องเสียภาษีอย่างไร
- สาขาต่างประเทศไม่สามารถหากำไรเพื่อเสียภาษีได้ต้องปฏิบัติอย่างไร
- การเป็นตัวแทนต่างประเทศถือเป็นสาขาหรือไม่และเสียภาษีอย่างไร
- ให้บริษัทในเครือ /สาขา หรือบริษัทนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันยืมสินค้าโดยไม่คิดค่าตอบแทน
- รายได้รายจ่ายที่เกิดขึ้นในไทยกับต่างประเทศเสียภาษีอย่างไร
5. จ่ายเงินปันผลหรือส่วนแบ่งกำไรมีภาระภาษีอย่างไร
- เงินปันผลที่บริษัทในไทยได้รับจากต่างประเทศจะได้รับยกเว้นภาษีหรือไม่
- เงินปันผลที่ได้รับจากต่างประเทศจะถูกหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่ อัตราใด
- กรณีถูกหักไว้จะนำมาเครดิตในไทยได้หรือไม่
- บริษัทในเครือมีกรรมการชุดเดียวกันเงินปันผลที่ได้รับจะยกเว้นภาษีด้วยหรือไมj เงินปันผลที่บริษัทในเครือได้รับจะยกเว้นภาษีหรือไม่
6. ปัญหาด้านภาษีมูลค่าเพิ่ม
- บริษัทในเครือหรือสาขาขอยืมสินค้า/ทรัพย์สินหรือพนักงานระหว่างกันต้องมีภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
- บริษัทนำสินค้าไปฝากไว้ที่บริษัทลูกค้าต้องถือเป็นสาขาด้วยหรือไม่ มีภาระภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไร
- ใบกำกับภาษีที่บริษัทจ่ายเงินแทนบริษัทในเครือจะขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่
- บริษัทแม่ที่ต่างประเทศส่งพนักงานเข้ามาทำงานในไทยค่าที่พัก ค่าอาหารที่บริษัทในไทยจ่ายไป ขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่
7. ปัญหาเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- บริษัทได้รับเงินค่าเช่าเครื่องจักรจากบริษัทในเครือเดียวกันจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย อัตราใด
- การใช้เครดิตภาษีหัก ณ ที่จ่าย และการขอคืน
- บริษัทต่างประเทศที่ถูกหักภาษีไว้จะสามารถนำไปเครดิตได้ที่ประเทศของตนได้หรือไม่ ต้องปฏิบัติอย่างไร
8. ปัญหาที่เกิดจากการเฉลี่ยค่าใช้จ่ายระหว่างบริษัทในเครือ สาขา หรือบริษัทนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน (Cost Sharing)
- ค่าลิขสิทธิ์
- Know How
- ค่าใช้จ่ายเฉพาะของบริษัทแม่
- ค่าซอฟต์แวร์
- ค่า Management fee
- รายจ่ายที่สาขาในไทยของบริษัทต่างประเทศ จ่ายให้สำนักงานใหญ่หรือสาขาอื่นในต่างประเทศเป็นค่าวิจัยและพัฒนาในลักษณะเฉลี่ยค่าใช้จ่าย (Cost Sharing) ถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
- แนวทางในการแก้ปัญหาเมื่อถูกสรรพากรประเมินรายจ่าย Cost Sharing
9. ปัญหาเกี่ยวกับการให้กู้ยืมของบริษัทในเครือ บริษัทนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน
- ให้บริษัทในเครือกู้ยืมเงินคิดดอกเบี้ยต่ำกว่าดอกเบี้ยของธนาคารได้หรือไม่และต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่
- ให้บริษัทในเครือกู้ยืมโดยค้างชำระดอกเบี้ยหลายปี สรรพากรมีสิทธิประเมินดอกเบี้ยรับได้หรือไม่
- ให้พนักงานบริษัทในเครือกู้ยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ยเท่ากับพนักงานของบริษัททำได้หรือไม่
- การให้เงินช่วยเหลือบริษัทในเครือถือเป็นกู้ยืมหรือไม่
- บริษัทที่มีความสัมพันธ์กันให้กู้ยืมต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่
- กรณีไม่คิดดอกเบี้ยจะถูกประเมินรายได้หรือไม่
- จ่ายเงินทดรองจ่ายแทนบริษัทในเครือมองเป็นกู้ยืมหรือไม่
- ดอกเบี้ยเงินกู้ที่ได้รับต้องถูกหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่
10. การป้องกันความเสี่ยงจากการทำธุรกรรมของบริษัทในเครือ สาขา บริษัทที่มีความสัมพันธ์กัน
- ธุรกรรมที่สรรพากรมักเพ่งเล็ง
- ธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศกับบริษัทในเครือที่มักเกิดประเด็นข้อโต้แย้งกับเจ้าพนักงาน
11. เทคนิคการแก้ไขเพื่อป้องกันปัญหาว่าเป็น Transfer pricing
- อย่างไรเรียกว่า Transfer pricing
- วิธีการที่จะหาราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ของสรรพากรที่ไม่ถือเป็นการ Transfer pricing
     * วีธี Comparable Uncontrolled Price Method มีหลักเกณฑ์อย่างไร
     * วิธีขายต่อ Resale Price Method
     * วิธี Cost Plus Method
     * วิธีอื่น Other Methods ที่จะสามารถนำมาใช้เพื่อหาราคาที่เหมาะสมได้ต้องมีลักษณะอย่างไร
- ถ้าไม่สามารถคำนวณหาราคาตลาดได้จะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร
- การจำหน่ายกำไรออกไปต่างประเทศ
- เอกสารที่ต้องจัดทำเพื่อพิสูจน์ราคาตลาดและป้องกันปัญหาว่าเป็นการทำ Transfer pricing
- การจัดทำข้อตกลงการกำหนดราคาเป็นการล่วงหน้าสามารถลดความเสี่ยงจากการถูกประเมินได้หรือไม่
12. แนวทางในการตรวจสอบภาษีกรณีบริษัทในเครือ,สาขา ,และบริษัทที่มีความสัมพันธ์กันที่
- สรรพากรจะทราบได้อย่างไรว่าธุรกรรมใดเสียภาษีไว้ถูกต้องแล้วหรือไม่
- ถ้าไม่สามารถนำเอกสารให้สรรพากรตรวจสอบได้ผลกระทบเป็นอย่างไร
– เอกสารหลักฐานที่สรรพากรจะตรวจสอบภาษีมีอะไรบ้าง
- การตรวจสอบการกำหนดราคาระหว่างกัน

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ ไม่เป็นทางการ (นับชั่วโมงได้ตามจำนวน ชม. การเข้าอบรมจริง)
0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์สาโรช ทองประคำ

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (CPA นับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba